Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 745 Bjuråker–Näsviken, bärighetsåtgärder

Vi förbättrar väg 745 mellan Bjuråker och Näsviken eftersom den årliga tjällossningen orsakar stora problem för yrkes- och personbilstrafiken.

Vad?

Vi rustar och rätar ut kurvor på delar av väg 745.

Varför?

För att förstärka bärigheten på sträckan för tung trafik, och för ökad komfort.

Nuläge

Arbetet på väg 745 fortlöper i planerad takt. Aktuella arbeten är förstärkninngslager, trummbyten samt utlägg av tillfälligt slitlager.

Om projektet

Väg 745 mellan Bjuråker och Näsviken är en mycket populär turistväg som löper mellan norra och södra Dellensjöarna. Vägen har målpunkter som camping och gårdsförsäljning samtidigt som skogsnäringen flitigt använder vägen för att transportera skogsprodukter. Nu rustar och kurvrätar vi vägen för ökad komfort och bärighet. De senaste beläggningsåtgärderna genomfördes 1990–1993.

Under våren 2023 startar vi arbetet med att rusta upp och förbättra Norrbovägen mellan Bjuråker och Näsviken, längs väg 745. Det är en sträcka på cirka 2,3 mil som ska få ökad komfort och förstärkas till bärighetsklass BK4, som är den högsta bärighetsklassen på vägar i Sverige. Behovet av framkomlighet för tunga transporter har framförts av näringslivsföreträdare i bärighetsrådet, men också som en brist av Trafikverkets underhållsdistrikt.

Bron över Norrboån har redan åtgärdats för att uppnå BK4 och håller på att byggas om. För att stråket ska kunna trafikeras med tunga tansporter bedömer vi även att vägen behöver förstärkas. 

Åtgärder som ska göras:

  • Skapa en torrare väg med färre tjälskador. Vägen avvattnas genom att skapa och justera diken längs vägen.
  • Två kurvor ska rätas ut, vilket ger bättre sikt och trafiksäkerhet.
  • Skapa en stabilare och mer hållbar väg. 65 nya vägtrummor ska placeras under vägen.
  • Tre av vägtrummorna är miljöanpassade trummor som möjliggör vattenfaunapassage.
  • Skapa en bredare väg längs hela sträckan till 6,5 meter, förutom där hus står för nära vägen.
  • Ny asfaltsbeläggning på hela sträckan.

Så påverkas du av arbetena

Hela vägsträckan planeras att hållas öppen för trafik under hela byggtiden. Vi  rekommenderar dig att använda annan väg under tiden vägarbetet pågår, om det är möjligt.

Planera din resa och passera de som arbetar längs vägen med försiktighet!

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma ändras.

1 Samråd, tidigt skede (samrådsunderlag) vintern 2017

2 Beslut om betydande miljöpåverkan vintern 2018

3 Samrådmöte och samrådshandling maj 2018

4 Granskning av vägplan sommaren 2018

5 Fastställelseprövning vägplan vintern 2019

6 Förarbeten (avverkning skog och skydd av arkeologiska fyndigheter) våren 2023

Inför byggstarten bjöds det in till ett informationsmöte den 13 april i Näsviken.

Entreprenads arbete pågår. 

Preliminärt planeras läggning av asfalt i mitten av augusti 2024.

Beräknas vara färdigställt 241130

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 34

Christoffer Hedman

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 84 71

Fredrik Ståhl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 97