Logga in
Logga in

Örebro E18, planskild gång- och cykelväg, Mossbergavägen/Karlskogavägen

Vi planerar att bygga om gång- och cykelvägen som korsar E18 Karlskogavägen och lägga den i en tunnel under vägen. Åtgärden kommer att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Vi planerar för att bygga om gång- och cykelvägen som korsar E18 Karlskogavägen och lägga den i tunnel.

Varför?

För att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter och förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan som utreder lämplig utformning och beskriver planerad anläggning.

Om projektet

E18 Karlskogavägen förbinder E18 västerut och E20 söderut och är en starkt trafikerad 70-väg. Det körs många tunga transporter på vägarna till olika verksamheter i området. Vägarna används även som genomfartsvägar av andra trafikanter.

Gång- och cykelvägen korsar i dag Karlskogavägen vilket gör att de mest oskyddade trafikanterna behöver korsa vägen i samma plan som motorfordon. Det innebär att oskyddade trafikanter kan behöva vänta en längre stund i rusningstrafik för att kunna ta sig över vägen. Det medför även att den bitvis täta motortrafiken stannas upp av gång- och cykeltrafikanter. 

Projektet delfinansieras av Örebro kommun.

Avslutad samrådsperiod

Under perioden 2 till 20 oktober hade vi samrådsperiod och presenterade samrådshandlingar för allmänheten och andra intressenter. De synpunkter vi fick tar vi nu med i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till utformning av den nya gång- och cykelvägen. 

Samrådshandlingarna finns att läsa här på webben under Dokument och Aktuella handlingar.

Tidsplan

Vi arbetar med att ta fram en vägplan i nära samarbete med Örebro kommun som delfinansierar projektet. 

I arbetet med att ta fram en vägplan har vi samrådsperiod från 2 oktober till 20 oktober 2023 och ett samrådsmöte 10 oktober 2023. Välkommen att lämna dina synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med vägplanen. 

Vi kommer gå ut med kungörelse av granskningshandling under våren 2024. 

4 Framtagning av bygghandling 2024

5 Produktion 2026

Kontakt

Nicklas Broberg

Projektledare