Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Avvakko–Lappeasuando, mötesfri väg

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando är smal och har dålig standard. För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten ska vägen byggas om till mötesfri väg.

Vad?

En mötesfri väg mellan Avvakko och Lappeasuando ska byggas. Vägen blir en 14 meter bred 2+1-väg med mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vägplanen är överklagad och ligger för beslut hos regeringen. Arbete med bygghandling pågår.

Om projektet

För att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten kommer sträckan att byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, förutom genom Moskojärvi. Utöver trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras även för planfria passager för ren och vilt samt för rörligt friluftsliv. Ett stort antal anslutningar till E10 kommer att stängas och ett mindre antal trafiksäkra korsningar kommer att byggas. Åtgärder planeras också på befintlig väg vid Lismavaarabacken.

På västra sidan av E10, från korsning med väg 833, planeras för en ny gång- och cykelväg som passerar vattendraget Soutukoski på en ny gång- och cykelbro. Gång- och cykelvägen ansluts till gång- och cykelvägen genom Skaulo. 

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando i Gällivare kommun är cirka 18,5 kilometer lång och går genom byarna Moskojärvi, Skaulo och Puoltikasvaara. Sträckan är bitvis smal och har dålig plan- och profilstandard. På vissa delar av aktuella sträckan är sikten dålig, vilket försvårar omkörningsmöjligheterna. Av de cirka 1 600 fordon som kör sträckan dagligen är en stor andel tung trafik som ibland svårt att ta sig fram. Särskilt vintertid i de partier av vägen som har kraftig lutning, främst vid Lismavaarabacken.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Fastställelseprövning av vägplan 2023

2 Arbete med bygghandling 2023-2024

3 Byggstart Hösten 2024

4 Bygget klart Vintern 2027

Dokument E10, Avvako-Lappeasuando, mötesfri väg

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06