Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 373, Svensbyn-Vitsand, mötesfri väg

Väg 373 mellan Svensbyn och Vitsand i Piteå kommun är smal och har bitvis låg standard. För att förbättra trafiksäkerheten breddar därför Trafikverket vägen, bygger mitträcken samt en gång- och cykelväg.

Vad?

Bygga 2+1-väg med mitträcke samt gång- och cykelväg från Svensbyn till Vitsand.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt underlätta för cykelpendling.

Nuläge

Arbete pågår. Klart hösten 2022.

Om projektet

Väg 373 är en viktig sträcka för såväl pendlingstrafik som yrkestrafik och turister. Det ligger bostadshus nära vägen och vissa fastighetsutfarter har skymd sikt. Trafikverket bygger om vägen i befintlig sträckning, en sträcka på 5,5 kilometer.

Det här gör vi

  • Breddning av väg
  • Mötesseparering 2+1-väg
  • Gång- och cykelväg, mestadels friliggande
  • Två broar
  • Bulleråtgärder
  • Viltstängsel
  • Hållplatser
  • Ledningsarbeten

Trafikpåverkan

Vägen ska vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. Räkna med något längre restid, särskilt under arbetet med ny beläggning.

Den 8 augusti 2022 startade arbetet med ny beläggning, arbetet kommer att ta ungefär en månad. Trafiken regleras då med trafiksignaler och lotsbilar.
OBS! Lotsbilen leder trafiken och trafikanterna följer efter den. När den nya beläggningen är lagd börjar vi montera bl a mitträcken, sidoräcken, bullerplank och belysningsstolpar.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen, även på vägar i närheten.

Bakgrund

Sträckan Vitsand-Svensbyn, längs väg 373, utgör en viktig transportled från inland till kust. Avståndet mellan Svensbyn och Piteå centrum är så kort att cykelpendling är en attraktiv möjlighet men det saknas gång- och cykelväg. Delar av sträckan har bebyggelse nära vägen och det finns några skymda korsningar. Längs sträckan finns friluftsområdet Lindbäcksstadion och hembygdsområdet Swensbylijda. Vägen här är smal och dagens utformning innebär att det finns risk för svåra olyckor.

Projektet startar ca 200 m väster om befintlig korsning med väg 550 (mot Roknäs) och når i öster befintlig 4-vägskorsning i Vitsand samt hållplatser vid korsning med väg 930. Vägplanen omfattar mitträckesseparerad 2+1-väg samt en friliggande gång- och cykelväg.

Syftet med åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten på väg 373. Delen E4-Vitsand har åtgärdats med mittseparering under 2016, sträckan Vitsand-Svensbyn åtgärdas nu.

Tidsplan

1 Byggstart November 2020

2 Bygget klart Hösten 2022

Film februari 2022

Dokument Väg 373, Svensbyn-Vitsand, mötesfri väg

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06

Bengt Engström

Platschef

Telefon: 072-459 08 66