Logga in
Logga in

Norrbotten E4, bro över Kalix älv

Den nya bron över Kalix älv i Kalix har byggts för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.

Vad?

Ny bro över Kalix älv byggs.

Varför?

För att klara högre fordonsvikter och därigenom öka framkomligheten för tung trafik.

Nuläge

Fordonstrafik på bron december 2021. Mars 2022 öppnade gång- och cykelvägen. En del arbeten återstår.

Om projektet

Den nya bron har byggts nedströms om den befintliga bron och är 320 meter lång och 15,2 meter bred. Bron har en 4 meter bred gång- och cykelbana. Den gamla bron rivs då den nya är färdigbyggd. Den nya bron är av typen samverkansbro, dvs. en bro med betongfarbana på bärande stålbalkar.

Första spadtaget för den nya bron togs den 10 juni 2019. Den 13 december 2021 öppnades bron för fordonstrafik. Den 21 mars 2022 öppnade gång- och cykelvägen över bron.

I slutet av juli 2022 påbörjades rivningen av den gamla bron. Arbetet med rivningen beräknas vara klart kring årsskiftet 2022/2023.Farbanan på den gamla bron har rivits. Nu pågår rivning av det sista stödet i älven.

I slutet av februari 2023 beräknas gång- och cykelvägen som går från Brogatan mot kyrkan och sen ansluter till gång- och cykelvägen på bron kunna öppnas.

Vissa markarbeten och återställningsarbeten samt invändig bättringsmålning av stålbalkar på nya bron kommer att göras under 2023.

BK4

Bron över Kalix älv i Kalix är en viktig länk på väg E4 där framkomlighet har hög prioritet. Vägen är utpekad i det nya BK4-vägnätet, vilket innebär att den ska kunna bära fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Den gamla bron klarar inte BK4 och därför byggs en ny.

Tidsplan

1 Bygget av bron startade 10 juni 2019

2 Bron öppen för fordonstrafik 13 december 2021

3 Ny bron med omgivande markarbeten helt klar och gamla bron riven Våren/sommaren 2023

Dokument E4, bro över Kalix älv

Kontakt

Peter Viklund

Projektledare

Telefon: +46 10-124 25 56