Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Åkroken-Rolfs, bullerskyddsåtgärder och viltstängsel

Trafikverket kommer att utföra bullerskyddsåtgärder och anlägga viltstängsel på E4:an mellan Åkroken och Rolfs.

Vad?

Anlägga viltstängsel och utföra bullerskyddsåtgärder.

Varför?

Minska risken för viltolyckor och minska buller för bostäder nära vägen.

Nuläge

Slutjusteringar återstår.

Om projektet

Under 2016 byggdes vägsträckan på E4:an mellan Åkroken och Rolfs i Kalix kommun om till mötesseparerad väg. Sträckan är cirka 7,4 kilometer.

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är ren- och viltolyckor är ett stort problem. På vägar med mitträcke som inte har något viltstängsel är detta extra problematiskt, då ett mitträcke hindrar djuren att ta sig över vägen. Det finns därmed en risk att djuren vistas onödigt länge på vägbanan. På sträckan mellan Åkroken och Rolfs har ett 30-tal olyckor med ren, älg och rådjur skett under perioden 2010–2018.

Riktvärden för trafikbuller överskrids vid ett antal bostadshus längs sträckan. Trafikverket planerar därför att utföra bullerskyddsåtgärder på sträckan.

Syftet med detta projekt är att öka trafiksäkerheten genom att minska risken för påkörning av ren och vilt samt minska bullernivåerna för de fastigheter som ligger längs sträckan. Därför planerar Trafikverket att utföra bullerskyddsåtgärder och anlägga viltstängsel.

Tidsplan

1 Samråd maj 2018

2 Beslut om betydande miljöpåverkan sommar 2018

3 Samrådsmöte november 2018

4 Granskning sommar 2019

5 Fastställelseprövning hösten 2019

6 Samråd våren 2020

7 Granskning sommar 2020

8 Fastställelseprövning höst/vinter 2020

9 Byggstart maj 2023

10 Klart oktober 2023

11 Slutjusteringar Vår/tidig sommar 2024

Kontakt

Magnus Vennberg

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 01