Logga in
Logga in

Halland Markarydsbanan, Knäred och Veinge

Tillsammans med Region Halland och Laholms kommun planerar vi för att bygga ett nytt mötesspår och plattformar i Knäred, och en ny hållplats med plattform i Veinge.

Vad?

Nytt mötesspår i Knäred med två plattformar och ny hållplats med en plattform i Veinge, samt signalåtgärder.

Varför?

För att kunna starta persontrafik på sträckan Markaryd–Halmstad.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan för ny mötesstation i Knäred. Järnvägsplanen ställs ut för granskning 13 juni–29 augusti 2024. Arbete pågår med underlag för ny mötesstation i Veinge.

Granskning av järnvägsplan

Kungörelse och granskning av järnvägsplan för ny mötesstation i Knäred, Laholms kommun

Trafikverket västra regionen planerar för en ny mötesstation och hållplats i Knäred. Syftet med projektet är att starta persontrafik på Markarydsbanan mellan Halmstad och Markaryd. En järnvägsplan har tagits fram för kungörelse och granskning. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i ärendet kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 13 juni–29 augusti 2024

Plats för handlingar: Underlaget finns på Trafikverkets webbplats under Dokument. Samt på Trafikverket, Linjegatan 7, Halmstad och på Laholms kommuns medborgarservice, Stadshuset, Humlegången 6, Laholm. Under semesterperioden 1 juli–4 augusti 2024 kommer handlingarna inte vara tillgängliga på Trafikverket, Linjegatan 7 i Halmstad. Under denna period hänvisas därför till de andra möjligheterna att ta del av handlingarna.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 29 augusti 2024. Ange ärendenummer TÄHS-2023-000736.

Mer information: Projektledare Peter Bjers, tel. 010-124 41 02 eller via e-post längst ner på sidan. Projektpersonal kommer inte att vara tillgänglig under semesterperioden 1 juli–4 augusti 2024, därför hänvisas till övriga tider under granskningen för frågor som rör planen.

Om projektet

Markarydsbanan är en viktig länk i järnvägssystemet i södra Sverige. Syftet med projektet är att starta persontrafik mellan Halmstad och Markaryd genom att bygga två nya stationer, Knäred och Veinge. I dag används sträckan mellan Halmstad och Markaryd enbart för gods- och omledningstrafik. I planerna ingår också signal- och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på banan.

Åtgärderna är en förutsättning för att vi ska kunna starta en attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad och Markaryd.

Målet är att starta persontågstrafiken snarast möjligt

Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun har tecknat ett med- och samfinansieringsavtal för åtgärderna för persontrafik på Markarydsbanan. Alla tre parter är angelägna om att få igång persontågstrafiken på Markarydsbanan så snart som möjligt. Det är viktigt att komma igång med planeringen med tanke på att åtgärderna på Markarydsbanan behöver samordnas med andra åtgärder på banor i närheten.

Dokument

Tidsplan

1 Upphandling av konsult juni–oktober 2022

2 Arbete med järnvägsplan start november 2022

3 Samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan våren 2023

 Ett samrådsmöte hålls den 29 februari 2024 kl. 18.00 i Knäreds bygdegård.

5 Granskning av järnvägsplan för ny mötesstation i Knäred 13 juni–29 augusti 2024

6 Järnvägsplan för ny mötesstation i Knäred fastställs 2025

7 Byggstart 2027

8 Anläggningen är färdigbyggd och kan öppnas för trafik 2028

Fördjupning

För att kunna bygga ett mötesspår i Knäred krävs en fastställd järnvägsplan enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg.

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar, och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan.

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

Under år 2017 inledde Trafikverket, i samverkan med Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne med tillhörande regionala kollektivtrafikmyndigheter en åtgärdsvalsstudie för att utreda möjligheterna och förutsättningarna för utveckling av person- och godstrafik på bandel 931 Markarydsbanan.

Studien skulle utreda möjligheterna och förutsättningarna för att etablera regional persontrafik Halmstad–Hässleholm som en förlängning av den trafik som etablerades mellan Markaryd och Hässleholm i december 2013. Villkoret var att den föreslagna regiontrafiken inte skulle påverka möjligheterna att använda Markarydsbanan för reguljär eller ej reguljär godstrafik negativt. Målsättningen var att föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att lösa dessa utmaningar.

Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan bdl 931 [Halmstad] – Eldsberga – Hässleholm (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt

Peter Bjers

Telefon: +46 10-124 41 02