Logga in
Logga in

Jämtland Väg 829, Lövberga–Alanäs, förstärkningsåtgärder

Vi ska öka bärigheten på väg 829 mellan Lövberga och Alanäs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vad?

Förstärkningsåtgärder på väg 829, sträckan mellan Lövberga och Alanäs.

Varför?

Vägen har låg bärighet och problem med framkomligheten.

Nuläge

Bygge pågår i etapp 1. Finansering för etapp 2 är klar, men byggstart är ännu inte bestämt.

Om projektet

Väg 829 mellan Lövberga och Alanäs är en viktig transportled för tung trafik och turisttrafik. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighet. Vi ska öka bärigheten på vägen för att höja säkerheten, vilket innebär att vi ska åtgärda de skador som uppkommit på grund av till exempel tjäle, spårbildning och sprickor. I projektet ingår också en del åtgärder inom sidoområdet längs vägen.

I de förstärkningsåtgärder som görs inom detta projekt ingår det inte några åtgärder på bron i Havsnäs.

Så påverkas trafiken av bygget

Från augusti 2022 till oktober 2024 kommer det att vara begränsad framkomlighet på de vägsträckor där vi arbetar. Välj om möjligt annan väg. Om du måste passera arbetsområdet, följ skyltningen på plats och ta hänsyn till medtrafikanter och vägarbetare.

Maj–oktober 2024

Under våren och sommaren sätter vi upp räcken och skyltar samt återställer runt vägen på samma sträckor som vi bytte vägtrummor 2022. Vi kommer även asfaltera med beräknad start senare delen av juni till mitten av juli. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad där vi arbetar.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Hösten 2018

2 Samrådmöte på orten och samrådshandling Vintern 2018

3 Granskning av vägplan Vintern 2019

4 Fastställelseprövning Våren 2019

Ägde rum i Havsnäs bystuga.

6 Byggstart etapp 1 Augusti 2022

Fram till maj månad 2023 pågår planering av sommarens åtgärder.

Förstärkning, juni till oktober pågår stora åtgärder på sträckan.

Räcken och belysning monteras samt återstående schaktarbeten sker under våren/sommaren 2024.

10 Klart etapp 1 beräknad senhösten 2024

Bakgrund

Regeringen avslog 20 januari 2022 överklagan om fastställelse av vägplan för väg 829 Lövberga–Alanäs. Arbetet har därför fortsatt och Svevia har upphandlats som entreprenör. Entreprenaden startar sommaren 2022 och beräknas bli färdig hösten 2024.

Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till projektet.

Kontakt

Mikael Nilsson

Projektledare, Trafikverket

Telefon: +46 10-124 39 26

David Ring

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 43 36