Logga in
Logga in

Örebro Väg 63, förbifart Hjulsjö, ny sträckning av väg

Vi har byggt klart den nya vägen norr om Hjulsjö. Den är 4,6 kilometer lång, den är trafiksäkrare och har bättre framkomlighet. Vi öppnade vägen för trafik 30 november 2023.

Vad?

Vi har byggt 4,6 kilometer ny väg.

Varför?

För bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Den nya vägen är klar och öppen för trafik.

Om projektet

Vi har byggt en ny vägsträcka av väg 63 vid Hjulsjö. Den nya sträckan minskar risken för trafikolyckor. Den är rakare och har stigningsfält som ger säkra möjligheter till omkörning i uppförsbackarna. På det sättet blir det lättare att passera den tunga trafiken. Vi har också byggt en ny bro över Grönälven.

Därför byggde vi ny väg

Väg 63 har en stor andel tung trafik. Den gamla vägsträckan förbi Hjulsjö hade stora brister i utformningen med skarpa krön och kurvor som gav sämre trafiksäkerhet. Därför har vi byggt en ny, säkrare väg med bättre framkomlighet.

Förändring av allmän väg

Den nya sträckningen av väg 63 ingår i det allmänna vägnätet som statlig väg. Se karta nedan.

Den vägsträcka som går från den nya vägen i väster och söderut till korsningen med väg 767 mot Nora kommer att ingå i den allmänna vägen 767.

Den del av väg 63 som går mellan korsningen med väg 767 och österut till den nya vägen kommer att dras in från allmänt underhåll och övergå till enskild väg.

Beslutet om förändring av väghållare för allmän väg togs i vägplanens fastställelsebeslut. Beslutet baseras på att Trafikverket ska vara väghållare för vägar som är viktiga för allmän samfärdsel, alltså vägar som behövs för allmän trafik och inte främst är till nytta för fastighetsägare och verksamheter i vägens närhet. Den nya vägen ersätter den gamla vägens funktion, och därför ska den gamla vägen inte längre ha Trafikverket som väghållare.

I vägplaneprocessen får man möjlighet att lämna synpunkter i flera olika skeden. Vi hade flera samråd för att informera och samla in synpunkter, med allmänheten och berörda myndigheter och kommuner. Mer information om detta finns under dokumentfliken nedan, exempelvis planbeskrivningen, samrådsredogörelsen och fastställelsebeslutet.

Trafikverket har ansökt till Lantmäteriet om att bilda en gemensamhetsanläggning för delen av väg 63 som idag går mellan korsningen med väg 767 och österut till nysträckningen. Information om Lantmäteriets process finns att läsa här.

Tidsplan

1 Vägbygget startar Augusti 2022

2 Vägbygget klart November 2023

Karta över vägens sträckning

Dokument

Drönarfilm

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50