Logga in
Logga in

Örebro E18, Ekebykorset, Karlskoga

Vi bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi gör en ny cirkulationsplats och en gång- och cykeltunnel.

Vad?

Ombyggnation av korsning samt ny gång- och cykeltunnel.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten, framför allt för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggnationen är påbörjad, men pausad då vi behöver söka tillstånd för vattenverksamhet. Det är begränsad framkomlighet då endast ett körfält i vardera riktning är öppet.

Om projektet

Sträckan genom Karlskoga är en av de sista ”flaskhalsarna” längs E18 och för att förbättra situationen har en åtgärdsvalsstudie genomförts. Högst prioriterad i denna åtgärdsvalsstudie är Ekebykorset som är en signalreglerad korsning med mycket trafik. Oskyddade trafikanter har svårt att hinna över den stora vägen i tid och korsningen har historiskt varit olycksdrabbad. 

Vi planerar att bygga om den signalreglerade fyrvägskorsningen till en cirkulationsplats. För oskyddade trafikanter gör vi en gång- och cykeltunnel under vägen. Genom dessa åtgärder ökar vi trafiksäkerheten och förbättrar framkomligheten för alla trafikanter.

Aktuellt i bygget

Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga är pausad. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade. 

En kombination av berg, vatten och lera gör att vi behöver söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Bygget kan återupptas och slutföras först när denna process är klar och förväntas därför stå klar tidigast våren 2023. 

Så långt har vi kommit

I mars 2020 påbörjade vi byggnationen av den nya gång- och cykeltunnel samt ny cirkulationsplats i Ekebykorset. Trafiksignalerna har plockats bort och ett körfält i vardera riktning är öppet för att trafiken ska kunna passera. Vi har gjort en liten flyttbar cirkulationsplats för att enkelt kunna leda trafiken på olika sidor av vägen.

Det är begränsad framkomlighet på vägen då endast ett körfält i vardera riktning är öppet. Vi ber dig visa hänsyn till medtrafikanter genom att hålla hastighet och avstånd.

Nyheter

Tidsplan

Under november 2017 ställdes vägplanen ut för granskning och allmänheten hade då möjlighet att lämna synpunkter. Alla synpunkter som kommit in har sammanställts och bemötts. Tillsammans med de inkomna synpunkterna har vägplanen skickats till länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har tillstyrkt förslag på vägplanen.

Under senvåren 2018 skickades vägplanen för fastställelseprövning. Samtidigt jobbade vi vidare med de detaljerade bygghandlingarna. Berörda fastighetsägare informerades om fastställelsebeslutet.

I januari 2019 vann vägplanen för ombyggnaden E18 Ekebykorset i Kalskoga laga kraft. En laga kraft-vunnen vägplan innebär att vi har rätt att genomföra det som har beslutats i vägplanen. Det ger oss också rätt att ta den mark i anspråk som behövs för att genomföra projektet.

Skanska fick entreprenaduppdraget och satte spaden i backen under våren 2020.

Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga beräknas bli försenad med cirka 1,5 år. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade.

En kombination av berg, vatten och lera gör att vi behöver söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Bygget kan återupptas och slutföras först när denna process är klar och förväntas därför stå klar tidigast våren 2023. 

Dokumentbibliotek

Här hittar du allmänna handlingar som rör projektet och vägplanen.

Kontakt

Nicklas Broberg

Telefon: +46 10-124 44 74