Logga in
Logga in

Örebro E18, Ekebykorset, Karlskoga

Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om korsningen Ekebykorset till en cirkulationsplats.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Under början av 2023 ska vi upphandla en entreprenör som ska bygga klart cirkulationsplatsen. Redan i höst kommer vi att börja arbetet med att återställa vägen norr om E18.

Om projektet

Sträckan genom Karlskoga är en av de sista ”flaskhalsarna” längs E18 och för att förbättra situationen har en åtgärdsvalsstudie genomförts. Högst prioriterad i denna åtgärdsvalsstudie är Ekebykorset som tidigare var en signalreglerad korsning med mycket trafik. Oskyddade trafikanter hade svårt att hinna över den stora vägen i tid och korsningen har historiskt varit olycksdrabbad. 

Vi planerar att bygga om den signalreglerade fyrvägskorsningen till en cirkulationsplats. Det ökar trafiksäkerheten och förbättrar framkomligheten. I samband med att vi bygger cirkulationsplatsen kommer vi även att bygga busshållplatser.

Aktuellt i bygget

På grund av svåra markförutsättningar har ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga varit pausad i drygt ett år. Nu finns det en plan för hur vi ska bygga klart korsningen. Lösningen blir att bygga en cirkulationsplats med en gång- och cykelpassage i samma nivå som vägen.

Under hösten 2022 arbetar vi med att återställa vägen på den norra sidan om E18. I ett senare skede av återställningsaarbetet har vi också behövt leda om trafiken. Den går nu norr om E18. 

Vi arbetar med att upphandla en ny entreprenör som väntas kunna återuppta byggnadsarbetet med Ekebykorset under våren 2023.

Så långt har vi kommit

I mars 2020 började vi bygga den gång- och cykeltunnel som då var planerad, samt den nya cirkulationsplatsen i Ekebykorset. Trafiksignalerna har plockats bort och ett körfält i vardera riktning är öppet för att trafiken ska kunna passera. Vi har gjort en liten flyttbar cirkulationsplats för att enkelt kunna leda trafiken på olika sidor av vägen.

Det är begränsad framkomlighet på vägen eftersom endast ett körfält i vardera riktning är öppet. Vi ber dig visa hänsyn till medtrafikanter genom att hålla hastighet och avstånd.

Nyheter

Tidsplan

Under november 2017 ställdes vägplanen ut för granskning och allmänheten hade då möjlighet att lämna synpunkter. Alla synpunkter som kommit in har sammanställts och bemötts. Tillsammans med de inkomna synpunkterna har vägplanen skickats till länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har tillstyrkt förslag på vägplanen.

Under senvåren 2018 skickades vägplanen för fastställelseprövning. Samtidigt jobbade vi vidare med de detaljerade bygghandlingarna. Berörda fastighetsägare informerades om fastställelsebeslutet.

I januari 2019 vann vägplanen för ombyggnaden E18 Ekebykorset i Karlskoga laga kraft. En laga kraft-vunnen vägplan innebär att vi har rätt att genomföra det som har beslutats i vägplanen. Det ger oss också rätt att ta den mark i anspråk som behövs för att genomföra projektet.

Skanska fick entreprenaduppdraget och satte spaden i backen under våren 2020.

Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga beräknas bli försenad med cirka 1,5 år. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade.

Under hösten påbörjar vi återställningsarbetet. Arbetet berör i första hand delen som ligger norr om E18.

7 Byggarbetena återupptas 2023

Dokumentbibliotek

Här hittar du allmänna handlingar som rör projektet och vägplanen.

Kontakt

Nicklas Broberg

Telefon: +46 10-124 44 74