Logga in
Logga in

Jämtland E45, Tullingsås–Strömsund, gång-, cykel- och mopedväg

Vi planerar att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45 från Tullingsås till Strömsund, en sträcka på cirka 4 kilometer.

Vad?

Ny gång-, cykel- och mopedväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Det finns inga alternativa vägar för trafiken mellan orten Tullingsås och samhället Strömsund. Detta medför problem främst för oskyddade trafikanter, eftersom E45 fungerar som både genomfartsled och lokalgata med gång-, cykel- och mopedtrafik.

Oskyddade trafikanter är hänvisade till ett smalt utrymme i vägrenen, vilket är särskilt problematiskt vintertid. Den nya vägen för gående, cyklister och mopedister ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den ska även stimulera till att öka andelen gång-, och cykel- och mopedtrafik för korta dagliga transporter.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Oktober 2022

2 Samrådsmöte (samrådshandling) sensommaren/hösten 2023

3 Granskning av vägplan vinter 2023/2024

4 Byggstart Preliminärt 2026

Kontakt

Malin Thuresson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 76

Gabriel Ternström

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 45 75