Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 83 Rolfhamre–Nore, ny belyst gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 83, från Nore camping till korsningen mot Rolfhamrevägen. En sträcka på cirka 2 kilometer.

Vad?

Vi planerar en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 83, från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen, Ljusdals kommun. En sträcka på cirka 2 km.

Varför?

Effekten blir ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter som tryggare kan färdas mellan Rolfhamre-Ljusdal.

Nuläge

Arbete med vägplan. Preliminär byggstart 2024.

Om projektet

Vägarna runt Växnan (väg 83 och väg 731) är populära gång- och cykelstråk. Delen från Rolfhamre till Ljusdals centrum nyttjas frekvent av boende i området. Sträckan mellan Nore Camping och Ljusdals tätort har redan en säker lösning för oskyddade trafikanter men mellan Rolfhamre och Nore Camping saknas en separerad gång- och cykelväg. Utredningen ska besluta om placering antingen på höger- eller vänster sida vägen.

Åtgärden ska förenkla arbets- och studiependlingen till Ljusdals tätort liksom att förbättra trafiksäkerheten kring Växnan, som är ett populärt friluftsstråk. Där det är möjligt ska gång- och cykelvägen separeras helt från väg 83 och väg 731. 

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Digitalt samråd sommaren 2021

2 Granskning av vägplan hösten 2021

Vägplanen skickas för fastställelseprövning.

Översiktskarta

Kartan visar sträckningen för den nya gång- och cykelvägen

Kontakt

Mikael Attve Storm

Telefon: +46 10-123 66 34