Logga in
Logga in

Örebro Väg 641, Sannahed–Ralavägen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Sannahed och Ralavägen södra.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Granskning av vägplan

Väg 641, Sannahed–Ralavägen, gång- och cykelväg

I annonsen som gick ut 19 april missade vi att ange att handlingarna går att ta del av på Hallsbergs kommunhus. Därmed har vi förlängtgranskningsperioden till den 17 juni. Det har inte skett några övriga förändringar av granskningen.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägen, Kumla/Hallsberg kommun. Vi planerar också att anpassa busshållplatserna längs sträckan. Läs mer om vårt förslag och de konsekvenser som dessa får för miljön. Hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i ärendet kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 25 april–17 juni 2022
Granskningstiden har förlängts på grund av att inte alla fastighetsägare fick brev med kungörelse om granskningen innan granskningstiden började.

Plats för handlingar:

  • På den här sidan under Dokument/Aktuella handlingar
  • Trafikverket, Järnvägsgatan 7, Örebro
  • Kumla kommun, Stadshuset, Torget 1
  • Hallsbergs kommun, Kommunhuset, Västra Storgatan 14

Synpunkter : Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 17 juni 2022. Ange diarienummer TRV 2020/96242

Mer information: Jenny Åhlén, projektledare och Ulf Wettermark, markförhandlare, se Kontakt.

Om projektet

Väg 641 går mellan väg 529 i Hallsberg och E20 norr om Kumla. I dag saknas det en cykelförbindelse mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägen södra, vilket ger en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Den gång- och cykelväg som finns i dag slutar vid Ralavägen södra.

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar vi därför att bygga en ny gång- och cykelväg. Den kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen vid korsningen Ralavägen/Sannahedsvägen och sedan följa väg 641 fram till korsningen Hemvägen/Kungsleden, en sträcka på 2,5 kilometer. Vi planerar även att förbättra och anpassa busshållplatserna längs sträckan.

Tidsplan

1 Samråd 4 oktober–15 oktober 2021

2 Granskning av vägplan 25 april–7 juni 2022

3 Planerad byggstart 2023/2024

4 Beräknas bli klart 2025

Översiktskarta

Kartan visar vart den planerade gång- och cykelvägen kommer att gå.

Översiktskartan visar sträckan Hemvägen och Ralavägen (markerad röd linje)  som vi planerar att bygga. 
Se kartan i en större storlek (jpg, 399 kB)

Kontakt

Jenny Åhlén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51