Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 373, Svensbyn-Vitsand, mötesfri väg

Väg 373 mellan Svensbyn och Vitsand i Piteå kommun är smal och har bitvis låg standard. För att förbättra trafiksäkerheten har Trafikverket därför breddat vägen, byggt mitträcken och en gång- och cykelväg.

Vad?

Bygga 2+1-väg med mitträcke samt gång- och cykelväg från Svensbyn till Vitsand.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt underlätta för cykelpendling.

Nuläge

Vägen är nu mötesfri och gång- och cykelvägen är färdigbyggd.

Om projektet

Väg 373 är en viktig sträcka för såväl pendlingstrafik som yrkestrafik och turister. Det ligger bostadshus nära vägen och vissa fastighetsutfarter har skymd sikt. Trafikverket bygger om vägen i befintlig sträckning, en sträcka på 5,5 kilometer.

Återstående arbeten

Pumpstationen kommer att färdigställas under 2024, gång- och cykevägen leds om under arbetet. Gamla Edetvägen kommer att justeras under 2024. Vissa bullerskyddsåtgärer återstår, de färdigställs också 2024.

Det har vi gjort

 • breddat vägen
 • byggt mötesseparerad 2+1-väg med mitträcke
 • byggt gång- och cykelväg med belysning
 • byggt två nya broar (vid Rismyrliden och Lindbäcksstadion)
 • rustat upp bron över Svensbyån
 • stängt direktutfarter mot väg 373
 • byggt nya enskilda vägar och byggt om befintliga
 • byggt nya busshållplatser
 • bullerskyddsåtgärder
 • tre nya skoteröverfarter (två på väg 373 och en över nya Edetvägen).
 • satt upp viltstängsel
 • ledningsarbeten

Bakgrund

Sträckan Vitsand-Svensbyn, längs väg 373, utgör en viktig transportled från inland till kust. Avståndet mellan Svensbyn och Piteå centrum är så kort att cykelpendling är en attraktiv möjlighet men det saknas gång- och cykelväg. Delar av sträckan har bebyggelse nära vägen och det finns några skymda korsningar. Längs sträckan finns friluftsområdet Lindbäcksstadion och hembygdsområdet Swensbylijda. Vägen här är smal och dagens utformning innebär att det finns risk för svåra olyckor.

Projektet startar ca 200 m väster om befintlig korsning med väg 550 (mot Roknäs) och når i öster befintlig 4-vägskorsning i Vitsand samt hållplatser vid korsning med väg 930. Vägplanen omfattar mitträckesseparerad 2+1-väg samt en friliggande gång- och cykelväg. Syftet med åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten på väg 373.

Delen E4-Vitsand har åtgärdats med mittseparering under 2016.

Tidsplan

1 Byggstart November 2020

2 Vägen mötesfri och gång- och cykelvägen färdigbyggd December 2022

Film maj 2023

Filmen visar sträckan Svensbyn–Vitsand i Norrbottens län som byggts om till mötesfri väg.

Dokument Väg 373, Svensbyn-Vitsand, mötesfri väg

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06

Bengt Engström

Platschef

Telefon: 072-459 08 66