Logga in
Logga in

Jämtland Väg 829, Lövberga–Alanäs, förstärkningsåtgärder

Väg 829 Lövberga-Alanäs är en viktig transportled för tung trafik samt turisttrafik. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighetsproblem.

Vad?

Förstärkningsåtgärder på väg 829, sträckan mellan Lövberga och Alanäs.

Varför?

Vägen har låg bärighet och problem med framkomligheten.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Upphandling och planering av entreprenad pågår.

Om projektet

Vi ska öka bärigheten på vägen för att höja säkerheten, vilket innebär att vi ska åtgärda de skador som uppkommit på grund av till exempel tjäle, spårbildning och sprickor. I projektet ingår också en del åtgärder kring sidoområdet längs vägen.

Beslutet av vägplanen har fastställts

Regeringen avslog 20 januari 2022 överklagan om fastställelse av vägplan för väg 829 Lövberga–Alanäs.  Arbetet fortsätter nu med upphandling av entreprenad med start under 2022 och beräknas bli färdig hösten 2023.

Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till projektet.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag hösten 2018

2 Samrådmöte på orten och samrådshandling vintern 2018

3 Granskning av vägplan vintern 2019

4 Fastställelseprövning våren 2019

5 Planerad byggstart 2022

Kontakt

Lars Johnsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 53 69