Logga in
Logga in

Flera län Väg 25, Växjö-Eriksmåla, faunaåtgärder

Vi bygger viltstängsel och flera faunapassager på väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp och Lessebo-Eriksmåla. Det gör att djuren kan ta sig över väg 25 på ett säkrare sätt och risken för viltolyckor minskas.

Vad?

Faunaåtgärder mellan Växjö och Hovmantorp samt mellan Lessebo och Eriksmåla.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och bättre möjlighet för vilt att säkert passera vägen.

Nuläge

Produktionen är påbörjad.

Om projektet

Väg 25 är hårt trafikerad eftersom det är en viktig länk mellan Kalmar och Halmstad. Det är många djur, i synnerhet klövvilt, som rör sig i området och antalet viltolyckor är relativt högt. Djur som passerar på vägen utsätts för fara och kan även orsaka stora problem för trafikanter.

För att öka trafiksäkerheten och förbättra viltets möjligheter att korsa väg 25 håller vi på att anlägga olika faunaåtgärder på väg 25 delen Växjö-Hovmantorp och delen Lessebo-Eriksmåla i Växjö, Lessebo och Emmaboda kommuner. Vägplanen omfattar även indragning av väg från allmänt underhåll. Indragningen omfattar mark för viltstängsel utmed väg 25 delen Växjö-Hovmantorp.

Faunapassager mellan Växjö och Hovmantorp

Sträckan Växjö-Hovmantorp (cirka 23 km) har en modern vägutformning med viltstängsel, sidoräcken och mitträcken. Men denna infrastruktur blir ofta en barriär för djur i naturen, eftersom den försvårar eller hindrar djur från att röra sig fritt i landskapet.

För att minska den barriäreffekten för djur längs sträckan Växjö-Hovmantorp planerar vi bygga ett antal faunapassager. En passage för medelstora däggdjur, till exempel utter, intill ett vattendrag, en faunapassage för stora däggdjur, till exempel älg, över vägen samt upprustning av fyra befintliga koportar. För att öka trafiksäkerheten kommer vi även göra stängselåtgärder vid korsningen i Risinge.

Viltvarningssystem mellan Lessebo och Eriksmåla

Sträckan Lessebo-Eriksmåla (cirka 13 km) saknar viltstängsel och mitträcke. På den sträckan planerar vi för faunastängsel och faunapassager. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet. Faunapassagerna på den här sträckan är både passager intill vattendrag och passage med ITS-teknik för stora däggdjur.

ITS står för intelligenta trafiksystem och i det här fallet innebär det ett speciellt viltvarningssystem. Stängslet kommer vara öppet vid en passage så att viltet kan röra sig över vägbanan. Och vid denna plats kommer vi bygga viltvarningssystem med digitala vägskyltar, som tänds upp och varnar trafikanterna när vilt befinner sig på eller i närheten av vägen.

Tidsplan

1 Planprocess för framtagning av vägplan 2020–2021

Vi planerar att ha en entreprenör på plats.

3 Byggnation Sommaren 2023–sommaren 2024

Kontakt

Johanna Berg

Telefon: +46 10-123 92 33