Logga in
Logga in

Halland Väg 153, Svartenbacken och Yttre Hjärtared, stigningsfält

Vi planerar för två nya stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi ska också räta ut kurvor och förbättra sikten i anslutning till väg 153/819.

Vad?

Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823.

Varför?

Öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Framtagande av vägplan.

Om projektet

De många och långa backarna och den höga andelen tung trafik gör att det är problem med framkomligheten på vägen. De tyngre fordonen förlorar mycket av sin hastighet uppför backarna, och därför bildas det lätt köer bakom dem. Dessutom krävs det extra underhållsresurser på vintern, eftersom den tunga trafiken har svårt att komma uppför och nedför när det är halt.

Stigningsfältet kommer att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten, eftersom det då blir möjligt att köra om den tunga trafiken. Att vi förbättrar framkomligheten gynnar även busstrafiken.

Bakgrund

Väg 153 är en viktig förbindelse mellan Varberg och Värnamo. Vägen är även en viktig länk i det regionala vägnätet mellan Småland/de inre delarna av Halland, kusten/E6 och Varbergs hamn, som är utpekad som riksintresse. Dessutom ingår vägen som en del i det nationella funktionellt prioriterade vägnätet, och fungerar som en viktig länk för både godstrafik och långväga personresor.

Årsmedeldygnstrafiken var 2017 cirka 5 000 fordon per dygn, och av dessa var 11 procent tung trafik. Årsmedeldygnstrafiken varierar mycket beroende på trafiken till Ge-Kås i Ullared. Gällande hastighet är 70 kilometer/timme väster om Svartenbacken och 80 kilometer/timme i riktning mot Ullared.

Planerna framöver

Målet är att ha två lagakraftvunna vägplaner under 2025 för att börja bygga 2026 och slutligen släppa på trafik under senare delen av 2027. 

Vi planerar att ställa ut vägplanen för granskning under våren 2024. 

Du som är direkt berörd, till exempel markägare, kommer att bli kontaktad och få mer information.

Ersättning och vår planeringsprocess

Läs mer om ersättning och hur vår planeringsprocess ser ut.

Tidsplan

1 Samråd med myndigheter och kommun våren 2022

2 Samråd med allmänheten april 2023

3 Granskning av vägplan våren 2024

4 Fastställd vägplan våren 2025

5 Preliminär byggstart årskiftet 2025/2026

Kontakt

Johanna Heribert

Projektledare, delen Svartenbacken

Telefon: +46 10-123 68 60

Malin Arvidsson

Projektledare, delen Yttre Hjärtared

Telefon: +46 771-921 921

Ann-Sofi Dalbert

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 48 99