Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Avvakko–Lappeasuando, mötesfri väg

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando är smal och har dålig standard. För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten ska vägen byggas om till mötesfri väg.

Vad?

En mötesfri väg mellan Avvakko och Lappeasuando ska byggas. Vägen blir en 14 meter bred 2+1-väg med mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Fastställelseprövning av vägplan och arbete med bygghandling pågår.

GRANSKNING AV VÄGPLAN

E10 Avvakko-Lappeasuando, Gällivare kommun

Vi har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg E10 på delen Avvakko-Lappeasuando i Gällivar kommun. Vägplanen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar väg 834 där anslutningen förslås flyttas från km 0/420 till km 0/680.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Vägplanen har omarbetats sedan tidigare granskning och samtliga berörda får en ny möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningstid: 11 maj-10 juni

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivningen finns på Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå, hos Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, Gällivare, Livs Nära Dej, Gällivarevägen 60, Skaulo samt på den här webbplatsen under Dokument

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 871 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 10 juni. Ange
diarienummer TRV 2015/19568. Om du har lämnat synpunkter på planen i tidigare skeden får du inkomma med nya synpunkter på det nya planförslaget.

Delgivning: Vägplanen berör samfälligheterna Moskojärvi Bys Skifteslag S:11 och Soutujärvi och Puoltikasvaara Skifteslag S:19 med outredd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons.

Mer information: Jöran Gärtner, projektledare, 010-123 74 69.

Om projektet

För att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten kommer sträckan att byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, förutom genom Moskojärvi. Utöver trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras även för planfria passager för ren och vilt samt för rörligt friluftsliv. Ett stort antal anslutningar till E10 kommer att stängas och ett mindre antal trafiksäkra korsningar kommer att byggas. Åtgärder planeras också på befintlig väg vid Lismavaarabacken.

På västra sidan av E10, från korsning med väg 833, planeras för en ny gång- och cykelväg som passerar vattendraget Soutukoski på en ny gång- och cykelbro. Gång- och cykelvägen ansluts till gång- och cykelvägen genom Skaulo. 

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando i Gällivare kommun är cirka 18,5 kilometer lång och går genom byarna Moskojärvi, Skaulo och Puoltikasvaara. Sträckan är bitvis smal och har dålig plan- och profilstandard. På vissa delar av aktuella sträckan är sikten dålig, vilket försvårar omkörningsmöjligheterna. Av de cirka 1 600 fordon som kör sträckan dagligen är en stor andel tung trafik som ibland svårt att ta sig fram. Särskilt vintertid i de partier av vägen som har kraftig lutning, främst vid Lismavaarabacken.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Fastställelseprövning av vägplan 2022

2 Arbete med bygghandling 2022

3 Byggstart preliminärt 2023

Dokument E10, Avvako-Lappeasuando, mötesfri väg

Kontakt

Jöran Gärtner

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 69