Logga in
Logga in

Halland Markarydsbanan, Knäred och Veinge

Tillsammans med Region Halland och Laholms kommun planerar vi för att bygga ett nytt mötesspår och plattformar i Knäred, och en ny hållplats med plattform i Veinge.

Vad?

Nytt mötesspår i Knäred med två plattformar och ny hållplats med en plattform i Veinge, samt signalåtgärder.

Varför?

För att kunna starta persontrafik på sträckan Markaryd–Halmstad.

Nuläge

Länsstyrelsen har beslutat att åtgärden inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Samråd pågår 19 februari till 11 mars 2024.

Samrådshandling – planutformning

Inbjudan till samråd om ny mötesstation i Knäred, Laholms kommun

Trafikverket planerar för en ny mötesstation på Markarydsbanan i Knäred. Syftet är att starta persontrafik mellan Halmstad och Markaryd. För den nya mötesstationen behöver bland annat ett nytt mötesspår och två plattformar anläggas. Under arbetet med att upprätta järnvägsplan för åtgärden genomförs samråd, som syftar till att utbyta information och inhämta synpunkter.

Samrådstid: 19 februari–11 mars 2024

Plats för handlingar: Här på webben under Dokument samt på Trafikverkets kontor på Linjegatan 7 i Halmstad.

Samrådsmöte: Trafikverket bjuder in till ett samrådsmöte torsdagen den 29 februari 2024 kl. 18.00 i Knäreds Bygdegård, Dalavägen 38 i Knäred. Samrådsmötet beräknas pågå till cirka kl. 20.00. Under mötet ges allmän information om bland annat anläggningens lokalisering, utformning, effekter och konsekvenser samt planens formella handläggning. Det kommer också att ges möjlighet till enskilda samtal med Trafikverkets representanter.

Synpunkter: Synpunkter kan lämnas genom att skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TÄHS-2023-000736. Synpunkter önskas senast den 11 mars 2024.

Mer information: Projektledare Peter Bjers, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Markarydsbanan är en viktig länk i järnvägssystemet i södra Sverige. Syftet med projektet är att starta persontrafik mellan Halmstad och Markaryd genom att bygga två nya stationer, Knäred och Veinge. I dag används sträckan mellan Halmstad och Markaryd enbart för gods- och omledningstrafik. I planerna ingår också signal- och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på banan.

Åtgärderna är en förutsättning för att vi ska kunna starta en attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad och Markaryd.

Målet är att starta persontågstrafiken snarast möjligt

Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun har tecknat ett med- och samfinansieringsavtal för åtgärderna för persontrafik på Markarydsbanan. Alla tre parter är angelägna om att få igång persontågstrafiken på Markarydsbanan så snart som möjligt. Det är viktigt att komma igång med planeringen med tanke på att åtgärderna på Markarydsbanan behöver samordnas med andra åtgärder på banor i närheten.

Dokument

Tidsplan

1 Upphandling av konsult juni–oktober 2022

2 Arbete med järnvägsplan start november 2022

3 Samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan våren 2023

 Ett samrådsmöte hålls den 29 februari 2024 kl. 18.00 i Knäreds bygdegård.

5 Granskning av järnvägsplan för ny mötesstation i Knäred våren/sommaren 2024

6 Järnvägsplan för ny mötesstation i Knäred fastställs 2025

7 Byggstart 2027

8 Anläggningen är färdigbyggd och kan öppnas för trafik 2028

Fördjupning

För att kunna bygga ett mötesspår i Knäred krävs en fastställd järnvägsplan enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg.

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar, och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan.

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

Under år 2017 inledde Trafikverket, i samverkan med Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne med tillhörande regionala kollektivtrafikmyndigheter en åtgärdsvalsstudie för att utreda möjligheterna och förutsättningarna för utveckling av person- och godstrafik på bandel 931 Markarydsbanan.

Studien skulle utreda möjligheterna och förutsättningarna för att etablera regional persontrafik Halmstad–Hässleholm som en förlängning av den trafik som etablerades mellan Markaryd och Hässleholm i december 2013. Villkoret var att den föreslagna regiontrafiken inte skulle påverka möjligheterna att använda Markarydsbanan för reguljär eller ej reguljär godstrafik negativt. Målsättningen var att föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att lösa dessa utmaningar.

Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan bdl 931 [Halmstad] – Eldsberga – Hässleholm (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt

Peter Bjers

Telefon: +46 10-124 41 02