Logga in
Logga in

Jämtland Väg 638, Ullån–Duved, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 638 mellan Ullån och Duved. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi planerar ny gång- och cykelväg, den blir indelad i tre etapper och just nu pågår arbete med etapp 2.

Varför?

För att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planering pågår inför byggstart 2026.

Om projektet

Väg 638 mellan Ullån och Duved är en viktig transportled in mot Åre by för turisttrafiken samt för gående och cyklister. Idag är trafiksäkerheten låg för gående och cyklister på sträckan, då det varken finns separerad gång- och cykelbana, trottoar eller vägren som skiljer fotgängare och cyklister från motortrafiken.

Planläggningen delas in i tre etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig mellan Duved Centrum – Väg mot Fjällporten,
  • Etapp 2 sträcker sig mellan Väg mot Fjällporten – Tegefjäll 
  • Etapp 3 går mellan Tegefjäll – Ullån.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag 2014/2015

Den 24 september hölls ett samrådsmöte i föreningshuset i Duved för att samla in information och synpunkter avseende kommande projektering av gång- och cykelvägen. Efter mötet skickades samrådshandlingen på remiss till berörd kommun, länsstyrelsen och övriga berörda enligt upprättad samrådskrets.

3 Granskning maj/juni 2020

4 Fastställelseprövning november 2020

5 Bygghandling 2025

Byggstart för etapp 2 beräknas till våren 2026.

Kontakt

Mikael Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 39 26

Bertil Jansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 96