Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har vi byggt om sträckan Södra Sunderbyn-Sävast till mötesfri väg.

Vad?

Bygga mötesfri väg med mitträcke och 2+1 och 2+2-körfält.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Luleå och Boden.

Nuläge

Nu mötesfritt på sträckan Södra Sunderbyn-Sävast och därmed också på hela sträckan Boden-Luleå. Enskilda vägar i Sävastnäs återstår, lantmäteriförrättningar pågår.

Om projektet

Arbetet som startade i mars 2020 och är nu klart till största delen och hela sträckan, på 12 km, mellan Luleå och Boden är därmed mötesfri. Ombyggnationen har gått snabbare än beräknat. 

Det här har vi gjort under ombyggnationen 

 • breddat vägen på större delen av sträckan 
 • satt upp mitträcken
 • byggt tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön 
 • byggt ett nytt parallellvägnät vid sidan om väg 97
 • stängt ett 70-tal direktutfarter till väg 97 för att öka trafiksäkerheten
 • byggt tre planskilda passager för det rörliga friluftslivet
 • byggt nya, säkrare busshållplatser
 • bullerskyddsåtgärder

En del arbeten återstår

En del efterarbeten kommer att göras under hösten 2022, med start i slutet av augusti. Bland annat släntarbeten och andra mindre åtgärder. Trafiken kommer att påverkas under kortare tider med avstängda körfält och nedsatt hastighet.

En enskild väg till Sävastdammen och två fastigheter har vunnit laga kraft och kommer att byggas under 2022.

Pga. Lantmäteriets Covid-19-restriktioner har inte alla sakägarsammanträden om nya enskilda vägar i Sävastnäs kunnat hållas i den takt som krävs för att Trafikverket ska kunna bygga samtliga enskilda vägar under 2021 och 2022.

Förseningen av lantmäteriförrättningar innebär att:

 • En del direktanslutningar till väg 97 inte kan stängas inom utsatt tid.
 • Bullerplank, bullervallar och viltstängsel kan inte färdigställas där direktanslutningar inte kan stängas.
 • Det är 80 km/h genom Sävastnäs.

När Trafikverket fått laga kraft-vunna beslut om de enskilda vägarna från Lantmäteriet så kommer vi att bygga dessa, stänga direktanslutningar och färdigställa övriga arbeten i Sävastnäs. Hastigheten kan då höjas till 100 km/h genom Sävastnäs.

Tidsplan

1 Byggstart mars 2020

Mötesfri väg hela sträckan. En del arbete återstår i Sävastnäs.

Dokument Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

Kontakt

Jonas Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 43

Fredrik Silverlind

Kontaktperson mark- och skadeärenden

Telefon: +46 10-123 61 37