Logga in
Logga in

Örebro Väg 63, förbifart Hjulsjö, ny sträckning av väg

Vi bygger 4,6 kilometer ny väg genom skogen, strax norr om Hjulsjö. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan. 

Vad?

Vi ska bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Varför?

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi bygger om för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vi började bygga i augusti 2022 och blir klara under vintern 2023-2024.

Om projektet

Detta är klart

  • Vi har schaktat och fyllt med jordmassor som bildar den nya vägkroppen.
  • Alla skärningar som bestod av berg är lossgjorda (sprängda).

Vad händer nu?

  • Vi lägger trummor som förbinder de vattendrag vi korsar.
  • Vi bygger diken som ska avvattna den nya vägkroppen.
  • Vi har börjat bygga bron över Grönälven.
  • Under våren kommer vi att krossa berg som vi sedan använder till den nya vägen.
  • Vår målsättning är att ta den östra anslutningen av nya väg 63 i drift före semestertid 2023. På så vis kan vi flytta bort trafiken från den tillfälliga väg som trafiken går på idag.
  • Under hösten ska vi lägga asfalt, måla linjer och montera räcken och vägskyltar.

Förändring av allmän väg

Den nya sträckningen av väg 63 kommer att ingå i det allmänna vägnätet som statlig väg. Se karta över vägens sträckning nedan.

Befintlig väg 63 från den nya anslutningen i väster och ner till korsningen med väg 767 mot Nora kommer att ingå i den allmänna vägen 767.

Den del av väg 63 som idag går mellan korsningen med väg 767 och österut till nysträckningen kommer att dras in från allmänt underhåll och övergå till enskild väg.

Beslutet om förändring av väghållare för allmän väg togs i vägplanens fastställelsebeslut. Vägplaneprocessen är upplagd så att man skall ges möjlighet att lämna synpunkter i flera olika skeden. Vi hade under denna planprocess flera samråd för att informera och samla in synpunkter, både med allmänheten och berörda myndigheter och kommuner. Mer information om detta finns under dokumentfliken nedan, exempelvis planbeskrivningen, samrådsredogörelsen och fastställelsebeslutet.

Trafikverket har ansökt till Lantmäteriet om att bilda en gemensamhetsanläggning för delen av väg 63 som idag går mellan korsningen med väg 767 och österut till nysträckningen. Lantmäteriet höll ett sammanträde 14 februari 2023 som berörda kallades till. Mer information om Lantmäteriets process finns att läsa här. 

Så blir den nya vägen 

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi bygger om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vägen har en hög andel tung trafik. För att möta detta bygger vi ett omkörningsfält i uppförsbackarna på den nya vägen. På så sätt blir det lättare att köra om den tunga trafiken för dig som kör personbil.

Den nya vägsträckan blir rakare än den nuvarande och vi höjer hastigheten till 80 kilometer i timmen, från nuvarande 70.

Förutom den nya vägen bygger vi också en ny bro över Grönälven, vid Bredsjövägen.

Tidsplan

1 Vägbygget startar Augusti 2022

2 Vägbygget klart Vintern 2023/2024

Dokument

Drönarfilm

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50

Martin Bergvall

Byggledare

Telefon: 072-714 08 42


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Filip Lindström
Kommunikatör
Roger Falk