Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 559, Forsbacka–Överhärde, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs med den stora vägen, väg 559, mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde med anslutningar till befintliga busshållplatser.

Vad?

Vi planerar att bygga en 5 km belyst gång- och cykelväg mellan Forsbacka–Överhärde. I uppdraget ingår vattenskyddsåtgärder samt en översyn av befintliga busshållplatser.

Varför?

För att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen–Tavelvägen.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Inbjudan till samråd – planutformning

Väg 559 Forsbacka–Överhärde gång- och cykelväg

Vi planerar för en ny gång-, cykel- och mopedväg längs väg 559 mellan Forsbacka och Överhärde. Målsättningen är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter samt att sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen-TaveIvägen. Utöver detta planeras vattenskyddsåtgärder. Vi bjuder nu berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och andra som berörs till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad ni tycker!

Samrådsmöte: Tisdag den 28 mars 2023, kl 18:00–20:00 på Forsbacka Wärdshus, Forsbacka.

Samrådstid: 2023-03-20–2023-05-05

Plats för handlingar:

  • www.trafikverket.se/gc-forsbacka 
  • Forsbacka Bibliotek, Storgatan 22, 818 41 Forsbacka, Sverige

Synpunkter: Skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 5 maj, 2023. Ange diarienummer TRV 2021/142054.

Mer information: Jan Enbom, projektledare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Vi ska bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan Forsbaka och det befintliga cykelvägsnätet i Valbo. Idag saknas en säker väg för oskyddade trafikanter längs sträckan. Vi gör samtidigt i dialog med X-trafik en översyn av befintliga busshållplatser där målsättningen är att ansluta gång- och cykelvägen till prioriterade hållplatslägen. 

Gävle kommun har en tydlig inriktning i sin trafikstrategi och översiktsplan där cykling prioriteras högt. I den regionala cykelplanen är sträckan Valbo–Forsbacka första etappen mellan Gävle–Sandviken. Målsättningen är att nå en överflyttning av biltrafiken till gång-, cykel och kollektivtrafik, med minskad miljöpåverkan som följd. Väg 559 fungerar idag även som omledningsväg till E16.

Vattenskyddsåtgärder

Åtgärden omfattar skyddsåtgärder för grundvattenmagasinet Gävle–Valboåsen på väg 559, Valbovägen. Den aktuella sträckan är cirka 250 meter från Överhärdevägen och väster ut till vattenskyddsområdets gräns, vattendraget vid Spikåsbäcken. Utredning inför val av åtgärdstyp genomförs inom planläggningen.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Samråd vägplan våren 2023

2 Informationsmöte samråd preliminärt slutet av mars 2023

3 Granskning av vägplan Hösten 2023

4 Fastställelseprövning 2023-2024

Nyheter

Kontakt

Jan Enbom

Projektledare

Telefon: 010-124 30 67

Carmen Fontes Borg

Delprojektledare

Telefon: 010-123 09 61

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jan Enbom
Kommunikatör
Webb- och projektstöd