Logga in
Logga in

Jämtland Väg 609/614, Rödön, ny gång- och cykelväg

Trafikverket planerar en ny gång- och cykelväg från avtagsväg Vike/By till avtagsvägen vid skylt Häste. Avsikten är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Ny gång- och cykelväg från avtagsväg Vike/By till avtagsväg vid skylt Häste.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft efter att regeringen avslagit överklagan.

Om projektet

Längs väg 609/614 rör sig många trafikanter och idag finns ingen gång- och cykelväg från avtagsväg Vike/By fram till avtagsvägen vid skylt Häste. Syftet med bygget är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Prioriterad åtgärd i länstransportplanen

Denna gång- och cykelväg finns med som en prioriterad åtgärd i Länstransportplan för Jämtlands län 2010–2021. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Förändrade ekonomiska förutsättningar för Jämtlands län

Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen har haft en hög upparbetningsgrad av budgeten för de pengar vi fått ur Regionala planen 2018-2021. För Jämtlands län innebär detta en minskad budget mellan åren 2022-2025. Det innebär att flera pågående projekt kommer att behövas flyttas fram och få nya projekt kan genomföras mellan dessa år. Gång- och cykelvägen längs med väg  609/614  på Rödön får en framflyttad byggstart till år 2026.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag 2015

2 Samrådhandling 2016

3 Granskningshandling vägplan 26 juni–28 juli 2017

4 Fastställelsehandling vägplan 2018

5 Planerad byggstart 2025

Dokument för projektet

Kontakt

Mikael Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 39 26

Bertil Jansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 96