Logga in
Logga in

Jämtland E45, Hammerdal, gång-, cykel- och mopedväg

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hammerdal. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vad?

Ny gång-, cykel- och mopedväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Granskning av vägplan

Vi planerar att bygga en ny väg för gående, cyklister och mopeder (GCM-väg) längs med E45 i Hammerdal. Läs mer om vårt förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Vägplanen berör samfälligheterna Strömsund Skarpås S:1 och Strömsund Åsen med outredd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons.

Granskningstid: 4 december 2023–15 januari 2024.

Plats för handlingar: Underlaget finns tillgängligt på

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottaggningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se, ange diarienummer TRV 2022/4478. Du kan även lämna dina synpunkter via denna webbsida. Vi vill ha dina synpunkter senast senast måndagen den 15 januari 2024.

Mer information: Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45. Den sträcker sig från en enskild väg vid Håxås, till Åsgatan i Hammerdals samhälle, en sträcka på cirka 2 100 meter.

Det finns inga alternativa vägar för trafiken i södra delen av Hammerdal. Detta medför problem främst för oskyddade trafikanter, eftersom E45 fungerar som både genomfartsled och lokalgata med gång-, cykel- och mopedtrafik. Oskyddade trafikanter är hänvisade till ett smalt utrymme i vägrenen, vilket är särskilt problematiskt vintertid.

Den nya vägen för gående, cyklister och mopedister ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs sträckan och stimulera till att öka andelen gång-, cykel- och mopedtrafik för korta, dagliga transporter.

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

2 Samråd (samrådshandling) april-maj 2023

3 Granskning av vägplan Hösten 2023

4 Byggstart Preliminärt 2026

5 Klart Preliminärt 2027

Kontakt

Malin Thuresson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 76

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52