Logga in
Logga in

Örebro Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Vi bygger om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesfri väg. Sträckan är cirka sju kilometer lång. Vi breddar vägen och bygger omväxlande ett och två körfält med mitträcke.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vägbygget pågår. Entreprenör är Infra-Con.

Om projektet

Väg 51 går mellan Norrköping och Marieberg, söder om Örebro. Sträckan Kvarntorp–Almbro är viktig både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade vägarna i Örebro län. I södra änden av sträckan är medeldygnstrafiken 6 000 och närmast Örebro 7 000 fordon/dygn.

Trafikpåverkande arbeten

 • När? Arbete pågår.
 • Var? På väg 676 från anslutningen till väg 51 och 350 meter söderut.
 • Vad? Vi bygger ny gång- och cykelväg. Längsgående barriär och avsmalnat körfält.

Breddning av väg 51

 • När? Arbete pågår.
 • Var? Västra sidan om väg 51, mellan korsning Frommesta och korsning Ekeby.
 • Vad? Arbete med breddning av väg 51. Avsmalnade körfält. Längsgående barriär och hastighetssänkning till 70km/h.

Ny rörbro

 • När? Planerat till 16/5 kl 20.00

 • Var? Östra sidan om väg 51, 200 meter söder och norr om korsning Frommesta.

 • Vad? Vi bygger en ny rörbro. Trafiken kommer att ledas om på en förbifartsväg runt om arbetet. Avsmalnade körfält med snäva radier. Längsgående barriär och hastighetssänkning till 50km/h. Busshållsplatser i anslutning till arbetet.

 • När? Pågående.
 • Var? Västra sidan om väg 51, från infart Gällersta Kyrka och 200 meter söder och norr om korsningen.
 • Vad? Arbete med byte av befintlig gångtunnel som ska ersättas med ny rörbro. Trafiken leds om på en förbifartsväg runt om arbetet. Avsmalnade körfält med snäva radier. Längsgående barriär och hastighetssänkning till 50km/h. Busshållsplatser i anslutning till arbetet. Gående hänvisas till en provisorisk gångpassage som ligger i anslutning till busshållsplatser.

 • När? Planerat till den 26 april.
 • Var? Västra sidan om väg 51 med start 400 meter söder om korsning Nävestagatan och 500 meter söderut.
 • Vad? Arbete med breddning av väg 51. Längsgående barriär och hastighetssänkning till 70km/h.

Planerade åtgärder

 • Vi breddar vägen och bygger omväxlande ett och två körfält med mitträcke.
 • Hastigheten kommer att höjas från 80 till 100 km/h. I vissa korsningar kommer hastigheten fortfarande att vara 80 km/h.
 • I Almbro river vi bron över Täljeån och bygger en ny bro öster om den gamla.
 • Den planerade gång- och cykeltunneln i Björka flyttas till Frommesta.
 • För att behålla planskildhet i korsningen bygger vi en så kallad ko-port norr om korsningen i Björka.
 • Det kommer att bli möjligt att cykla från Almbro till Kvarntorp utan att korsa vägbanan. Det blir i stället tunnlar under vägen.
 • Vi breddar korsningen till Gällersta by, ”Gällerstakorset”, och bygger refuger.
 • Vi bygger bullerskydd i form av vallar och plank.

Tidsplan

1 Byggstart hösten 2021

2 Vi bygger hösten 2021–hösten 2023

3 Vägbygget är klart hösten 2023

Nyheter

Frågor och svar

Restiden kommer att bli längre under byggtiden och framförallt under morgon och eftermiddag. Vi kommer att informera löpande om framkomligheten.

Nej, det kommer vi inte att göra. Däremot rekommenderar vi att trafikanter  att om möjligt välja väg 52 mot Kumla eller väg 51 mot Marieberg istället för att köra igenom vägbygget. Det kommer att skyltas i Kvarntorp och Almbro.

Vi kommer att reglera trafiken med trafikljus eller lots. Lots gäller särskilda tider på dygnet.

Andra projekt i närheten

Kontakt

Jenny Åhlén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51