Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Växjö–Ljungby, Faunapassage

Vi bygger två faunapassager och broar för att öka trafiksäkerheten och minska viltolyckor.

Vad?

Två faunabroar över väg 25, väster om Växjö mellan Växjö och Ljungby. Faunapassager för större vilt och för mindre djur bland annat utter samt kompletterande av viltstängsel.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och minska på viltolyckor.

Nuläge

Vi ta fram en vägplan för delen Växjö–Moasjön.

Om projektet

Riksväg 25 är till större del en 2+1-väg med mitträcke och har en hastighetsgräns på 100 km/h. Nästan hela den utredda sträckan är försedd med viltstängsel bortsett från kortare sträckor.

Trafikflödet på riksväg 25 varierar och årsdygnstrafiken mellan Ljungby och Alvesta är ~3000 för att öka mellan Alvesta och Växjö till  ~7 000 i årsdygnstrafik. ​Stora delar av den undersökta sträckan är försedd med viltstängsel vilket gör sträckan till ett hinder för vilt. Samtidigt förekommer viltolyckor i samband med öppningar i stängslet. Sträckan projektet kommer göra anpassade viltåtgärder på är från trafikplats Lagan till Öjaby.

Detta ska vi göra

  • Komplettera viltstängsel på sträckan för att förhindra viltolyckor och att djur tar sig innanför stängslat område.
  • Bygga uthopp för att djur som befinner sig innanför stängsel ska ha möjlighet att ta sig ut. 
  • Bygga två planskilda faunapassager på sträckan.

Växjö–Ljungby – två deletapper

Projektet har två delar, Växjö–Moasjön och Alvesta–Växjö. Den första delen Växjö–Moasjön ingår i vägplanen. Den andra delen Alvesta–Växjö är en åtgärd som inte ingår i vägplanen. Synpunkter kan därför endast lämnas på delen Växjö–Moasjön vid samråd och granskning.

Dokument

Tidsplan

1 Samråd av samrådsunderlag December 2023

2 Samråd av samrådshandling planutformning September 2024

3 Kungörelse av granskning Januari 2025

4 Fastställelseprövning Juni 2025

5 Bygghandling 2026

6 Byggstart 2027

Mål

Projektet främjar hållbar infrastruktur, trafiksäkerhet, ekosystem och biologisk mångfald kopplat till målen i Agenda 30.

Det övergripande målet är att öka trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor, vilket bidrar till det transportpolitiska målet.

  • Ett rikt växt- och djurliv
  • Färre omkomna och skadade i trafiken
  • Bidra till ekosystemen och stärka den gröna infrastrukturen

Kontakt

Sergen Yesilkayali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 79 60

Max Höijer

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 91 42