Logga in
Logga in

Norrbotten E4, bro över Kalix älv

Den nya bron över Kalix älv i Kalix har byggts för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Bygget startade sommaren 2019.

Vad?

Ny bro över Kalix älv byggs.

Varför?

För att klara högre fordonsvikter och därigenom öka framkomligheten för tung trafik.

Nuläge

Fordonstrafik på bron december 2021. Mars 2022 öppnade gång- och cykelvägen. En del arbeten återstår.

Om projektet

Den nya bron har byggts nedströms om den befintliga bron och är 320 meter lång och 15,2 meter bred. Bron har en 4 meter bred gång- och cykelbana. Den gamla bron rivs då den nya är färdigbyggd. Den nya bron är av typen samverkansbro, dvs. en bro med betongfarbana på bärande stålbalkar.

Första spadtaget för den nya bron togs den 10 juni 2019. Den 13 december 2021 öppnades bron för fordonstrafik. Den 21 mars 2022 öppnade gång- och cykelvägen över bron.

I slutet av juli 2022 påbörjades rivningen av den gamla bron. Arbetet med rivningen beräknas vara klart innan årsskiftet 2022/2023.

Nu återstår bl a färdigställande av gång- och cykelbanan, rivning av gamla bron, vissa markarbeten samt målning av stålbalkar.

Under byggtiden

E4 kan få nedsatt hastighet och avsmalnat körfält under tiden som den nya bron färdigställs och den gamla bron rivs. Båtar kommer att kunna passera via en uppmärkt farled.  

BK4

Bron över Kalix älv i Kalix är en viktig länk på väg E4 där framkomlighet har hög prioritet. Vägen är utpekad i det nya BK4-vägnätet, vilket innebär att den ska kunna bära fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Den gamla bron klarar inte BK4 och därför byggs en ny.

Nyheter

Tidsplan

1 Bygget av bron startade 10 juni 2019

2 Bron öppen för fordonstrafik 13 december 2021

3 Bron helt klar och gamla bron riven Innan årsskiftet 2022/2023

Dokument E4, bro över Kalix älv

Kontakt

Peter Viklund

Projektledare

Telefon: +46 10-124 25 56