Logga in
Logga in

Jämtland Väg 829, Lövberga–Alanäs, förstärkningsåtgärder

Vi ska öka bärigheten på väg 829 mellan Lövberga och Alanäs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vad?

Förstärkningsåtgärder på väg 829, sträckan mellan Lövberga och Alanäs.

Varför?

Vägen har låg bärighet och problem med framkomligheten.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Väg 829 mellan Lövberga och Alanäs är en viktig transportled för tung trafik och turisttrafik. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighet. Vi ska öka bärigheten på vägen för att höja säkerheten, vilket innebär att vi ska åtgärda de skador som uppkommit på grund av till exempel tjäle, spårbildning och sprickor. I projektet ingår också en del åtgärder inom sidoområdet längs vägen.

Aktuellt

Nu är vi igång på riktigt. Röjning och trädfällning är klart och vi har börjat byta ut vägtrummorna. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på de platser där vi gräver. Vi ber dig att hålla hastigheten, köra försiktigt och visa hänsyn till medtrafikanterna och vägarbetarna.

Det är nu klart med finansiering även för etapp 2, men det är fortfarande inte klart när vi kan börja bygga.

Så påverkas trafiken av bygget

Från augusti 2022 till oktober 2024 kommer det att vara begränsad framkomlighet på de vägsträckor där vi arbetar. Välj om möjligt annan väg. Om du måste passera arbetsområdet, följ skyltningen på plats och ta hänsyn till medtrafikanter och vägarbetare.

Augusti–december 2022

På tre ställen byter vi vägtrummor och vissa korsande vattenledningar. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad förbi området där vi gräver.

Maj–oktober 2023

Vi gräver ur, fyller igen och jämnar ut vägen på samma sträckor som vi bytte vägtrummor 2022. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad där vi arbetar.

Maj–oktober 2024

Vi asfalterar, sätter upp räcken och skyltar samt återställer runt vägen på samma sträckor som vi bytte vägtrummor 2022. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad där vi arbetar.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Hösten 2018

2 Samrådmöte på orten och samrådshandling Vintern 2018

3 Granskning av vägplan Vintern 2019

4 Fastställelseprövning Våren 2019

Ägde rum i Havsnäs bystuga.

6 Byggstart Augusti 2022

Fram till maj månad 2023 pågår planering av sommarens åtgärder.

Förstärkning, juni till oktober pågår stora åtgärder på sträckan.

Räcken och belysning monteras sommaren 2024.

10 Klart Planeras till oktober 2024

Bakgrund

Regeringen avslog 20 januari 2022 överklagan om fastställelse av vägplan för väg 829 Lövberga–Alanäs. Arbetet har därför fortsatt och Svevia har upphandlats som entreprenör. Entreprenaden startar sommaren 2022 och beräknas bli färdig hösten 2024.

Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till projektet.

Kontakt

Daniel Gideonsson

Projektledare Trafikverket

Telefon: +46 10-123 93 37

David Ring

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 43 36

Peter Pålsson

Entreprenadchef, Svevia

Telefon: +46 611-442 25