Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 583–Hamnleden, skydd av vattentäkt, Gävle kommun

Vi planerar vattenskyddsåtgärder för väg 583, sträckan Bönarondellen–Lexvall–Hamnleden, inom vattenskyddsområdet för Gävle–Valboåsen.

Vad?

Vi bygger grundvattenskydd, täta diken och räcken för att förhindra utsläpp vid olyckor.

Varför?

För att skydda grundvattentäkten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Vi planerar skyddssåtgärder på väg 583 på sträckan Bönarondellen–Lexvall–Hamnleden som skydd för dag- och grundvatten i händelse av olyckor. Målsättningen är att åstadkomma en acceptabel risk- och påverkanssituation för grundvattenförekomster utifrån risk och påverkan från vägarna.

Väg 583 används ofta för tunga transporter och farligt gods till och från Gävle hamn och den fungerar inte sällan som omledningsväg för E4. Det gör det nödvändigt att stärka upp sträckans grundvattenskydd med planerade åtgärder.

Gävle–Valboåsens grundvatten är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i kommunen och därmed utpekad som ett riksintresse. Grundvattnet nyttjas av många människor, har god kvalitet och hög uttagskapacitet med liten risk att drabbas av klimatförändringar (läs mer hos Gästrike Vatten AB).

Översiktskarta

Här kan du se sträckningen för vårt arbete.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Planering 2023-2024

2 Upphandling entreprenör februari-juni 2024

3 Byggtid Hösten 2024-2025

Kontakt

Ola Östlund

Projektledare