Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors för högre trafiksäkerhet och bättre standard. Arbetet inleds sensommaren 2023.

Vad?

Planerad ombyggnation av väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors. Sträckan delas i två etapper, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och förbättra vägstandarden för samtliga trafikslag.

Nuläge

Projektstart i slutet av sommaren 2023. Avverkning av skog startar innan.

Om projektet

Vägen mellan Bollnäs–Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och standard. Vägens sträckning går i kuperad terräng med både backkrön och kurvor där bristfällig sikt lett till ett flertal olyckor de senaste åren, särskilt bland gående och cyklister. Aktuell vägsträcka är 2,5 km lång med en vägbredd på 8–8,5 m. 

Sträckan delas i två etapper

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som har varsin vägplan, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

Planerade åtgärder

  • En ny gång- och cykelväg (2 kilometer) mellan Norrborn–Röste och en bro över Röste å. Bron byggs så att djur kan nyttja vattnet under bron.
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Antalet utfarter begränsas, bland annat ska avfarten på vägens östra sida mot Albert och Herbert stängs och ersätts med en avfart tidigare på sträckan. På vägens västra sida blir det en avfart mot Fröstevägen. Resultatet av åtgärderna är att man bygger bort en fyrvägskorsning. Tegelsbruksvägen (vägen till Albert och Herbert) blir gång och cykelväg och fyrvägskorsningen vid Björklins stängs och ersätts med en gång- och cykelväg på bägge sidor
  • Kollektivtrafikåtgärder (X-Trafik). Hållplatserna får väderskydd, belysning och höjda plattformar. Plattformarna får även ledstråk för synskadade med taktila plattor samt förses med gångbana från närmsta anslutningsväg medbelysning.
  • Buller- och sidoområdesåtgärder byggs norr om Röste å
  • Avvattningsåtgärder och sex (6) nya vägtrummor ska byggas
  • Förstärkningsåtgärder på delar av vägkroppen med ny beläggning på hela sträckan.
  • Viltstängsel för att minimera viltolyckor. Viltstängsel med passagemöjlighet för vilt även under bron över Rösteån

Nyheter

Tidsplan

1 Fastställd vägplan Februari 2022

2 Överklagad vägplan April 2022

Byggstart kommer att ske under sommaren 2023.

Under hösten 2024 beräknas arbetet med att bygga etapp 1 vara klar.

Dokument

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som utreds för varsin vägplan.

Vanliga frågor och svar

Här presenterar vi ett antal vanligt frågor som vi fått till projektet och svaren på dessa.

Kontakt

Jonas Blom

Projektledare

Telefon: 010-123 42 97

Anna Eriksson

Markförhandlare

Telefon: 010-123 23 67


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jonas Blom
Kommunikatör
Stefan Bratt