Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25 Glamshult–Vrå–Boasjön, mötesfri väg

Trafikverket planerar att mötesseparera väg 25 mellan Glamshult-Vrå och Vrå–Boasjön. Det ska även göras viltåtgärder samt åtgärder i vägens sidoområden. Det kommer leda till att sträckan både blir smidigare och säkrare.

Vad?

Mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1-väg, mellan Glamshult-Vrå-Boasjön. Även andra säkerhetsåtgärder kommer göras för vilt och i vägens sidoområden.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet ochbättre framkomlighet.

Nuläge

Just nu arbetar vi med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Arbetet är indelat i två etapper: 

  • Etapp 1: Glamshult- Vrå
  • Etapp 2: Vrå-Boasjön 

Öppna en kartbild över sträckan 

Så blir vägen

Vägen planeras bli en så kallad 2+1-väg med mitträcke och säkra omkörningssträckor, och den kommer vara byggd för hastighetsgränsen 100 km/tim.

Vägen kommer delvis behöva breddas för att få plats med mitträcke och 2-3 omkörningssträckor i varje riktning. Vägens sidoområden och diken ska också göras säkrare. Vi kommer också se över ifall korsningar och mindre anslutningar behöver stängas.

Viltstängslet som nu finns längs vägen ska ses över, och vid behov justeras och kompletteras med viltuthopp för att minska risken för att vilt kommer ut på vägen. En passage för vilt planeras mellan Vrå och Boasjön (etapp 2).

Busshållplatser ses över och anpassas vid behov.

Säkrare väg med mittseparering

När sträckan mellan Glamshult-Boasjön mötesseparerats med mitträcke blir det ett sammanhängande stråk som är mötesfritt mellan Hallands länsgräns och Hovmantorp. I nuläget är Glamshult-Vrå-Boasjön de enda delarna som saknar mittseparering.

Förutom att det idag saknas mötesseparering saknas det också säkra omkörningssträckor, och det finns behov av att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag.

Arbetet planeras att starta 2027 och beräknas vara klart 2028. 

 

Tidsplan

Handlingar finns under Dokument.

Handlingar finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Oktober 2023

4 Fastställelseprövning Sommaren 2024

5 Byggstart Preliminärt 2027

6 Klart Preliminärt 2028

Kontakt

Sergen Yesilkayali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 79 60

Muhamed Alameri

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 75 97