Logga in
Logga in

Gotland Väg 148 Lärbro, ny gång- och cykelväg, framkomlighet och grundvattenskydd

Vi ska öka säkerheten och framkomligheten vid väg 148 i Lärbro genom en ny gång- och cykelväg samt förbättrad korsning med väg 149. Det ingår även att ta hand om dagvattnet från vägen.

Vad?

Ny gång- och cykelväg och ny gångväg längs väg 148 i Lärbro, ombyggnad av korsning med väg 149 samt vattenskyddsåtgärder.

Varför?

För att öka säkerheten för alla trafikanter, förbättra framkomligheten och bidra till bättre vattenskydd.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och planerar att börja bygga tidigast 2027.

Kostnad

Projekten i Lärbro och Bro finansieras av regeringen som avsatt totalt 50 miljoner kronor för att förbättra vägnätet på Gotland.

Om projektet

Väg 148 mellan Visby och Fårösund är en viktig regional väg på Gotland, men den har en bristande trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi planerar därför att förbättra vägen.

I Lärbro ska vi bygga en helt ny gång- och cykelväg samt göra om korsningen med väg 149. Det ingår även att förbättra kvaliteten på vattenskyddet vid Lärbros vattenskyddsområde.

Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter, förbättra framkomligheten och bidra till bättre vattenskydd. 

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. 

Tack för dina synpunkter

Under perioden 24 oktober–13 november 2022 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna. Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse.

Tack alla som kom på öppet hus
Den 7 november 2022 genomförde vi ett öppet hus för att berätta mer om projektet och ge er som bor nära möjlighet att ställa frågor. Tack alla som kom och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna. Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse.

Ta del av samrådsunderlaget

Du kan fortfarande ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Bakgrund

År 2019 genomförde Trafikverket tillsammans med Region Gotland en åtgärdsvalsstudie för väg 148 och i den studien har olika åtgärder föreslagits för att höja trafiksäkerheten. Projektet i Lärbro är ett resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Ett annat projekt är kopplat till samhället Bro.

Karta

Karta över väg 148 mellan Visby och Fårösund.

Nyheter

Tidsplan

1 Åtgärdsvalsstudie 2019

Under perioden 21 mars–29 april gjorde vi förberedande inmätningar samt undersökningar av kultur- och naturmiljön i Lärbro.

Under perioden 17 oktober–25 november 2022 gjorde vi geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka när vi ska bygga om vid väg 148.

Under perioden 24 oktober–13 november 2022 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Länsstyrelsen beslutade den 10 november 2023 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Byggstart planeras tidigast att ske 2027.

Projekt i närheten

Kontakt

Ebba Lexmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 36 29