Logga in
Logga in

Jämtland E45, genom Åsarna

Vi ska göra genomfarten i Åsarna trafiksäkrare och mer attraktiv. Arbetet är ett demoprojekt som ska titta på hur vi kan bidra till en hållbar tätortsutveckling för genomfarter med liknande förutsättningar.

Vad?

Vi ska göra E45 genom Åsarna mer trafiksäker och mer attraktiv.

Varför?

Dels för att skapa en bättre trafikmiljö i Åsarna, dels för att hitta sätt att arbeta med genomfarter genom samhällen av liknande karaktär.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en samrådshandling.

Om projektet

E45 löper rakt genom samhället Åsarna i Bergs kommun. Trafikmiljön är typisk för byar och samhällen i samma storleksordning – hastigheterna är höga och det är många utfarter till både närboende och olika näringslivsverksamheter. 

Parallellt med vägen går Inlandsbanan och området mellan E45 och järnvägen ägs till stor del av Trafikverket. Enligt den Åtgärdvalsstudie som Trafikverket gjorde 2017 upplever många området som ostrukturerat då det nyttjas både som uppställningsplats för tunga fordon och som rastplats för biltrafikanter.

För att hitta sätt att göra orter av samma karaktär som Åsarna mer trafiksäkra och mer attraktiva har Trafikverket startat ett demoprojekt för att testa vilka lösningar som kan vara möjliga. Vi ska i Åsarna titta på hur E45 genom byn kan bli både snyggare och säkrare för både de som kör bil eller andra fordon, och för de som går eller cyklar längs vägen. Fokus kommer att ligga på trafksäkerhet, men också på gestaltning och utformning. 

Samtidigt som vi jobbar med planeringen av den framtida utformningen av E45 genom Åsarna arbetar Bergs kommun med en detaljplan av området mellan E45 och Inlandsbanan.

Mer om demoprojektet

Resultatet kan bli förebildligt för genomfarter med liknande förutsättningar. Det kan innebära förslag på förändringar av kraven för att uppnå en väl balanserad genomfartsmiljö.

Tidsplan

Vi ställer ut samrådsunderlaget och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Vi ställer ut vårt förslag till vägplan och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Vi ställer ut den reviderade vägplanen på granskning. Du har återigen möjlighet att lämna synpunkter.

Vi skickar in vägplanen för fastställelse. När den vunnit lagakraft tar vi fram en bygghandling och upphandlar därefter en entreprenör.

Vår entreprenör påbörjar arbetet i Åsarna.

Dokument för E45 genom Åsarna

Kontakt

Ola Eckerdal

Projektledare

Telefon: +46 10-124 21 26