Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har vi byggt om sträckan Södra Sunderbyn-Sävast till mötesfri väg.

Vad?

Bygga mötesfri väg med mitträcke och 2+1 och 2+2-körfält.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Luleå och Boden.

Nuläge

Sedan hösten 2021 är det mötesfritt på på hela sträckan Boden-Luleå. En del arbeten återstår. Återstående lantmäteriförrättningar i Sävastnäs är överklagade.

Om projektet

Arbetet som startade i mars 2020 och är nu klart till största delen och hela sträckan, på 12 km, mellan Luleå och Boden är därmed mötesfri. Ombyggnationen har gått snabbare än beräknat. 

Det här har vi gjort under ombyggnationen 

 • breddat vägen på större delen av sträckan 
 • satt upp mitträcken
 • byggt tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön 
 • byggt ett nytt parallellvägnät vid sidan om väg 97
 • stängt ett 70-tal direktutfarter till väg 97 för att öka trafiksäkerheten
 • byggt tre planskilda passager för det rörliga friluftslivet
 • byggt nya, säkrare busshållplatser
 • bullerskyddsåtgärder

En del arbeten återstår

En del arbeten planeras att utföras under sommaren 2023. Bland annat kommer vi att bygga en del enskilda vägar och åtgärda ramper i trafikplatsen i Sävastnäs mot Boden samt göra andra mindre efterarbeten på delar av sträckan. Trafiken kommer att påverkas under kortare tider med avstängda körfält och nedsatt hastighet.

Förseningen av lantmäteriförrättningar pga överklagan innebär att:

 • En del direktanslutningar på älvsidan mot väg 97 inte kan stängas.
 • Bullerplank, bullervallar och viltstängsel kan inte färdigställas där direktanslutningar inte kan stängas.
 • Det är 80 km/h genom Sävastnäs i riktning mot Luleå eftersom direktanslutningar inte kan stängas.

För trafik i riktning mot Boden är högsta tillåtna hastighet nu justerad upp till 100 km/h.

Tidsplan

1 Byggstart mars 2020

Mötesfri väg hela sträckan. En del arbete återstår i Sävastnäs.

Dokument Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

Film Södra Sunderbyn-Sävast

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har vi byggt om sträckan Södra Sunderbyn-Sävast till mötesfri väg med mitträcke. Se den nya vägen växa fram.

Kontakt

Jonas Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 43

Klas Isaksson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 39