Logga in
Logga in

Norrbotten Stambanan genom övre Norrland, järnvägsåtgärder i Sävast

För att öka kapaciteten på sträckan Boden-Luleå planeras flera åtgärder i Sävastområdet.

Vad?

Det här ska vi bygga: En ny mötesstation i Sävastnäs, ett partiellt dubbelspår på sträckan Sävastklinten-Sävast och en ny spåranslutning till Svartbyns industriområde.

Varför?

För att öka kapaciteten på sträckan Boden-Luleå.

Nuläge

Mötesstation: Arbete med järnvägsplan pågår. Partiellt dubbelspår: Arbete med järnvägsplan pågår. Ny spåranslutning: Arbetet startade i juni 2024.

GRANSKNING AV JÄRNVÄGSPLAN

Kungörelse och granskning av järnvägsplan för anläggning av partiellt dubbelspår Sävastklinten-Sävast, Stambanan genom övre Norrland i Bodens kommun, Norrbottens län

Trafikverket Norra Region har upprättat ett förslag till järnvägsplan för anläggning av partiellt dubbelspår Sävastklinten-Sävast på bandel 119 i Bodens kommun.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas och att ny information i ärendet kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 15 juli - 15 augusti 2024.

Plats för handlingar: Planen finns tillgänglig för granskning hos:
• Trafikverket, Sundsbacken 2–4, Luleå
• Bodens kommun, Kyrkgatan 24, Boden
Planen, förutom fastighetsförteckningen, finns på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/jvg-savast

Synpunkter: Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2024-08-15. Ange diarienummer TRV 2023/101402.

Mer information: Om du vill ha mer information kontakta projektledare Jöran Gärtner tel. 010 123 74 69 eller via e-post joran.gartner@trafikverket.se.

Om projektet

För att möta den ökade efterfrågan på mer järnvägstrafik på sträckan Boden-Luleå planerar Trafikverket för fler åtgärder.

En ny mötesstation ska byggs i höjd med Sävastnäs för att långa malmtåg ska kunna mötas.

Ett parallellt spår ska byggas på östra sidan om befintligt spår, från nuvarande spårväxel 3 i Sävast till spår 1 i Sävastklinten. På så sätt får vi ett partiellt dubbelspår på sträckan Sävastklinten-Sävast, alltså ett dubbelspår på delar av sträckan. Det partiella dubbelspåret blir ca 800 meter långt.

Bodens kommun planerar att bygga en ny järnväg från det planerade industriområdet i Svartbyn. För att kunna ansluta till Trafikverkets spår behöver ett triangelspår byggas. Åtgärden utförs av Trafikverket och finansieras av Bodens kommun.

Granskningshandling Sävastnäs, ny mötesstation – förlängd svarstid

Med anledning av felaktigt datum för sista dagen för att inkomma med synpunkter i förra utskick kommer planen finnas tillgänglig för granskning under tiden 
2024-06-24 – 2024-07-26.

Dokument Stambanan genom övre Norrland, Järnvägsåtgärder i Sävast

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Sävastnäs, ny mötesstation Byggtid 2025-2027

2 Sävastklinten-Sävast, partiellt dubbelspår Byggtid 2025-2027

3 Ny spåranslutning Svartbyns industriområde Byggtid 2024-2025

Järnvägsåtgärder Sävast

Järnvägsåtgärder i Sävast (klicka för att se större karta)

Kontakt

Jöran Gärtner

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 69