Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Sjöatorp–Alvesta Väst, mötesfri väg

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 bygger vi om till en mötesfri väg med mitträcke mellan Sjöatorp och Alvesta.

Vad?

Vi bygger om vägen till mötesfri väg med mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Byggnation

Om projektet

Vi bygger en säkrare väg mellan Sjöatorp och Alvesta Väst på väg 25 genom att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke.  Mötesfria vägar ökar trafiksäkerheten och räddar liv, samtidigt möjliggör det en bättre framkomlighet för trafiken. För att ytterligare öka säkerheten stänger vi osäkra anslutningar längs sträckan och bygger två nya trafikplatser;

  • trafikplats Alvesta Väst
  • trafikplats Hjortsberga.

Viltstängsel kommer bytas ut mot faunastängsel. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet.

Arbetet beräknas pågå under nästan två år och planeras bli färdigställd sommaren 2023.

4 km väg blir mötesfri

Nuvarande väg breddas från cirka 8 meter till 13 meter på en drygt 3 km lång sträcka, samt 1 km i ny sträckning. Totalt 4 km väg görs alltså till mötesfri väg.

Projektet innefattar också;

  • en trafikkontrollplats,
  • två pendlarparkeringar,
  • busshållplatser,
  • om- och nybyggnad av anslutande allmänna och enskilda vägar.

Hur påverkar vi trafiken?

I höjd med biogasanläggningen anläggs trafikplats Alvesta Väst.

I trafikplats Alvesta Väst har trafiken gått förbi byggnationen av den nya bron via en förbifart. Från och med mitten av oktober går trafiken längs väg 25 återigen på ordinarie sträckning.

Påverkar trafik mellan väg 25 och väg 707

Från och med 10 november 2022 och framtill att ny trafikplats öppnar våren 2023 går vi in i en intensiv fas av den södra delen av trafikplatsen. Vi kommer att påverka trafiken längs väg 707 in mot Alvesta genom att vi leder om trafiken som ansluts av väg 707 (Värnamovägen) mot väg 25. Se skiss i jpg-format som öppnas i nytt fönster, Omledning väg 707.JPG

Orsaken till omledningen är att arbetena med den nya trafikplatsen ”Alvesta Väst” påverkar den befintliga anslutningen mellan väg 25 och väg 707.

Omledningen har skett i samråd med Alvesta kommun och påverkar industriområdet Orrakullen då omledning sker via Tjädervägen och Orrvägen samt via ny temporär anslutning i ett mer östligt läge mot väg 25. Omledningen pågår tills nya trafikplatsen öppnar för trafik våren 2023.

Vi ber alla trafikanter följa upprättad vägvisning samt framföra sina fordon på ett lugnt sätt.

Även vid nya Trafikplats Hjortsberga leds trafiken om för att kunna utföra broarbeten. Här leds trafiken om på de färdigbyggda ramperna, vilket beräknas pågå året ut. Därefter kommer trafikplatsen vara klar.

Vid korsningen mellan väg 25 och Kust-till-kustbanan pågår byggnation av ny bro över järnvägen norr om den befintliga bron. Väster om brobygget pågår arbete med att lägga en så kallad överlast, material som ska ligga och pressa samman underlaget. Detta kommer att fortsätta en bit in på nyåret innan denna vägsträckning färdigställs.

Arbetena med den nya sträckningen av väg 727 mellan trafikplats Alvesta Väst och Hjortsberga kyrkby pågår också för fullt. Här beräknas de flesta terrasserings- och överbyggnadsarbetena vara genomförda under 2022, men färdigställandet kommer ske under våren 2023.​

Sänkt hastighet förbi vägarbetet

Grundhastigheten längs hela projektet är 70 km/h vilken längs ett antal delsträckor sänkts till 50 km/h. Anläggningsarbetena innebär även att det kan bli lokal köbildning vid vissa tidpunkter och att resetiden förbi projektet kan bli något längre. Vi ber alla trafikanter som passerar sträckan att köra lugnt och visa hänsyn till varandra och till dem som jobbar på och nära vägen.

Kör försiktigt och var ute i god tid!

 

Tidsplan

Arkeologisk slutundersökning utfördes av Museiarkeologi sydost (Kalmar läns museum) sensommaren 2020. I en arkeologisk slutundersökning undersöks och dokumenteras fornlämningar. 

Här kan se mer från arkeologernas arbete (öppnas i ny flik)

NCC är upphandlad byggentreprenör och började arbeta på platsen under hösten 2021. Entreprenaden beräknas pågå under nästan två år och planeras bli färdigställd sommaren 2023.

I höjd med biogasanläggningen anläggs trafikplats Alvesta Väst. Här har trafiken gått förbi byggnationen av den nya bron via en förbifart, vilken kommer att avslutas under mitten av oktober då trafiken längs väg 25 återgår till ordinarie sträckning.

Även vid nya Trafikplats Hjortsberga leds trafiken om för att kunna utföra broarbeten. Här leds trafiken om på de färdigbyggda ramperna, vilket beräknas pågå året ut, därefter kommer trafikplatsen tas i drift.

Från och med torsdagen den 10/11 2022 kommer anslutningen av väg 707 (Värnamovägen) mot väg 25 ledas om. Omledning väg 707.JPG

Orsaken till omledningen är att arbetena med den nya trafikplatsen ”Alvesta Väst” påverkar den befintliga anslutningen mellan väg 25 och väg 707.

Omledningen har skett i samråd med Alvesta kommun och påverkar industriområdet Orrakullen då omledning sker via Tjädervägen och Orrvägen samt via ny temporär anslutning i ett mer östligt läge mot väg 25. Omledningen pågår tills nya trafikplatsen öppnar för trafik våren 2023.

Vi ber alla trafikanter följa upprättad vägvisning samt framföra sina fordon på ett lugnt sätt.

 

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25