Logga in
Logga in

Gotland Väg 148 Bro, ny gångväg och ökad framkomlighet

Väg 148 Bro, ny gångväg och ökad framkomlighet

Vad?

Ny gångväg längs väg 148 i Bro, breddad väg och ombyggnad av busshållplatser.

Varför?

Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i Bro.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och planerar att börja bygga tidigast 2026.

Kostnad

Projekten i Bro och Lärbro finansieras av regeringen som avsatt totalt 50 miljoner kronor för att förbättra vägnätet på Gotland.

Om projektet

Väg 148 mellan Visby och Fårösund är en viktig regional väg på Gotland, men den har en bristande trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi planerar därför att förbättra vägen.

I Bro ska vi bredda vägen och bygga en ny gångväg. Även busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl byggs om och förbättras.

Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter.

Bakgrund

År 2019 genomförde Trafikverket tillsammans med Region Gotland en åtgärdsvalsstudie för väg 148 och i den studien har olika åtgärder föreslagits för att höja trafiksäkerheten. Projektet i Bro är ett resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Ett annat projekt är kopplat till samhället Lärbro.

Karta

Karta som visar väg 148 mellan Visby och Fårösund. Orten Bro är markerad med en röd punkt..

Karta över väg 148 mellan Visby och Fårösund.

Nyheter

Tidsplan

1 Åtgärdsvalsstudie 2019

Under perioden 21 mars–29 april gör vi förberedande inmätningar samt undersökningar av kultur- och naturmiljön i Lärbro.

Byggstart planeras tidigast att ske 2026.

Projekt i närheten