Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 84, Viltåtgärder mellan Fredriksfors–Tunnelberget och Forsa–Trafikplats Hudiksvall Södra

Vägen mellan Hudiksvall och Delsbo har hög belastning av trafikolyckor med vilt. Vi planerar att komplettera med viltstängsel på de delar av sträckan där det saknas och kanalisera viltet till säkra faunapassager.

Vad?

Viltåtgärder på väg 84 mellan Fredriksfors–Tunnelberget och Forsa–Trafikplats Hudiksvall Södra.

Varför?

Vägen har hög belastning av trafikolyckor med vilt. Endast delar av sträckan har viltstängsel och det saknas faunapassager.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Väg 84 är en viktig vägförbindelse mellan Ljusdals- och Hudiksvalls kommuner och ett pendlingsstråk för långväga trafik till Härjedalsfjällen. Sträckan är det enda alternativet för kollektivtrafiken då järnväg saknas.

Våra planerade viltåtgärder har delats upp i två sträckor, Fredriksfors–Tunnelberget och Forsa–Trafikplats Hudiksvall Södra. Det gör att de inte blir beroende av varandra om problem uppstår som medför förseningar av någon sträcka.

Fredriksfors–Tunnelberget, 19 kilometer

  • Komplettering av nytt viltstängsel på sträckan där det idag saknas. Totalt motsvarar kompletteringen av viltstängsel 7 400 vägmeter och omfattar båda sidor av vägen.
  • Faunapassage i Djupdal. Här får projektets utredningar visa om det blir ombyggnad av befintlig vägtrumma till en rörbro eller en ny faunapassage. Hastighetssänkning kan bli aktuellt liksom att måla vita streck (tvärgående kontrastlinjer) både före och efter faunapassagen.
  • Förbättring av befintlig passage i Fredriksfors. Vägbron över järnvägen vid Fredriksfors station har god potential att fungera som faunaport, förutsatt att viltet kanaliseras till platsen med viltstängsel.

Forsa–Trafikplats Hudiksvall Södra, 6 kilometer

  • Komplettering av nytt viltstängsel på sträckan där det idag saknas. Totalt motsvarar komplettering med viltstängsel 5 900 vägmeter och omfattar båda sidor av vägen. 
  • Gräsmark bör avlägsnas mellan vägbana och viltstängselslut, exempelvis genom anläggning av konmattor, en åtgärd som hindrar att djur följer vägdiket och kan fastna mellan vägbana och viltstängsel.
  • Vägbro över järnvägen sydost om Hedsta har god potential att fungera som faunaport, förutsatt att viltet kanaliseras till platsen med viltstängsel.

Gemensamt för båda sträckorna

Där befintligt viltstängsel finns vidtas inga åtgärder, förutom vid anslutningar till vägar. Vid anslutningar längs med befintligt stängsel och där nytt stängsel sätts upp ska stängslet anläggas cirka 40 meter in på anslutande vägar. Är det inte möjligt att dra in stängslet så mycket behövs färister alternativt grindar.

Tidigare utredningar har visat att två vägbroar och en vägtrumma kan vara lämpliga att använda som faunapassager men fördjupad utredning behövs för att klargöra om andra platser kan vara lämpligare. De faunapassager som rekommenderas måste stämma överens med kraven i VGU (Vägar och gators utformning).

Det behöver också vidare utredas om viltuthopp ska anläggas på sträckorna. Ett alternativ till viltuthopp är evakueringsfickor i stängslet, där behöver man titta på vilket alternativ som är bäst.

Projektets mål

  • Minska antal viltolyckor (färre trafikskadade)
  • Skapa säkra passager för klövvilt 
  • Anpassa åtgärderna till landskapet 
  • Skapa en välfungerande anläggning som håller över tid. 

Åtgärdens omfattning

Detta är en riktad miljöåtgärd och omfattar planläggning, bygghandling, byggplatsuppföljning och produktion av viltanpassning på Väg 84. enligt utredningen ”Förebyggande av olyckor med älg och ren med säkra faunapassager inom Gävleborgs län 2019. Åtgärden är uppdelad i två sträckor som gör att de inte blir beroende av varandra om det dyker upp problem som medför försening längs med en av sträckorna.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan. I nuläget har båda vägplanerna samma tidsplan. Om detta ändras kommer tidsplanen justeras för att tydligare indikera vilken fas respektive vägplan befinner sig i.

Analys av viltolyckor i Gävleborg utfördes under 2020.

Under perioden 7 mars–5 april 2022 genomförs samråd för båda sträckorna.

Beslut från Länstyrelsen i juni 2022 att projektet inte kommer ha betydande miljöpåverkan.  

Under våren 2023 planerar vi att hålla ett samrådsmöte på orten.

Projektets sträckor kommer preliminärt att lämnas på granskning under vinter 2024. 

Fastställelseprövning för projektets sträckor förväntas inträffa under 2024.

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 34

Adam Ström

Markförhandlingsingenjör

Telefon: +46 10-123 79 27