Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 83, Rolfhamre–Nore, ny belyst gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg från Nore camping till korsningen mot Rolfhamrevägen, Ljusdals kommun. En sträcka på cirka 2 kilometer längs väg 83.

Vad?

Vi planerar en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 83, från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.

Varför?

För ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen vann laga kraft oktober 2022.

Om projektet

Vägarna runt Växnan (väg 83 och väg 731) är populära gång- och cykelstråk. Delen från Rolfhamre till Ljusdals centrum nyttjas frekvent av boende i området. Sträckan mellan Nore Camping och Ljusdals tätort har redan en säker lösning för oskyddade trafikanter men mellan Rolfhamre och Nore Camping saknas en separerad gång- och cykelväg. Utredningen ska besluta om placering antingen på höger- eller vänster sida vägen.

Åtgärden ska förenkla arbets- och studiependlingen till Ljusdals tätort liksom att förbättra trafiksäkerheten kring Växnan, som är ett populärt friluftsstråk. Där det är möjligt ska gång- och cykelvägen separeras helt från väg 83 och väg 731. 

Nuläge

Den 8 oktober 2022  vann vägplanen för ny gång- och cykelväg längs väg 83, delen Rolfhamre–Nore i Ljusdals kommun laga kraft. En laga kraftvunnen vägplan innebär att vi har rätt att genomföra det som har beslutats i vägplanen. Det ger oss också rätt att ta den mark i anspråk som behövs för att genomföra projektet.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Digitalt samråd sommaren 2021

2 Granskning av vägplan hösten 2021

Vägplanen skickas för fastställelseprövning.

Den 8 oktober 2022  vann vägplanen för ny gång- och cykelväg längs väg 83, delen Rolfhamre–Nore i Ljusdals kommun laga kraft. En laga kraftvunnen vägplan innebär att vi har rätt att genomföra det som har beslutats i vägplanen. 

Översiktskarta

Kartan visar sträckningen för den nya gång- och cykelvägen

Kontakt

Mikael Attve Storm

Telefon: +46 10-123 66 34