Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25 Glamshult–Vrå, mötesfri väg

Trafikverket planerar att mötesseparera väg 25 mellan Glamshult-Vrå. Det ska även göras viltåtgärder samt åtgärder i vägens sidoområden. Det kommer leda till att sträckan både blir smidigare och säkrare.

Vad?

Mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1-väg, mellan Glamshult-Vrå. Även andra säkerhetsåtgärder kommer göras för vilt och i vägens sidoområden.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet ochbättre framkomlighet.

Nuläge

Just nu arbetar vi med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi avbryter etappen Vrå-Boasjön

Vi avbryter arbetet med att ta fram en vägplan för väg 25 Vrå–Boasjön
Omvärldssituationen har lett till ökade kostnader, därför har vi tagit beslut att avbryta arbetet med att ta fram en vägplan för väg 25 sträckan Vrå–Boasjön. 

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att sträckan Vrå–Boasjön på väg 25 inte kommer att byggas om till en mötesfri väg som tidigare planerat. Vägen kommer även fortsättningsvis ha samma utformning som i dag. 

Påverkar detta beslut sträckan Glamshult–Vrå?

Nej. Respektive sträcka har olika förutsättningar, därför påverkas inte delen Glamshult–Vrå och arbetet för denna sträcka kommer fortsätta som planerat. 

Så blir vägen

Vägen planeras bli en så kallad 2+1-väg med mitträcke och säkra omkörningssträckor, och den kommer vara byggd för hastighetsgränsen 100 km/tim.

Vägen kommer delvis behöva breddas för att få plats med mitträcke, samtidigt som den befintliga körsträckan i väst förlängs och en helt ny omkörningssträcka anläggs österut. Vägens sidoområden och diken ska också göras säkrare. Vi kommer också se över ifall korsningar och mindre anslutningar behöver stängas.

Viltstängslet som nu finns längs vägen ska ses över, och vid behov justeras och kompletteras med viltuthopp för att minska risken för att vilt kommer ut på vägen. 

Busshållplatser ses över och anpassas vid behov.

Säkrare väg med mittseparering

Den planerade åtgärden att mötesseparera med mitträcke väg 25 mellan Glamshult-Vrå är en del i att få ett sammanhängande stråk som är mötesfritt mellan Hallands länsgräns och Hovmantorp. 

Förutom att det idag saknas mötesseparering saknas det också säkra omkörningssträckor, och det finns behov av att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag.

Arbetet planeras att starta 2027 och beräknas vara klart 2028. 

Tidsplan

Handlingar finns under Dokument.

Handlingar finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Maj 2024

4 Fastställelseprövning September 2024

5 Byggstart Preliminärt 2027

6 Klart Preliminärt 2028

Kontakt

Sergen Yesilkayali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 79 60