Logga in
Logga in

Örebro E18, Ekebykorset, Karlskoga

Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om korsningen Ekebykorset till en cirkulationsplats.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Den nya cirkulationsplatsen har öppnat för trafik. Mindre återställningsarbeten återstår. Under början av 2024 genomför vi en ändring av vägplanen.

Om projektet

Sträckan genom Karlskoga är en av de sista ”flaskhalsarna” längs E18 och för att förbättra situationen har en åtgärdsvalsstudie genomförts. Högst prioriterad i åtgärdsvalsstudien blev Ekebykorset som tidigare var en signalreglerad korsning med mycket trafik. Oskyddade trafikanter hade svårt att hinna över den stora vägen i tid och korsningen har historiskt varit olycksdrabbad. 

Vi har nu byggt om den signalreglerade fyrvägskorsningen till en cirkulationsplats. Det ökar trafiksäkerheten och förbättrar framkomligheten. I samband med att vi byggt cirkulationsplatsen har vi även byggt busshållplatser.

Vägplanen ändras

I början av 2024 genomförde vi ett samråd för ändring av den tidigare vägplanen för projektet. Det gjorde vi för att vägplanen ska stämma överens med det vi byggt klart på platsen. Länsstyrelsen har beslutat att ändringen inte medför en betydande miljöpåverkan och projektet kommer gå vidare med att begära en tillstyrkan innan en ny fastställelseprövning.

Via länken till dokumentbiblioteket hittar du, under rubriken Aktuella handlingar, en planbeskrivning och en plankarta som gäller för ändring av vägplanen. Länken hittar du på denna sida.

Vi har öppnat Ekebykorset för trafik

I november 2023 har vi färdigställt Ekebykorset och plockat bort de tillfälliga trafikanordningarna. Den nya cirkulationsplatsen är klar för trafik och på plats finns nu en säkrare trafiklösning som ska öka tryggheten för alla trafikanter.

När projektet inleddes var planen att bygga en gång- och cykeltunnel under E18. På grund av svåra markförutsättningar och ökade kostnader blev tunnelbygget inte längre genomförbart. Under projektets gång har vi utformat trafiklösningen till att bli en cirkulationsplats med övergångspassage i plan intill cirkulationen samt närliggande busshållplatser.

Några mindre arbetet återstår innan arbetet med Ekebykorset är helt klart, några av dem sker under våren 2024. Bland annat ska vi genomföra mindre återställningsarbeten.

Dokumentbibliotek

Här hittar du allmänna handlingar som rör projektet och vägplanen.

Nyheter

Tidsplan

Under november 2017 ställdes vägplanen ut för granskning och allmänheten hade då möjlighet att lämna synpunkter. Alla synpunkter som kommit in har sammanställts och bemötts. Tillsammans med de inkomna synpunkterna har vägplanen skickats till länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har tillstyrkt förslag på vägplanen.

Under senvåren 2018 skickades vägplanen för fastställelseprövning. Samtidigt jobbade vi vidare med de detaljerade bygghandlingarna. Berörda fastighetsägare informerades om fastställelsebeslutet.

I januari 2019 vann vägplanen för ombyggnaden E18 Ekebykorset i Karlskoga laga kraft. En laga kraft-vunnen vägplan innebär att vi har rätt att genomföra det som har beslutats i vägplanen. Det ger oss också rätt att ta den mark i anspråk som behövs för att genomföra projektet.

Skanska fick entreprenaduppdraget och satte spaden i backen under våren 2020.

Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga beräknas bli försenad med cirka 1,5 år. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade.

Under hösten påbörjar vi återställningsarbetet. Arbetet berör i första hand delen som ligger norr om E18.

7 Byggarbetena återupptas 2023

8 Projektet beräknas vara klart Slutet av 2023

Kontakt

Nicklas Broberg

Telefon: +46 10-124 44 74