Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 83, Rolfhamre–Nore, ny belyst gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg från Nore camping till korsningen mot Rolfhamrevägen, Ljusdals kommun. En sträcka på cirka 2 kilometer längs väg 83.

Vad?

En ny och belyst gång- och cykelväg längs väg 83, från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Arbete med bygghandling.

Om projektet

Vägarna runt Växnan (väg 83 och väg 731) är populära gång- och cykelstråk. Delen från Rolfhamre till Ljusdals centrum nyttjas frekvent av boende i området. Sträckan mellan Nore Camping och Ljusdals tätort har redan en säker lösning för oskyddade trafikanter men mellan Rolfhamre och Nore Camping saknas en separerad gång- och cykelväg. Våra utredningar har lett fram till att placeringen av gång- och cykelbanan huvudsakligen förläggs till den norra sidan av väg 83. Där uppfylls säkerhetskraven bäst och vi minimerar intrång på fastigheter.

Åtgärden ska förenkla arbets- och studiependlingen till Ljusdals tätort liksom att förbättra trafiksäkerheten kring Växnan, ett populärt friluftsstråk. Där det är möjligt ska gång- och cykelvägen separeras helt från väg 83 och väg 731. 

Nuläge

Projektet är i bygghandlingsskede och startmöte med konsult är planerat till hösten 2023. Vägplanen har vunnit laga kraft vilket innebär att vi har rätt att genomföra det som har beslutats i vägplanen. Det ger oss också rätt att ta mark i anspråk som behövs för att genomföra projektet.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Framtagande av bygghandling sep. 2023–jan. 2024

2 Byggstart maj 2024

Kontakt

Mikael Attve Storm

Telefon: +46 10-123 66 34