Logga in
Logga in

Gotland Väg 148 Bro, ny gångväg och ökad framkomlighet

Väg 148 Bro, ny gångväg och ökad framkomlighet

Vad?

Ny gångväg längs väg 148 i Bro, breddad väg och ombyggnad av busshållplatser.

Varför?

Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i Bro.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och ställer ut vägplanen för granskning under perioden 19 mars–19 april 2024.

Kostnad

Projekten i Bro och Lärbro finansieras av regeringen som avsatt totalt 50 miljoner kronor för att förbättra vägnätet på Gotland.

Om projektet

Väg 148 mellan Visby och Fårösund är en viktig regional väg på Gotland, men den har en bristande trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi planerar därför att förbättra vägen.

I Bro ska vi bredda vägen och bygga en ny gångväg. Även busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl byggs om och förbättras.

Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. Under perioden 19 mars–19 april 2024 ställer vi ut vägplanen för granskning.

Bakgrund

År 2019 genomförde Trafikverket tillsammans med Region Gotland en åtgärdsvalsstudie för väg 148 och i den studien har olika åtgärder föreslagits för att höja trafiksäkerheten. Projektet i Bro är ett resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Ett annat projekt är kopplat till samhället Lärbro.

Karta

Karta över väg 148 mellan Visby och Fårösund.

Nyheter

Tidplan

1 Åtgärdsvalsstudie 2019

Under perioden 21 mars–29 april 2022 gjorde vi förberedande inmätningar samt undersökningar av kultur- och naturmiljön i Bro.

Under perioden 7–28 juni 2022 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Under perioden 27–29 juni 2022 gjorde vi förberedande inmätningar samt undersökningar av naturmiljön i Bro.

Under perioden 2–30 maj 2023 genomförde vi ett samråd om vägplanen som vi håller på att ta fram. Syftet med samrådet var att få in information från allmänheten, myndigheter och organisationer som kan bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. I samband med samrådet genomförde vi ett öppet hus, den 11 maj, i Bro.

Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Under perioden 19 mars–19 april 2024 planerar vi att kungöra och ställa ut vägplanen för granskning.

Byggstart planeras tidigast att ske 2027.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas).

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess.

Projekt i närheten