Logga in
Logga in

Jämtland E45 Rengsjön–Älvros

Vi planerar för en ny sträckning av E45 mellan Rengsjön och Älvros. Målet är att göra sträckan säkrare och mer tillgänglig.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny sträckning på E45 mellan Rengsjön och Älvos.

Varför?

För att göra vägen säkrare och mer tillgänglig.

Nuläge

Upphandling av enteprenör pågår.

Om projektet

E45 mellan Rengsjön och Älvros är i mycket varierande skick. Bitvis är sträckan kurvig och har säkerhetsbrister i form av trånga passager och genomfart i tätortsmiljö. Vägbredden och bärigheten skiftar också.

Den varierande standarden på vägen gör att sträckan mellan Rengsjön och Älvros är tidskrävande. Därför planerar vi att bygga en ny sträcka för E45. Målen är att minska restiden, uppfylla kraven för en Europaväg och anpassa vägen efter det omgivande landskapet. Målet är också att förbättra trafiksäkerheten och göra sträckan mer tillgänglig.

I 2018 fattade vi beslut om att välja samrådshandlingens alternativ 3, ny sträckning väster om Nonsberget. Det förväntade resultatet av den nya sträckningen av E45:an är en besparing med cirka 2,2 mil för trafiken. Det innebära både tids- och trafiksäkerhetsvinster för resande längs E45 och ger en bättre miljö inom Svegs tätort. 

Bakgrund

Vägsträckan har varit föremål för utredningar om förbättringar sedan i mitten av 1990-talet. Vi gjorde bland annat en förstudie hösten 2002 och en vägutredning 2004. 

Eftersom utredningarna var mer än tio år gamla började vi i januari 2016 arbetet med att ta fram en vägplan enligt nu gällande planläggningsprocess och lagstiftning.

Under arbetet med samrådsunderlaget visade det sig att det fanns flera alternativa lokaliseringar av E45. Därför började vi arbeta med att ta fram alterativa lokaliseringar. Vi har totalt tittat på fyra alternativa lokaliseringar i form av korridorer för E45. 

Den 18 juni 2018 fattade vi beslut om att välja samrådshandlingens alternativ 3, ny sträckning väster om Nonsberget. Ställningstagandet vilar på Trafikverket Region Mitt:s samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål.

Vi har tagit fram en vägplan, vilken fastställts. Vägplanen överklagades men fick laga kraft den 9 februari 2023 genom Regeringsbeslut.

Nyheter

Tidsplan

Här kan du se vad som händer i projektet framåt. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Trafikverket går vidare med planerna för en ny sträckning av E45 mellan Rengsjön och Älvros efter regeringens beslut om att vägplanen vunnit laga kraft.

Byggstart planeras till hösten 2024.

Animering på förslag för ny sträckning

Dokument för E45 Rengsjön-Älvros

Kontakt

Annica Boström

Telefon: +46 10-123 08 32