Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 941 Lillagården–Stenbrohult, breddning

Vi breddar väg 941 mellan Lillagården och Stenbrohult för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Bredda väg 941.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen är nu fastställd och har vunnit laga kraft. Arbete pågår med framtagning av förfrågningsunderlag för entreprenaden.

Om projektet

Väg 941 är i dag en smal väg där möten ​mellan framför allt långtradare och personbil kan vara svåra. För cirka 10 år sedan breddades ett antal sträckor för att underlätta möten mellan fordon. Nu ska vi bredda resterande sträckor på cirka 7 kilometer. När vi är klara kommer vägen att ha en bredd på cirka 6,5 meter, vilket bidrar till att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter längs vägen.

Under våren 2021 påbörjade vi arbetet med att ta fram en vägplan, det vill säga ett förslag på hur vägen kommer att breddas. Förslaget var ute på samråd under januari–februari 2022, där allmänheten och berörda myndigheter hade möjlighet att lämna synpunkter, och på så vis påverka utformningen av vägen. I november 2023 fastställdes vägplanen och vann laga kraft. 

Vi beräknar att vara klara med breddningen vid årsskiftet 2026/2027.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag våren 2021

2 Beslut om icke betydande miljöpåverkan hösten 2021

3 Samrådshandling januari–februari 2022

4 Granskning av vägplan sommaren 2022

5 Fastställelseprövning vägplan 2023

6 Framtagning av Bygghandling Under 2024

7 Planerad byggstart 2026

8 Beräknas bli klart årsskiftet 2026/2027

Översiktskarta

Översiktskartan visar sträckningen på väg 941 mellan Lillagården och Stenbrohult som planeras att breddas för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.
Se kartan i en större storlek (jpeg, 95 kB) 

Kontakt

Martin Petersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 63

Magnus Gyllemark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 22 44