Logga in
Logga in

Kalmar Väg 37/47 Århult-Trafikplats Oskarshamn södra

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 37/47. Syftet med ombyggnaden av vägen är att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten på väg 37/47 samt avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.

Vad?

En ny sträckning av väg 37/47 mellan Århult och trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten, förbättra trafikflöden samt avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Bakgrund

Väg 37/47 ingår i ett viktigt stråk för godstransporter västerut från Oskarshamn. Vägen har också betydelse för arbetspendling, samt trafik till och från Gotlandsfärjan. I nuläget går mycket av trafiken via trafikplats Oskarshamn C vid väg E22, som blir tungt belastad med köbildning som följd.

Bättre flöde och trafiksäkerhet på väg 37/47

Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten på sträckan, bland annat genom att bygga den mötesfri och på så sätt minska risken för allvarliga olyckor. Kapaciteten och framkomligheten kommer också förbättras.

Mer om planerna

  • Åtgärden som planeras innebär utbyggnad av väg 37/47 till mötesfri 2+1 väg med tillåten hastighet på 100 km/h.
  • Åtgärden kommer att bestå av antingen en helt ny dragning av väg 37/47 eller en kombination av breddning av befintlig väg 37/47 och ny dragning.
  • Syftet med ny- och/eller ombyggnationen är att förbättra kapaciteten och flödet på väg 37/47 samt avlasta trafikplats Oskarshamn C.
  • Projektet ska bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för trafikanter på aktuell sträcka av väg 37/47 med anslutande vägar.

Tidsplan

Samrådsunderlag tas fram. 

Just nu tas en samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ fram. Arbetet med att ta fram korridorförslag kommer att pågå fram till hösten 2022. 

Under sommaren 2024 tas det beslut om val av lokaliseringalternativ.

Här tas en samrådshandling fram men en utformning till planförslag. Här kan allmänheten vara med och tycka till en sista gång innan planförslaget är klart.

Kontakt

Carl-Fredrik Nelson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 34 92