Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 745 Bjuråker–Näsviken, bärighetsåtgärder

Vi planerar bärighetsåtgärder på väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken då årlig tjällossningen orsakar stora problem för yrkes- och personbilstrafiken.

Vad?

Vi planerar att rusta och kurvräta delar av väg 745 för ökad komfort och bärighet.

Varför?

Syftet med åtgärden är att förstärka bärigheten på sträckan för tung trafik (BK4).

Nuläge

Upphandling pågår av entreprenör och förarbeten i form av avverkning samt skydd av arkeologiska fynd.

Om projektet

Väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken är en mycket populär turistväg som löper mellan norra och södra Dellensjöarna. Vägen har målpunkter som camping och gårdsförsäljning samtidigt som skogsnäringen flitigt använder vägen för att transportera skogsprodukter. Vi planerar just nu att rusta och kurvräta vägen för ökad komfort och bärighet. Senast utförda beläggningsåtgärder skedde 1990-1993.

Tidsplan

1 Samråd, tidigt skede (samrådsunderlag) vintern 2017

2 Beslut om betydande miljöpåverkan vintern 2018

3 Samrådmöte och samrådshandling maj 2018

4 Granskning av vägplan sommaren 2018

5 Fastställelseprövning vägplan vintern 2019

6 Förarbeten (avverkning skog och skydd av arkeologiska fyndigheter) Våren 2023

7 Planerad byggstart 2023

Fördjupning

Väg 745 är ett viktigt stråk för godstransporter mellan norra Hälsingland och kusten. Sträckan mellan Norrbo och Näsviken (22,8 km lång) bedöms som angelägen att förstärkas upp för att vägen ska kunna användas som ett fullgott alternativ till väg 84. Bron över Norrboån har åtgärdats för att uppnå BK4 samt en bro i Näsviken (väg 754) håller på att byggas om. För att stråket ska kunna trafikeras med tunga tansporter bedöms även vägen behöva förstärkas.

Syftet med åtgärden är att förstärka vägens bärighet. Vägen ska klara tunga laster och uppfylla BK4. Behovet av framkomlighet för tunga transporter har dels framförts av näringslivsföreträdare (bärighetsrådet) men också såsom en brist av Trafikverkets underhållsdistrikt.

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 34

Sibel Pichler

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 48 67