Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Österleden i Växjö, ny trafikplats vid Fagrabäck

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun för en ny trafikplats vid Fagrabäck och en ombyggnation av Österleden. Detta gör vi för att din resa till, från och genom Växjö ska bli säkrare och smidigare.

Vad?

Vi planerar för att bygga om och mittseparera Österleden, samt en ny trafikplats vid Fagrabäck. Nya gång- och cykelvägar planeras också, bland annat till Fyllerydskogen.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

I december 2021 gav regeringen byggstartsbeslut för projektet. Nu uför Växjö kommun förberedande arbeten under 2022 innan byggstart 2023.

Om projektet

Trafikverket planerar mittseparera Österleden och bygga en trafikplats där trafiken från väg 25 och 27 skiljs från lokaltrafiken. Köerna blir på så sätt färre, vilket innebär kortare restider oavsett om du åker kollektivt eller kör bil.

Växjö stad växer, och därför utformas den nya trafikplatsen med tanke på ökade trafikmängder. Vi tar även hänsyn till Fyllerydskogen och att det ska vara smidigt att ta sig dit, till exempel till fots eller med cykel. Anslutningarna till Fyllerydskogen blir också fler än tidigare.

Hur går arbetet till?

Ombyggnaden av väg 25 Österleden och trafikplats Fagrabäck beräknas kunna starta 2023 och ta cirka två år. Innan trafikplatsen kan byggas om behövs förberedande arbeten med fjärrvärme, el och vattenledningar intill trafikplatsen. Det arbetet pågår nu under 2022 och utförs av Växjö kommun.

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med ombyggnaden. Trafikverket har tagit fram en vägplan och Växjö kommun en detaljplan för att bygga om väg 25 Österleden enligt förslaget. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för de båda planerna.

Vad ska göras i och med Trafikverkets projekt?

 • Den genomgående trafiken separeras från den lokala trafiken.
 • Nya gång- och cykelvägar.
 • Tre nya cirkulationsplatser.
 • Planskild gång- och cykelväg till Fyllerydskogen, samt anslutningsvägar in i reservatet.

När byggnationen är klar kan hastigheten för genomgående trafik på väg 25 höjas till 100 km/timmen.

Ombyggnationen kommer innebära följande:

 • Restiden mellan Högstorp och centrum minskar.
 • Risken för köbildning minskar eftersom trafiken blir jämnare.
 • Lokal kollektivtrafik kommer fram snabbare.
 • Säkerheten ökar för fotgängare med hjälp av planskilda övergångar.
 • Området får en sammanhängande gång- och cykelväg.
 • Möjligheterna att nå Fyllerydskogen blir fler, både till fots, med cykel och med bil.

Så här arbetar vi med miljön:

 • Viltstängsel kommer sättas upp.
 • Bullerplank kommer sättas upp längs vägen.
 • Fyllerydskogen får ett större område skyddad skog i form av naturreservat. Detta eftersom vi blir tvungna att ta 2 procent av Fyllerydskogen för att bygga trafikplatsen.

Under byggtiden

Vi gör allt vi kan för att du ska komma fram så lätt som möjligt under byggtiden. En stor del av arbetet kommer göras där det idag är skog och kommer därför inte störa trafiken.

Dessa vägar kommer vi sedan använda för att leda om trafiken när vi ska påbörja arbetet där det idag är väg. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterade under byggtiden och kommer ha samma restid som vanligt. Fyllerydskogen kommer att vara tillgänglig under hela byggtiden.

Video: så blir trafikplatsen vid Fagrabäck

Tidsplan

1 Byggstartsbeslut från regeringen December 2021

Innan trafikplatsen kan byggas om behövs förberedande arbeten med fjärrvärme, el och vattenledningar intill trafikplatsen. Det planeras bli under 2022.

3 Byggstart Preliminärt sommaren 2023

Vanliga frågor och svar

Beslut har fattats om att upphäva en del av Fylleryds naturreservat för att göra ombyggnationen möjlig. 

Växjös kommunstyrelse beslutade 2017 om att upphäva en del av naturreservatet, vilket överklagades. Länsstyrelsen beslutade i januari 2018 att avslå det överklagandet, men detta beslut överklagades också. Ärendet hamnade då hos regeringen som 2019 avslog överklagan, det innebär att Växjö kommuns beslut gäller.

Nej, det går inte att få till hela trafikplatsen utan att öka området för infrastruktur. Vi har utrett möjligheten att bygga en ny trafikplats utan att behöva ta en del av naturreservatet, men de alternativen möter inte framtidens förväntade trafikökning.  

Trafikverket har ansökt om att upphäva totalt 10,9 hektar av naturreservatet, vilket motsvarar drygt 2 procent av dess totala yta.

Vad gör Trafikverket för att kompensera att en del av naturreservatet försvinner?

De 10,9 hektar av reservatet som upphävs kommer att kompenseras med 17 hektar skyddad skog i form av naturreservat.

Det nya reservatsområdet innebär att ytan för att utöva friluftsaktiviteter blir större. Elljusspåret och mountainbike-banan bibehålls med en delvis annan sträckning. Växjö kommun kommer även att låta bygga andra anordningar för friluftsliv, exempelvis rastplatser och informationstavlor.

200 kubikmeter död ved kommer att placeras ut till nytta för insekter. Därtill kommer 50 fågelholkar för olika arter att sättas upp.

Den fridlysta gröna sköldmossan som finns i Fylleryds naturreservat i Växjö får flyttas, det beslutade mark- och miljödomstolen i november 2020.

Trafikverket har tidigare fått dispens av länsstyrelsen för att få flytta mossan, men beslutet överklagades, och i november 2020 avslogs den överklagan. Den här dispensen innebär att mossan får flyttas inom området där vägen planeras byggas.

Kontakt

Magne Holm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 71

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Magne Holm
Kommunikatör
Jakob Skarphagen