Logga in
Logga in

Örebro Sveriges första permanenta elväg

Sveriges första permanenta elväg planeras att byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från trafiken.

Vad?

Vi planerar att bygga Sveriges första permanenta elvägsanläggning på E20 mellan Hallsberg och Örebro.

Varför?

Syftet med elvägspiloten är att testa hela elvägssystemet med exempelvis kringtjänster, betal- och accessystem samt installera och använda elvägstekniken i en verklig miljö.

Nuläge

Vi har avbrutit upphandlingen och påbörjar en analysfas för att komma vidare i projektet. Vägplanearbetet är just nu pausat.

Om projektet

Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Som en del i Trafikverkets program, elektrifiering av det statliga vägnätet, vill vi genomföra ett pilotprojekt där vi bygger en permanent elväg med allt vad det innebär.

Vi behöver analysera hur helheten för olika elektrifieringslösningar som tar oss närmare målet om fossilfria transporter fungerar i skarpt läge. Syftet med elvägspiloten är att testa hela elvägssystemet med exempelvis kringtjänster, betal- och accessystem samt installera och använda elvägstekniken i en verklig miljö.

Vi avbryter upphandlingen

Vi har beslutat att avbryta den pågående upphandlingen i augusti 2023. Det beror på att anbuden vi fått in legat högt över vår beräknade budget och att projektet därför inte längre skulle vara genomförbart.

Detta är ett pilotprojekt, det vill säga första gången en permanent elväg planeras att byggas, och i kombination med det förändrade omvärldsläget med sämre materialtillgång och inflation, har de beräknade kostnaderna blivit avsevärt högre än vi förväntat. I nuläget kan vi inte genomföra projektet eftersom det inte finns tillräckligt med finansiering.

Att upphandlingen avbryts innebär inte att arbetet med elvägen stannar av. Nu ska vi analysera vårt arbete och titta på hur vi kan arbeta vidare för att få ner kostnaderna och i framtiden kunna bygga Sveriges första permanenta elväg.

Vi har fortsatt ett uppdrag att bygga Sveriges första permanenta elväg och nu ska vi analysera hur vi kan arbeta vidare för att få ner kostnaderna för att i framtiden bygga elvägen.

En ny tidplan kommer att tas fram och fastställas för projektet. Den preliminära tidplanen som vi arbetar med indikerar att ingen publicering av nytt förfrågningsunderlag kommer att ske under 2024. Vi återkommer med en mer detaljerad tidplan sista kvartalet 2024.

Val av sträcka

På sträckan E20 Hallsberg - Örebro planerar vi för Sverige första permanenta elväg. Valet av sträcka har stått mellan E20 Hallsberg–Örebro och väg 73 Västerhaninge–Nynäshamn. Valet har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning samt försvarets riksintressen.

E20 Hallsberg - Örebro

Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Från Örebro nås en stor del av Sveriges befolkning inom tre timmar och 60 % av Sveriges företag ligger inom en radie på 20 mil från Hallsberg. Här finns potential för en storskalig utbyggnad för elvägar. 

Det är en tungt belastad sträcka med stabila trafikvolymer och är en av landets tyngst trafikerade stråk för tunga transporter. Hela sträckan är en mötesfri motortrafikled och gränsar till större delen till öppna ytor, med t ex jordbruk och vindkraftpark.

Nyheter

Tidsplan

1 Inhämtande av förslag på lämpliga pilotsträckor December 2018

2 Samråd Maj - juni 2020 och Juli 2021

3 Beslut om vägsträckning Juli 2021

4 Upphandling 2021–2023

5 Upphandlingen avbryts 2023

6 Analysfas 2023–2024

7 Framtagande av plan för fortsatt arbete med elvägspiloten. 2024

Fakta om elvägar

Elväg syftar på en väg med dess kringutrustning (elkraftmatning, anläggningsövervakning etc.) som, oavsett teknisk lösning, möjliggör överföring av elenergi till fordon under körning.

Det finns flera möjliga elvägstekniker. Vilken teknik som blir aktuell för elvägspiloten är i dagsläget inte beslutat.

Det finns i dag två alternativ med så kallad konduktiv överföring av ström, som kräver någon form av kontaktdon. Strömavtagare som på järnväg från hängande ledningar eller en släpkontakt mot strömförande skenor i vägbanan.

Det tredje alternativet är så kallad induktiv överföring av ström, där den strömöverförande tekniken är nedgrävd i vägbanan. Via det elektromagnetiska fält som alstras överförs ström till en mottagare som är monterad på fordonet.

Om det konduktiva systemet har sin motsvarighet i tågens och tunnelbanans kraftförsörjning så kan det induktiva systemet jämföras med när man laddar en eltandborste eller lägger mobilen på en laddningsplatta.

Vad händer med projektet om väsenligt annorlunda teknik slår igenom snabbt?

Programmets primära uppgift är att stödja en utveckling mot fossilfria transportlösningar på våra vägar. Om teknikutvecklingen leder till att elvägar inte behövs så kommer programmet inte att gå vidare med den lösningen. Om elvägar byggs så kan de bli en övergångslösning. Allt beror på teknikutvecklingen och den nytta kontra kostnad som kan bedömas finnas när besluten ska tas.

Elektricitet är i sig en klimatneutral energibärare och elektriska motorer minskar energianvändningen.

Fordon som rör sig långa sträckor med korta uppehållstider har liten eller ingen nytta av laddning vid stillastående, utan behöver kontinuerlig tillförsel av elenergi medan fordonet är i rörelse. Långtradare är ett exempel på denna kategori, men även vissa stads- och fjärrbussar, en del distributionstrafik och långväga persontrafik.

Fordon som används i relativt korta transporter med långa uppehållstider kan med fördel utföras som rena elfordon eller laddhybrider. Laddning vid stillastående ger tillräckligt med energi till kortare transporter. Jobbpendling är ett utmärkt exempel.

Elvägar vs. batterier

Det pågår omfattande forskning och utveckling av nya batterier runt om i världen. I dag finns dock inte batterier med tillräcklig kapacitet - i förhållande till sin vikt - så att tunga lastbilar kan drivas av dem med tillräcklig nyttolast över längre sträckor.

Det finns också en negativ påverkan på miljön vid tillverkningen av dagens batterier som gör att mindre batterier är att föredra om möjligt i fordonen.

Elvägar minskar behovet av stora batterier och kan därmed - åtminstone i en övergångsperiod - vara ett bra komplement till fordonens egna batterier.

Den 1 januari 2018 trädde en ny klimatlag i kraft. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045.

Cirka 25 % av vägtrafikens koldioxidutsläpp kommer från tung trafik. De senaste åren har vägtrafikens koldioxidutsläpp dämpats, tack vare mer energieffektiva fordon och ökad andel förnybar energi. Det är positivt och visar på att vi tar steg i rätt riktning. 

Ändå fortsätter utsläppen sammantaget att stiga eftersom resor och transporter fortsätter att öka. Just därför är det oerhört viktigt att den vägbundna trafiken effektiviseras och minskar sina utsläpp av koldioxid. Elvägar kan vara ett komplement och en möjlighet för att möta framtidens hållbara transportbehov.  Som exempel kan vi förenklat säga att om vi elektrifierar 5 % (ca 500 mil) av det statliga vägnätet kan vi, vid full övergång till elektrifierad drift, minska de fossila utsläppen med 50 % från tunga fordon.

Det finns och kommer att krävas en mångfald av lösningar, inom alla trafikslag, för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Elvägar är en lösning med hög potential som också nyttjar befintlig väginfrastruktur. Parallellt med elvägar måste vi också styra transporter och beteenden till mindre miljöbelastande trafikslag, som cykel och järnväg till exempel. Vi måste också utveckla möjligheterna för delade transporter, effektiv transportplanering, smart samhällsplanering etc.

 

Att ge en kvalificerad beräkning är för tidigt men de bedömningar som gjorts, nationellt och internationellt, visar att elväg är en kostnadseffektiv lösning. En grov bedömning pekar på att kostnaden för en större utbyggnad av elväg, inklusive elnät och kringutrustning, blir mellan 20-30 miljoner kronor per kilometer, beroende på teknik. I ett senare skede finns förhoppningar om att fler satsningar på utbyggnad av elväg kommer leda till effektivare installation och produktion och därmed påverka kostnaderna positivt.

Kostnaderna är, när tekniken är mogen, lägre i jämförelse med att bygga ny järnväg och det kan ske i högre takt. Elväg nyttjar det befintliga vägsystemet så det är bara själva tekniken som ska byggas till, inte vägen. Eftersom det finns vinster att göra både för samhället och industrin kommer det att bli viktigt att vi får till en fungerande och balanserad finansiering i framtiden om elvägar visar sig fungera tillräckligt bra.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda och genomföra tester för att ha underlag i den fortsatta utvecklingen av elvägar. Detta för att kunna ta beslut om vi ska fortsätta utveckla och implementera elväg för fordon i det svenska vägtransportsystemet.

Parallellt investerar Trafikverket i kunskap och utveckling av nya verktyg för att kunna hantera konflikten mellan klimatmål och ökade transportbehov på ett bra sätt.

Kontakt

Nicklas Broberg

Vägplan

Roger Ullström

Upphandling/Produktion