Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 583, Iggesund–Hudiksvall, ny gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan Iggesund-Hudiksvall, längs väg 583. En sträcka på ca 6 kilometer.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg separerad från biltrafik, mellan Iggesund-Hudiksvall, längs väg 583.

Varför?

Stråket ska i framtiden gynna pendling med cykel istället för bil samt fungera som ett komplement till kollektivtrafiken.

Nuläge

Planering 2020–2022

Granskning av vägplan

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall. Den blir ca 6 km lång och startar i korsningen Simbadsvägen-Stora Vägen i Iggesund och slutar vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Vägplanen berör gemensamhetsanläggningen Iggesund GA:41 med outredd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjlighet till granskning genom denna annons.

Granskningstid: 25 april - 25 maj 2022

Plats för handlingar:

  • Trafikverkets reception, Redargatan 18, Gävle
  • Kommunhuset, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall
  • Iggesunds bibliotek, Centralgatan 4, Hudiksvall
  • samt under Dokument/Aktuella handlingar

Synpunkter: Skickas senast den 25 maj 2022 till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller synpunktsformuläret på hemsidan. Ange diarienummer TRV 2020/109286.

Om projektet

Väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall utgör en viktig länk för både näringsliv och boende. Den är vältrafikerad men saknar en separat gång- och cykelväg. Hastigheten på vägen, 80 km/h, kommer inte att ändras. 

Den planerade nya gång- och cykelvägen blir ca 6 kilometer lång och startar i korsningen Simbadsvägen-Stora Vägen i Iggesund och slutar vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Vilken sida av väg 583 som är mest lämplig att bygga gång- och cykelvägen på får utredningen visa.

Utgångspunkten är att separera gång- och cykelvägen från biltrafik. Cykelleden ska utformas så inbjudande och trygg som möjligt så att det blir ett alternativ till bilen året runt. Stråket ska även fungera som komplement till kollektivtrafiken då arbetspendling i större utsträckning förväntas ske med cykel i framtiden. Båda orterna har stora arbetsgivare så pendling förväntas ske åt båda håll. Även ur turismperspektiv kan cykelleden bli ett viktigt komplement till övrig infrastruktur då den knyter ihop orter med högt kulturhistoriskt värde.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Digitalt samråd Hösten 2021

Granskningstid: 25 april - 25 maj 2022 
Yttranden ska lämnas inom tiden för granskningen, senast den 25 juni 2022.

3 Fastställelseprövning vägplan Höst/vinter 2022

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: 010-123 66 34