Logga in
Logga in

Gotland Fåröförbindelsen

I dag nås Fårö via färja från Fårösund, och under sommarsäsongen kan bilköerna bli långa. Trafikverket och Region Gotland har en dialog om en utvecklad färjetrafik till Fårö.

Vad?

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö.

Varför?

Öka tillgängligheten till Fårö.

Nuläge

Trafikverket och Region Gotland för en dialog om färjetrafiken till Fårö. Region Gotland ser även över finansieringsmöjligheter för en fast förbindelse.

Om projektet

Region Gotlands mål är att öka den bofasta befolkningen inom hela regionen. På Fårö har den gradvis minskat på grund av minskad tillgänglighet till exempelvis offentlig service, verksamheter och handel. Bland allmänheten och inom Region Gotland är bedömningen att färjetrafiken med sin begränsade tillgänglighet är en starkt bidragande orsak till detta.

För att undersöka möjligheterna att förbättra förbindelsen mellan Gotland och Fårö genomförde Trafikverket en förstudie under 2011-2013. I studien tittade vi närmare på flera aspekter, bland annat landskap, miljö, vägnät och gång- och cykeltrafik och hur dessa skulle påverkas av en förbättrad förbindelse mellan öarna. Under våren 2013 presenterade vi förstudien för boende och sommargäster som fick tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter.

Frågan har beretts i regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen och regionfullmäktige, som den 22 februari 2021 beslutade om det fortsatta arbete. Beslutet innebär att regionen fortsätter dialogen med Trafikverket om förutsättningar för förbättrad färjetrafik. Region Gotland är samtidigt fortsatt positiva till en framtida fast förbindelse men inte utifrån Trafikverkets kriterier. I dialogen kommer även Färjerederiet att medverka. Trafikverket och regionen ska tillsammans också identifiera åtgärdsbehov på Fårö, både utifrån aktuella brister och framtida som kan uppstå till följd av en utvecklad färjetrafik.

Regionstyrelsen har också gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över andra finansieringsmöjligheter för en fast förbindelse.

Samarbete

Projektet med att förbättra förbindelsen mellan Gotland och Fårö är ett samarbete mellan Trafikverket och Region Gotland.

Fyrstegsprincipen

Gemensamt för alla planerade vägprojekt är att de faller in under en arbetsstrategi som kallas för fyrstegsprincipen. Den går ut på att steg för steg analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas. I första hand genom att påverka behovet av transporter och i sista hand genom stora nybyggen. I förstudien beskrivs möjliga åtgärder och dess effekter i enlighet med fyrstegsprincipen. Nollalternativet, som utgör ett jämförelsealternativ, innebär att inga åtgärder vidtas. Även nollalternativet finns beskrivet i förstudien.

Åtgärder har föreslagits enligt Trafikverkets metod kallad fyrstegsprincipen. Metoden syftar till att söka lösningar i en skala som börjar med att se om det går att lösa problemet utan att bygga nytt i steg 1-, 2- och 3-åtgärder eller om problemet bättre kan lösas genom nybyggnation i steg 4-åtgärder.

Översiktsbild Fåröförbindelsen