Logga in
Logga in

Gotland Väg 143 och 147, Visby, grundvattenskydd

Trafikverket ska göra vattenskyddsåtgärder längs vägarna 143 och 147 utanför Visby. Syftet är att skydda grundvattnet och minska riskerna i händelse av en olycka.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder längs vägarna 143 och 147 vid Visby.

Varför?

För att bidra till bättre vattenskydd och minska riskerna i händelse av en olycka.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram två vägplaner. Hösten 2021 hade vi ett första samråd. Planerad byggstart: 2024

Om projektet

Vi planerar att göra vattenskyddsåtgärder längs vägarna 143 och 147 utanför Visby. Syftet är att förbättra vattenskyddet inom Visby vattenskyddsområde och på så vis minska riskerna om det skulle hända en olycka. Vägarna 143 och 147 ingår i Visbys vattenskyddsområde.

På Gotland är vattenresurserna för dricksvattenförsörjning väldigt begränsade och därför är det mycket viktigt att göra åtgärder för att skydda dessa. Trafikverket har i samarbete med Region Gotland bedömt vilka vägsträckor som behöver åtgärdas.

Åtgärderna som planeras bidrar till att trygga den framtida vattenförsörjningen och minimera risken för extern påverkan som riskerar att försämra vattenkvaliteten. Vi ska bland annat göra vattenskydd i form av täta diken längs väg 143 och väg 147. Det innebär att vi byter ut tätskikt som förhindrar att föroreningar sipprar ner i grundvattnet om en olycka skulle ske. Skyddet ska även hindra att vanliga föroreningar från trafiken påverkar grundvattnet.

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram två vägplaner. I arbetet med vägplanerna ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Se gärna filmen "Från planering till byggande".

Vi arbetar med vägplanerna och hade i höstas ett första samråd. Byggstarten är planerad till år 2024.

Tack för dina synpunkter!

Under perioden 8–26 november 2021 genomförde vi ett samråd för projektet som planerar att göra vattenskyddsåtgärder längs väg 143 och 147 utanför Visby. Tack för ditt engagemang och för dina synpunkter!

Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du längre fram att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. 

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

 

Nyheter

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och arbetar med två vägplaner.

Under perioden 8–26 november 2021 genomförde vi ett samråd för projektet som planerar att göra vattenskyddsåtgärder längs väg 143 och 147 utanför Visby.

Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du längre fram att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vi planerar att börja bygga år 2024.

Karta

Karta som visar med röda linjer vilka områden som Trafikverket planerar att göra vattenskyddsområden inom.

På kartan visas med röda linjer var Trafikverket planerar att göra vattenskyddsåtgärder.

Projekt i närheten

Kontakt

Kicki Sandström

Telefon: +46 10-123 24 98