Logga in
Logga in

Örebro Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Vi bygger om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesfri väg. Sträckan är cirka sju kilometer lång. Vi breddar vägen och bygger omväxlande ett och två körfält med mitträcke.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vägbygget pågår. Entreprenör är Infra-Con.

Om projektet

Väg 51 går mellan Norrköping och Marieberg, söder om Örebro. Sträckan Kvarntorp–Almbro är viktig både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade vägarna i Örebro län. I södra änden av sträckan är medeldygnstrafiken 6 000 och närmast Örebro 7 000 fordon/dygn.

Trafikpåverkande arbeten

 • När? Arbetet är pausat.
 • Var? På väg 676 från anslutningen till väg 51 och 350 meter söderut.
 • Vad? Vi bygger ny gång- och cykelväg. Längsgående barriär och avsmalnat körfält.

Gång- och cykeltunnel stängd

Gång- och cykelpassagen under väg 51 vid Almbro stängdes permanent tisdagen den 7 juni. För att passera väg 51 behöver man numera gå över bilvägen. En oskyddad passage för gång- och cykeltrafikanter finns uppställd cirka 100 meter norr om den tidigare gång- och cykelporten.

Hastigheten för biltrafik är som tidigare max 60 kilometer i timmen och fartkamerorna i området är fortsatt aktiva.

Vi räknar med att ha en planskild korsningsmöjlighet på plats till hösten 2023.

 • När? Den 25 augusti, cirka klockan 21.00.
 • Var? Västra sidan om väg 51, från infart Gällersta Kyrka och 200 meter söder och norr om korsningen.
 • Vad? Byte av gångtunnel är färdigt, och vägen är öppen för trafik över tunneln. Gång- och cykeltrafik kommer fortfarande att korsa vägen i höjd med busshållplatserna 50 meter norrut i väntan på att den färdigställs på västra sidan. Ny infartsväg till fastigheter på västra sidan Rv51 håller på att färdigställas.

Förbifartsväg vid Nävesta

 • När? Pågående.
 • Var? Väster om väg 51, 200 meter söder och norr om korsning Nävesta.
 • Vad? Vi bygger en ny gång- och cykelbro. Trafiken leds om på en förbifartsväg. 

Förbifartsväg vid Kvarntorpsbäcken

 • När? Start onsdag 21 september kl. 20:00. 
 • Var? Väster om väg 51, 200 meter söder och norr om där kvarntorpsbäcken rinner under väg 51.
 • Vad? Vi bygger en ny rörbro för Kvarntorpsbäcken att rinna igenom. Trafiken leds om på en förbifartsväg.

Breddning av väg 51

 • När? Arbete pågår.
 • Vad? Väster om väg 51 med start 500 meter söder om Kvarntorpsbäcken med fortsättning 500 meter söderut.
 • Var? Vi arbetar med att bredda väg 51. Längsgående barriär och hastighetssänkning till 70 km/h.

Breddning av väg 51

 • När? Pågående.
 • Var? På västra sidan 500 meter norr om korsningen Björka.
 • Vad? Vi breddar den befintliga vägen. Längsgående barriär och avsmalnat körfält. Hastighetsnedsäkning till 70km/h.

Planerade åtgärder

 • Vi breddar vägen och bygger omväxlande ett och två körfält med mitträcke.
 • Hastigheten kommer att höjas till 100 km/h, förutom i vissa korsningar där hastigheten kommer att vara lägre.
 • I Almbro river vi bron över Täljeån och bygger en ny bro öster om den gamla.
 • För att behålla planskildhet i korsningen bygger vi en så kallad ko-port norr om korsningen i Björka.
 • Det kommer att bli möjligt att cykla från Almbro till Kvarntorp utan att korsa vägbanan. Det blir i stället tunnlar under vägen.
 • Vi bygger bullerskydd i form av vallar och plank.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggstart hösten 2021

2 Vi bygger hösten 2021–hösten 2023

3 Vägbygget är klart hösten 2023

Frågor och svar

Restiden kommer att bli längre under byggtiden och framförallt under morgon och eftermiddag. Vi kommer att informera löpande om framkomligheten.

Nej, det kommer vi inte att göra. Däremot rekommenderar vi att trafikanter  att om möjligt välja väg 52 mot Kumla eller väg 51 mot Marieberg istället för att köra igenom vägbygget. Det kommer att skyltas i Kvarntorp och Almbro.

Vi kommer att reglera trafiken med trafikljus eller lots. Lots gäller särskilda tider på dygnet.

Andra projekt i närheten

Kontakt

Jenny Åhlén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51