Logga in
Logga in

Halland Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad

Väg 940 planeras i en ny sträckning mellan Rösan och Forsbäck. Det innebär ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för boende utmed den befintliga vägen som går rakt igenom samhället.

Vad?

Väg 940 planeras i ny sträckning för delen Rösan-Forsbäck. Delen Forsbäck-E6 har byggts om för förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för anslutande trafik till väg 940.

Varför?

Syftet med den nya vägen är att förbättra trafiksäkerheten och boendemiljön samt minska barriäreffekten längs den befintliga vägen.

Nuläge

Regeringen har fastställt arbetsplanen för nya Onsalavägen mellan Rösan och Forsbäck. Innan byggstart behöver Trafikverket hantera länsstyrelsens yttrande om artskyddsfrågor.

Om projektet

Trafikförhållandena i Onsala har diskuterats sedan mitten av 1950-talet och befolkningen på Onsalahalvön har ökat under lång tid. Behovet av en bra förbindelse är stort och väg 940 är i sin nuvarande standard inte byggd för att hantera de trafikmängder som den belastas av idag. Dagens trafiksituation med stora flöden inne i tätorten är inte tillfredsställande. För att åtgärda dagens problem på Onsalavägen och möta framtida behov planerar vi att bygga en ny, cirka 7 km lång, väg väster om Onsala samhälle.

Norra delen av Onsalavägen, mellan Forsbäck och E6, byggdes om 2018–2019. Här har en rad punktåtgärder gjorts för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för anslutande trafik till väg 940.

Varför behövs en ny väg?

Befolkningen på Onsala växer vilket medför att trafiken ökar på vägarna. Väg 940 förbinder södra och östra delarna av Onsalahalvön med Kungsbacka och E6. Den befintliga vägen är smal och bitvis olycksdrabbad och är inte anpassad för dagens trafik. Den täta trafiken skapar buller och andra olägenheter för de för de som bor i närheten. Under rusningstid är det svårt att ta sig ut på vägen och det är en otrygg miljö för gående och cyklister. Längs vägen finns dessutom ett flertal skolor.

Den nya vägen syftar till att förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö, minska barriäreffekten längs befintlig väg samt möjliggöra för fortsatt tillväxt i området. Syftet med den nya vägen är också att förbättra framkomligheten för alla trafikslag såsom gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och trafik från anslutande vägar.

Var är det tänkt att den nya vägen ska gå?

Den nya vägen mellan Rösan och Forsbäck planeras väster om samhället med anslutningar i båda ändar till den befintliga vägen. Du kan se den nya sträckningen i rött på kartan via länken nedan. Området väster om Onsala har höga natur- och kulturhistoriska värden och omfattande utredningar har gjorts inför valet av vägområdet.

I maj 2018 fastställde regeringen arbetsplanen för nya Onsalavägen och avslog därmed alla överklaganden på den föreslagna sträckningen. Arbetet med att bygga vägen kan dock inte påbörjas förrän frågorna kring artskyddet är lösta.

Fakta om projektet

Här kan du läsa mer om byggprojektet och vilka åtgärder som görs inför byggstart.

Vägen blir mötesfri landsväg med mitträcke, en så kallad 2+1-väg, med högsta tillåtna hastighet på 80 km/timma.

Fyrfältig 2+2 väg planeras på en 2,5 km lång sträcka mellan Staragården och Skällaredsvägen. Resterande delar (4,5 km) av den nya Onsalavägen planeras som tvåfältiga.

För att uppnå önskvärd vägstandard, med hög trafiksäkerhet och god kapacitet för trafikmängder mellan 11 250 och 16 100 fordon per årsmedeldygn (prognosår 2040), krävs en mötesseparerad väg med mitträcke. Längs en väg med mitträcke fordras omkörningssträckor på minst 30 % av den mittseparerade sträckan. Omkörningssträckan innebär i detta fall en så kallad mötesfri landsväg 2+2 på ca 35 % av den nya vägen. Erforderlig längd för 2+2-sträckan uppnås endast mellan Staragårdens cirkulationsplats och cirkulationsplatsen vid Skällaredsvägen. Syftet med att anlägga en 1+1-väg in mot Forsbäck är att sänka bilisternas hastighet före Forsbäcks samhälle. Längre ner på sidan finns en detaljerad skiss över vägavsnitt en och körfält.

Nya Onsalavägens sträckning

Inför den planerade byggstarten har Trafikverket föreslagit, och genomfört, omfattande skyddsåtgärder för de skyddsvärda arter som lever nära vägområdet. Några exempel på dessa är:

  • Nya dammar anläggs och övervintringsplatser görs i ordning för grod- och kräldjur.
  • Vi kommer att bygga fem kilometer grodmurar, så kallade ledarmar, längs med den nya vägen. Dessa leder grodor som vill ta sig över vägen till en trygg passage genom någon av de grodtunnlar som anläggs under vägen. Läs mer om detta arbete här: Onsalas grodor får egna tunnlar och murar
  • För att förbättra förutsättningarna för arterna mindre hackspett och gröngöling, som båda är lövskogsarter, kommer en hel del gran att tas bort i Onsalaskogen. Här kan du läsa mer om detta: Nyhet om granavverkning
  • Vad gör vi för att skapa fler boplatser och tillgång till föda för skogens skyddade fåglar?Svar: Vi använder en naturvårdsmetod som kallas veteranisering på ett antal utvalda träd. Det innebär att man kan få träden att åldras i förtid – med olika typer av metoder. Läs mer om det här: Nyhet om veteranisering.

Mindre hackspett i Onsalaskogen.

Trafikförhållandena på Onsalavägen har diskuterats livligt sedan mitten av 1950-talet.
Här är några av milstolparna på väg fram mot en ny väg 940:

Årtal   Händelse i projektet
1955 En arbetsplan upprättas för väg 940 i ny sträckning på Onsalahalvön.
1960 Arbetsplanen reviderades.
1973 En lokaliseringsplan tas fram för sträckan mellan Iserås och Kollahed.
1976-77 I en vägutredning bearbetas den nya sträckningen för väg 940.
1978-79 Gång- och cykelvägen som går längs östra sidan av väg 940 byggdes ut.
1980 En utredning gjordes om hur väg 940 genom Forsbäck skulle rustas upp. Arbetsplanen fastställdes och vägen genom Forsbäck byggdes om i mitten av 1990-talet.
1997-98

Ytterligare en vägutredning gjordes som pekade ut två åtgärder för att lösa trafikproblemen på väg 940: att bygga om den befintliga vägen eller bygga en ny väg väster om Onsala. Eftersom Länsstyrelsen inte ansåg att trafiksituationen på Onsalahalvön var tillräckligt belyst i vägutredningen gjorde Vägverket en genomgripande trafikutredning som blev klar år 2001. Denna utredning innehöll sju alternativ för vägombyggnader på Onsala.

1999 Detta år trädde Miljöbalken i kraft och de nya lagkraven innebar att vägutredningen från 1998 och trafikutredningen från 2001 tillsammans kom att kallas för ”förstudie”.
2001 Denna förstudie för väg 940 skickades på remiss och den 5 juni 2001 fattade Länsstyrelsen beslut (enligt 6 kap 4§ Miljöbalken) om att vägprojektet kan antas betydande miljöpåverkan.
  Delen Rösan–Forsbäck i ny sträckning
2002 Efter remisstiden (se ovan 2001) fattade Vägverket och Länsstyrelsen ett gemensamt beslut om att väg 940 är den mest angelägna vägen att förbättra på Onsalahalvön. Delen Rösan–Forsbäck i ny sträckning väster om Onsala ingick i Länsplanen för infrastruktur åren 2004–2015 – med angiven byggstart år 2010.
2005 En cirkulationsplats byggs vid den tidigare korsningen mellan väg 940 (Onsalavägen) och väg 946 (Mariedalsvägen). Dessutom byggs refuger utmed vägsträckan.
2008

Vägutredningen blev klar i vilken fem olika vägalternativ utreddes. Fyra går i en helt ny korridor väster om Onsala, det femte alternativet är att bygga om den befintliga vägen. När vägutredningen var ute på remiss kom det in ett 80-tal yttranden.

2009 Dåvarande Vägverket beslutade om vägutredningen och valde att arbeta vidare med alternativ 3. Det innebär att vägen dras väster om öster om Grusåsen vid Norrelund och utanför jordbrukslandskapet vid Björsmosse. (Detta i enlighet med Kungsbacka kommuns översiktsplan som sedan länge redovisat behovet av ett vägreservat för framtida vägbygge väster om Onsala.)
2016 Trafikverket lämnade in de sista kompletteringarna för vägplanen på sträckan Forsbäck–E6 och arbetsplanen för sträckan Rösan–Forsbäck till regeringen.
2018 Den 11 januari 2018 gav regeringen klartecken för att bygga om sträckan Forsbäck–E6. Det innebar att alla överklaganden som kommit in avslog. (Vägbygget startade i maj 2018 och ombyggnaden var klar i november samma år.)
2018 I maj 2018 sa regeringen ja till nya Onsalavägen mellan Rösan och Forsbäck. Det innebär att man avslagit alla överklaganden och fastställt arbetsplanen. Dock återstår att se över länsstyrelsens yttrande om artskyddsfrågor.
2019

Prövning i Mark-och miljödomstolen (MÖD). Trafikverket överklagar Länsstyrelsens beslut om att söka dispens från förbud i artskyddsförordningen, avseende arterna mindre hackspett och gröngöling. I slutet av november 2019 kom två domar från MÖD:

  • I den första domen, om skyddsvärda fågelarter, bedömer MÖD att föreslagna skyddsåtgärder inte är tillräckliga för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus för de aktuella arterna.
  • I den andra domen, som avser groddjuren, anser MÖD att föreslagna skyddsåtgärder inte är tillräckligt utredda och återförvisar ärendet till Länsstyrelsen.
2020 Trafikverket överklagar domarna (skyddsvärda fågelarter samt groddjur) från Mark- och miljödomstolen som avser skyddsåtgärder för de skyddade arter som lever i området där den nya vägen planeras att byggas. Det betyder att frågorna behandlas i Mark- och miljööverdomstolen.
2021 Den 29 september 2021 kom domen från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som meddelar att Trafikverkets överklagan har avslagits. Det innebär att Trafikverket behöver söka artskyddsdispens för fågelarterna mindre hackspett och gröngöling – innan bygget av nya väg 940 kan påbörjas. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i oktober/november.
2022

Länsstyrelsen ger dispens för 82 olika arter. I slutet av juni 2022 gav Länsstyrelsen dispens för alla arter som Trafikverket ansökt om. 

2022

I augusti överklagades Länsstyrelsens dispensbeslut. Det är fyra föreningar som överklagat beslutet och dessa överklaganden kommer att prövas i Mark- och miljödomstolen – tidigast under hösten.

Nyheter om projektet

Tidsplan

Trafikverket börjar arbetet med att ta fram en arbetsplan för sträckan Rösan-Forsbäck.

 Länsstyrelsen tillstyrker arbetsplanen.

Planprövning fastställer arbetsplanen.

Fastställelsebeslutet överklagades i mars 2016.

Länsstyrelsen förelägger Trafikverket att söka dispens i artskyddsfrågor gällande gröngöling och mindre hackspett.

Trafikverket överklagar länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen

Regeringen har avslagit alla överklaganden av arbetsplanen och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. Innan byggstart behövs artsskyddsdispens som handläggs av Länsstyrelsen.

Regeringens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att regeringsbeslut står fast.

Mark- och miljödomstolen avslår Trafikverkets överklagan i artskyddsfrågan.

Trafikverket överklagar beslutet till Mark-och miljööverdomstolen (MÖD).

Den 29 september 2021 meddelar Mark- och miljööverdomstolen i en dom att Trafikverkets överklagan har avslagits. Det innebär att Trafikverket behöver ta fram dispens för samtliga fridlysta djurarter som kan komma att påverkas av projektet.

Trafikverket söker dispens hos länsstyrelsen för 69 fågelarter, 6 arter av groddjur och 7 arter av fladdermöss samt 3 arter av kräldjur. Detta måste göras innan bygget av nya Onsalavägen kan inledas.

Länsstyrelsen beviljar dispens för artskyddet för samtliga arter Trafikverket ansökt om. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen den 11 juli 2022.

I en dom från Mark- och miljödomstolen avslogs överklagandena för alla arter utom för gröngöling och mindre hackspett. För dessa arter undanröjde Mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut att bevilja dispens från artskyddsförordningen och återförvisade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av dispensansökan.

Mark- och miljödomstolens domslut överklagades vidare till Mark- och Miljööverdomstolen.

Mark- och Miljööverdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast.

Trafikverket skickade kompletterande och förtydligande underlag till länsstyrelsen – avseende mindre hackspett och gröngöling – för fortsatt handläggning av dispensärendet.

Länsstyrelsen meddelade dispensbeslut för mindre hackspett och gröngöling. Detta överklagades emellertid av motparten till Mark- och miljödomstolen.

Trafikverket bedömer att byggstarten av vägen kan ske tidigast hösten 2025.

Kontakt

Lydia Lehtonen

Projektledare

Telefon: +46 10-123 87 55