Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 745 Bjuråker–Näsviken, bärighetsåtgärder

Vi planerar bärighetsåtgärder på väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken då årlig tjällossningen orsakar stora problem för yrkes- och personbilstrafiken.

Vad?

Vi håller på att rusta och kurvräta delar av väg 745 för ökad komfort och bärighet.

Varför?

Syftet med åtgärden är att förstärka bärigheten på sträckan för tung trafik (BK4).

Nuläge

Produktion.

Om projektet

Väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken är en mycket populär turistväg som löper mellan norra och södra Dellensjöarna. Vägen har målpunkter som camping och gårdsförsäljning samtidigt som skogsnäringen flitigt använder vägen för att transportera skogsprodukter. Vi ska nu rusta och kurvräta vägen för ökad komfort och bärighet. Senast utförda beläggningsåtgärder skedde 1990-1993.

Under våren 2023 startar vi arbetet med att rusta upp och förbättra Norrbovägen mellan Bjuråker och Näsviken längs väg 745. Det är en sträcka på cirka 2,3 mil som ska få ökad komfort och förstärkas till bärighetsklass BK4, som är den högsta bärighetsklassen på väg i Sverige. Behovet av framkomlighet för tunga transporter har dels framförts av näringslivsföreträdare i bärighetsrådet, men också såsom en brist av Trafikverkets underhållsdistrikt.

Bron över Norrboån har redan åtgärdats för att uppnå BK4 och håller på att byggas om. För att stråket ska kunna trafikeras med tunga tansporter bedöms även vägen behöva förstärkas. 

Åtgärder som ska göras:

  • Skapa en torrare väg med färre tjälskador. Vägen avvattnas genom att skapa och justera diken längs vägen.
  • Två kurvor ska rätas ut, vilket ger bättre sikt och trafiksäkerhet.
  • Stabilare och mer hållbar väg. 65 nya vägtrummor ska placeras under vägen.
  • Tre av vägtrummorna är miljöanpassade trummor som möjliggör vattenfaunapassage.
  • Skapa en bredare väg längs hela sträckan till 6,5 meter, förutom där hus står för nära vägen.
  • Ny asfaltsbeläggning på hela sträckan.

Så påverkas du av arbetena

Hela vägsträckan planeras att hållas öppen för trafik under hela byggtiden. Vi  rekommenderar dig att använda annan väg under tiden vägarbetet pågår, om det är möjligt.

Planera din resa och passera de som arbetar längs vägen med försiktighet!

Tidsplan

1 Samråd, tidigt skede (samrådsunderlag) vintern 2017

2 Beslut om betydande miljöpåverkan vintern 2018

3 Samrådmöte och samrådshandling maj 2018

4 Granskning av vägplan sommaren 2018

5 Fastställelseprövning vägplan vintern 2019

6 Förarbeten (avverkning skog och skydd av arkeologiska fyndigheter) Våren 2023

Inför byggstarten bjöds det in till ett informationsmöte den 13 april i Näsviken.

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 34

Sibel Pichler

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 48 67