Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 356, Åskogen–Degerselet, bärighetsåtgärder

Vi förstärker väg 356 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen mellan Åskogen och Degerselet är i behov av förstärkning för att klara tunga transporter året om.

Vad?

Förstärkning av väg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Upphandling av entreprenör pågår.

Om projektet

Den 17 kilometer långa sträckan mellan Åskogen och Degerselet ligger inom Boden och Luleå kommun. Vägen har inte full bärighet året om. Tillåten last begränsas under tjällossningen. Vägen klassas som en viktig näringslivsväg och är i behov av förstärkning och förbättrad planstandard.

Vi planerar följande åtgärder på sträckan:

  • Befintlig vägbredd 6,5 meter bibehålls. 
  • Vägen förstärks, partier med bärighetsbrister åtgärdas.
  • Breddning av befintliga P-platser. 
  • Kurvor breddas där det behövs.
  • Vägprofilen höjs cirka 10 till 20 centimeter.
  • Dikesrensning, vandringshinder åtgärdas.
  • Översyn av befintliga vägtrummor, skadade vägtrummor byts.

Byggstarten är planerad till juni 2023 och vägen ska vara klar till hösten 2024.

Effekter och konsekvenser

De föreslagna förstärkningsåtgärderna väntas ge förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet. De bedöms inte innebära väsentlig ombyggnad. Inga riktvärden för buller bedöms överskridas. Under byggtiden kan begränsad framkomlighet uppstå för trafiken.

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2023

2 Klart Hösten 2024

Dokument för projektet

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30