Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors för högre trafiksäkerhet och bättre standard. Arbetet inleds sensommaren 2023.

Vad?

Ombyggnation av väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors. Sträckan delas i två etapper, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och förbättra vägstandarden för samtliga trafikslag.

Nuläge

Projektstart i början av hösten 2023.

Om projektet

Vägen mellan Bollnäs–Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och standard. Vägens sträckning går i kuperad terräng med både backkrön och kurvor där bristfällig sikt lett till ett flertal olyckor de senaste åren, särskilt bland gående och cyklister. Aktuell vägsträcka är 2,5 km lång med en vägbredd på 8–8,5 m. 

Sträckan delas i två etapper

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som har varsin vägplan, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

Planerade åtgärder

  • En ny gång- och cykelväg (2 kilometer) mellan Norrborn–Röste och en bro över Röste å. Bron byggs så att djur kan nyttja vattnet under bron.
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Antalet utfarter begränsas, bland annat ska avfarten på vägens östra sida mot Albert och Herbert stängs och ersätts med en avfart tidigare på sträckan. På vägens västra sida blir det en avfart mot Fröstevägen. Resultatet av åtgärderna är att man bygger bort en fyrvägskorsning. Tegelsbruksvägen (vägen till Albert och Herbert) blir gång och cykelväg och fyrvägskorsningen vid Björklins stängs och ersätts med en gång- och cykelväg på bägge sidor
  • Kollektivtrafikåtgärder (X-Trafik). Hållplatserna får väderskydd, belysning och höjda plattformar. Plattformarna får även ledstråk för synskadade med taktila plattor samt förses med gångbana från närmsta anslutningsväg medbelysning.
  • Buller- och sidoområdesåtgärder byggs norr om Röste å
  • Avvattningsåtgärder och sex (6) nya vägtrummor ska byggas
  • Förstärkningsåtgärder på delar av vägkroppen med ny beläggning på hela sträckan.
  • Viltstängsel för att minimera viltolyckor. Viltstängsel med passagemöjlighet för vilt även under bron över Rösteån

Nyheter

Tidsplan

1 Fastställd vägplan Februari 2022

2 Överklagad vägplan April 2022

Byggstart sker i början av hösten 2023.

Under hösten 2024 beräknas arbetet med att bygga etapp 1 vara klar.

Dokument

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som utreds för varsin vägplan.

Vanliga frågor och svar

Här presenterar vi ett antal vanligt frågor som vi fått till projektet och svaren på dessa.

Du som bor eller rör dig längs aktuell sträcka kommer att påverkas av såväl byggarbete, tillfälliga hänvisningar och köbildning under arbetstid. Detta är ofrånkomligt när flera byggåtgärder utförs. Trots tillfälliga lösningar får vi räkna med att det under vissa timmar på dygnet finns risk för köer då trafikflödet är som störst. Vi hoppas att du har överseende med de störningar som uppstår.

Mätningen mäter bara hur det ser ut just vid själva mättillfället. Beräkningarna ger en mer rättvis och generell bild. 

För byggbuller finns särskilda regler som innebär att bullrande arbeten inte får utföras kvällar och helger, utan särskild dispens. Trafikverket följer Naturvårdsverkets allmänna råd för byggbuller.

Läs mer om allmänna råd för byggbuller (Naturvårdsverkets webbplats)

 

Bevisbördan ligger på den som anses ha drabbats av skada:
Då måste påvisas att 
·  störningen har orsakat skadan, det vill säga att ingen annan omständighet påverkat det ekonomiska resultatet 
· skadan är kalkylerbar och av betydelse 
· skadan är ersättningsgill

Mer om vad som gäller juridiskt hittar du i 32 kap. 1§ Miljöbalken (32 kap. 3§) samt 4 kap. 2 § Expropriationslagen.

När vi bygger längs aktuell sträcka kommer du som bor eller rör dig i området att påverkas på olika sätt, till exempel av buller och vibrationer.
För att minska störningarna genomför vi kontroller och mätningar för att se att de gränsvärden som Trafikverket och entreprenören har att följa inte överskrids.  

Inför start av byggnation genomför Trafikverket riskanalyser vad gäller buller och vibrationsalstrande arbeten. Riskanalysen identifierar ett riskområde som vi särskilt måste beakta under byggnationen och analysen tar även fram riktvärden för tillåtna markvibrationer.
Fastigheter som ligger inom riskområdet besiktigas innan vibrationsalstrande arbeten utförs i dess närhet. Vid byggnader som ligger närmast byggnationen monteras vibrationsmätare. Dessa registrerar kontinuerligt vibrationer och larmar då värden närmar sig de fastställda riktvärdena så att åtgärder kan vidtas innan de överskrids.
Senast efter avslutad byggnation utförs efterbesiktning av de fastigheter som besiktigades innan byggnationen eller av andra uppkomna orsaker som framkommit under byggtiden.

Utöver ovanstående arbetar Trafikverket också med en oberoende part för besiktning av skadeanspråk som uppstår under byggnationen. Besiktningsfunktionen bedömer om skadorna är gamla eller kan ha en koppling till projektet.

 

Kontakt

Jonas Blom

Projektledare

Telefon: 010-123 42 97

Jenny Berggren

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 22