Logga in
Logga in

Halland Väg 15, Eldsberga, vattenskyddsåtgärder

Vi bygger om väg 15 vid samhället Eldsberga för att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen.

Vad?

Skyddsåtgärder.

Varför?

Skydda grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

Vi har genomfört en nationell kartläggning av konfliktsträckor mellan statliga vägar och grundvattenförekomster. Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor.

Tidsplan

1 Samråd 13–30 juni 2023

2 Länsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 13 oktober 2023

3 Samråd med samrådsmöte 30 oktober-17 november 2023. Möte 6 november i Gullbrannagården, Eldsberga.

4 Granskning av vägplan Oktober 2024

5 Vägplanen skickas för fastställelse hos Planprövning Januari 2025

6 Vägplanen fastställs Juni 2025

7 Upphandling utförandeentreprenad Hösten 2025

8 Byggstart Vintern 2025

Dokument

Kontakt

Ann Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 21