Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Sjöatorp–Alvesta Väst, mötesfri väg

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 bygger vi om till en mötesfri väg med mitträcke mellan Sjöatorp och Alvesta.

Vad?

Vi bygger om vägen till mötesfri väg med mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Byggnation - klart sommaren 2023

Om projektet

Vi bygger en säkrare väg mellan Sjöatorp och Alvesta Väst på väg 25 genom att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke.  Mötesfria vägar ökar trafiksäkerheten och räddar liv, samtidigt möjliggör det en bättre framkomlighet för trafiken. För att ytterligare öka säkerheten stänger vi osäkra anslutningar längs sträckan och bygger två nya trafikplatser;

  • trafikplats Alvesta Väst
  • trafikplats Hjortsberga.

Viltstängsel kommer bytas ut mot faunastängsel. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet.

Arbetet beräknas pågå under nästan två år och planeras bli färdigställd sommaren 2023.

4 km väg blir mötesfri

Nuvarande väg breddas från cirka 8 meter till 13 meter på en drygt 3 km lång sträcka, samt 1 km i ny sträckning. Totalt 4 km väg görs alltså till mötesfri väg.

Projektet omfattar också;

  • en trafikkontrollplats,
  • två pendlarparkeringar,
  • busshållplatser,
  • om- och nybyggnad av anslutande allmänna och enskilda vägar.

Trafiken släpps på i etapper från 8 maj

Med start den 8 maj börjar vi släppa på trafiken på den nybyggda delsträckan över järnvägen. Sträckan, som är 1 km lång, har byggts parallellt med befintlig väg på nya broar över Skaddeån och järnvägen. För att kunna färdigställa slänter och räcken öppnas på en begränsad sträcka (cirka 400 meter) endast ett körfält och möte regleras med trafikljus. Från helgen 13-14 maj öppnas båda körfälten och det tillfälliga trafikljuset tas bort.

Innan sommaren kommer även de nya trafikplatserna med anslutande vägar att öppna. När mitträcket kommer upp senare i sommar är projektet helt klart. Då kan hastigheten höjas till 100 km/h. Men till dess, tänk på hastigheten, sänk farten - det räddar liv!

Trafikomledning

Fram tills vi öppnar nya Trafikplats Alvesta Väst påverkar vi dig som reser på väg 707 in mot Alvesta genom en nödvändig trafikomledning. Omledningen sker i samråd med Alvesta kommun och påverkar industriområdet Orrakullen då omledning sker via Tjädervägen och Orrvägen samt via ny temporär anslutning i ett mer östligt läge mot väg 25. Se omledningen på skiss (jpg-format , öppnas i nytt fönster):
Omledning väg 707.JPG

Sänkt hastighet förbi vägarbetet

Grundhastigheten längs hela projektet är 70 km/h vilken längs ett antal delsträckor sänkts till 50 km/h. Anläggningsarbetena innebär även att det kan bli lokal köbildning vid vissa tidpunkter och att resetiden förbi projektet kan bli något längre. Vi ber alla trafikanter som passerar sträckan att köra lugnt och visa hänsyn till varandra och till dem som jobbar på och nära vägen.

Tidsplan

Arkeologisk slutundersökning utfördes av Museiarkeologi sydost (Kalmar läns museum) sensommaren 2020. I en arkeologisk slutundersökning undersöks och dokumenteras fornlämningar. 

Här kan se mer från arkeologernas arbete (öppnas i ny flik)

I höjd med biogasanläggningen anläggs trafikplats Alvesta Väst.

Aktuell trafikomläggning, november 2022 – försommar 2023:
Vi leder om trafiken från väg 707 (Värnamovägen) mot väg 25. Omledningen sker i samråd med Alvesta kommun och påverkar industriområdet Orrakullen då omledning sker via Tjädervägen och Orrvägen samt via ny temporär anslutning i ett mer östligt läge mot väg 25. 

Omledning väg 707.JPG

Tidigare omläggning:
Trafiken har gått förbi byggnationen av den nya bron via en förbifart, vilken avslutades i oktober 2022. Trafiken kunde då återgå utmed ordinarie sträckning på väg 25. 

NCC är upphandlad byggentreprenör och började arbeta på platsen under hösten 2021. Entreprenaden beräknas pågå under nästan två år och planeras bli färdigställd sommaren 2023.

Vid nya Trafikplats Hjortsberga leds trafiken om i olika etapper fram till dess att den nya trafikplatsen öppnar under försommaren 2023.

Oktober 2022 – början på 2023:
För att kunna utföra broarbeten leds trafiken om på de färdigbyggda ramperna.

2023, från den 6 mars tills ny trafikplats öppnar
Trafik från Växjö leder vi om på de färdigbyggda ramperna. Trafik från Ljungby leder vi under den nya bron. Detta medför att du som ska resa i riktning Hjortsberga från Ljungby får köra via väg 727.  Och du som kommer från Hjortsberga och ska mot Växjö får vända i cirkulationsplatsen. 

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Magnus Graad
Kommunikatör
Andreas Simonsson