Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 559, Forsbacka–Överhärde, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs med den stora vägen, väg 559, mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde med anslutningar till befintliga busshållplatser.

Vad?

Vi planerar att bygga en 5 km belyst gång- och cykelväg mellan Forsbacka–Överhärde. I uppdraget ingår vattenskyddsåtgärder samt en översyn av befintliga busshållplatser.

Varför?

För att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen–Tavelvägen.

Nuläge

Arbete med vägplanen fortlöper och börjar närma sig ett färdigställande.

Om projektet

Vi ska bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan Forsbaka och det befintliga cykelvägsnätet i Valbo. Idag saknas en säker väg för oskyddade trafikanter längs sträckan. Vi gör samtidigt i dialog med X-trafik en översyn av befintliga busshållplatser där målsättningen är att ansluta gång- och cykelvägen till prioriterade hållplatslägen. 

Gävle kommun har en tydlig inriktning i sin trafikstrategi och översiktsplan där cykling prioriteras högt. I den regionala cykelplanen är sträckan Valbo–Forsbacka första etappen mellan Gävle–Sandviken. Målsättningen är att nå en överflyttning av biltrafiken till gång-, cykel och kollektivtrafik, med minskad miljöpåverkan som följd. Väg 559 fungerar idag även som omledningsväg till E16.

Vattenskyddsåtgärder

Åtgärden omfattar skyddsåtgärder för grundvattenmagasinet Gävle–Valboåsen på väg 559, Valbovägen. Den aktuella sträckan är cirka 250 meter från Överhärdevägen och väster ut till vattenskyddsområdets gräns, vattendraget vid Spikåsbäcken. Utredning inför val av åtgärdstyp genomförs inom planläggningen.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Granskning av vägplan Hösten 2023

2 Fastställelseprövning 2023-2024

Nyheter

Kontakt

Jonas Blom

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 97

Christoffer Hedman

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 84 71

Jenny Berggren

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 22