Logga in
Logga in

Örebro Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Ny mötesfri väg på väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe, cirka 18,5 kilometer.

Varför?

Den nya mötesfria vägen förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomlighet både för lokal och regional trafik.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Med ett förfrågningsunderlag kan vi upphandla en entreprenör som ska utföra byggarbetena på väg 50.

Om projektet

Väg 50 är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen.

Regeringen har godkänt vägplanen

En lagakraftvunnen vägplan krävs för att kunna bygga om vägen. Vägplanen för Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe blev överklagad men godkändes sedan av regeringen sommaren 2023.

Vi arbetar med förfrågningsunderlag

Nu arbetar vi vidare med planhandlingen, för att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Med ett förfrågningsunderlag kan vi upphandla en entreprenör som ska utföra byggarbetena på väg 50.

Tillstånd från Mark- och miljödomstolen

Eftersom vi påverkar närmiljön när vi bygger om vägen behöver vi ha vissa tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Inledningsvis utreder vi vilka tillstånd som behövs, därefter lämnar vi in ansökningar till Mark- och miljödomstolen som fattar beslut om tillstånd.

Arkeologiska undersökningar

Det har utförts arkeologiska utredningar i området där man hittat flera områden med fornlämningar som är skyddade av kulturmiljölagen. De berörda områdena ska undersökas vidare innan vi börjar bygga om vägen.

Nyheter

Tidsplan

1 Förstudie 2013

2 Samråd om alternativa sträckningar 2015

3 Val av sträckning 2016

4 Vägplanen utställd för granskning 2019

5 Kompletterande granskning av vägplanen 2021

6 Vägplan skickad för fastställelse 2021

7 Fastställd vägplan 2022

8 Vägplanen överklagad 2022

9 Vägplanen godkänd av regeringen Sommaren 2023

10 Preliminär byggstart 2026

Vägunderhåll

Så här planerar vi

Projekt i närheten

Vätternvatten är ett projekt som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun.

Kontakt

Malin Wigh

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 46 14

Erik Fransson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 12