Logga in
Logga in

Östergötland E22, Förbifart Söderköping, ny väg

Förbifart Söderköping är en del av vårt arbete att bygga säkrare vägar. Den nya sträckningen av E22 blir mötesfri med tre-fyra körfält och bidrar till en ökad framkomlighet både lokalt och längs kusten.

Vad?

Ny, mötesfri väg E22, förbi Söderköping. Den nya förbifarten kommer att gå sydväst om nuvarande E22.

Varför?

Den nya vägen förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomlighet både för lokal och regional trafik. Projektet bidrar även till den biologiska mångfalden och kulturarvet.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Beräknad byggstart tidigast 2025.

Om projektet

E22 är en nationell väg som även ingår i det europeiska vägnätet. Vägen utgör en pulsåder för fjärrtrafik i den sydöstra delen av Sverige. Delen av E22 vid Söderköping har också en regional funktion för pendlingstrafik, det är en länk till skärgården och utgör också huvudled för den lokala trafiken.

E22 är en av våra större vägar i landet och sträckan vid Söderköping är högt trafikerad. Det är en av anledningarna till att vi bygger om till mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg med mitträcke. Att ta bort mötande trafik är ett av de allra mest effektiva sätten att undvika allvarliga olyckor. Mitträcken räddar cirka 65 liv varje år.

Räcken sätts även upp för att få god framkomlighet, eftersom högre hastigheter tillåts på vägar med mitträcken. När vi har byggt klart förbifart Söderköping kommer hastigheten bli 100 km/timmen längs sträckan.

Fakta om projektet

Från Söderköping och norrut bygger vi en separat gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägar i kombination med säkra passager gör att även cyklister och fotgängare säkert kan trafikera och korsa vägen. Det ska vara säkert i trafiken även om du inte sitter i en bil.

På sidan av vägen sätter vi upp räcken där det behövs och rensar från träd och stora stenar. Det minskar skaderisken om man råkar köra av vägen. Sidoräcken räddar cirka 18 liv per år.

Viltstängsel byggs längs hela sträckan, totalt cirka 20 km, vilket i kombination med djurpassager används för att minska antalet viltolyckor längs den nya vägsträckningen för att förebygga viltolyckor. Trots viltåtgärder finns alltid en risk att vilt ändå kan ta sig upp på vägarna och därför måste man som förare alltid vara uppmärksam och anpassa hastigheten.

Vi bygger löpande om vägar så att de blir säkrare. Rätt hastighet är helt centralt för att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken.

När vi bygger om till mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg förbi Söderköping kommer vi att kunna höja hastighetsgränsen till 100 km/timme. Vägens utformning bestämmer vilken hastighet en väg bör ha.

På vägar utan mitträcke är risken för allvarliga mötesolyckor betydligt högre. På den typen av vägar är lägre hastighet ett effektivt sätt att rädda liv. En kollision i 80 km/timmen istället för 90 km/timmen gör att risken att omkomma minskar med 40 procent.

Korsningar är generellt sett riskfyllda. Där behöver man vara extra uppmärksam och anpassa hastigheten. Som trafikant är det viktigt att vara riskmedveten i trafiken och visa hänsyn till medtrafikanter.

Längs den nya sträckningen av E22 Förbifart Söderköping kommer samtliga korsningar vara planskilda. Det går alltså endast att passera E22 i en tunnel eller på en bro.

Det kommer heller inte finnas några in-/utfarter direkt till E22 utan all trafik som ska åka in eller ut från E22 kommer göra det vid någon av de fyra trafikplatserna vi ska bygga.

Tidsplan

Öppningen för trafik skjuts från 2027 till 2028.

2 Vägplanen inlämnad för fastställelse Juni 2021

3 Vägplanen fastställd September 2021

4 Vägplanen överklagad till regeringen Oktober 2021

5 Samrådsfas: Vattenverksamhet Storån Oktober 2021

6 Samrådsfas: Vattenverksamhet Lillån och passage Göta kanal April-maj 2022

7 Ansökan "Vattenverksamhet Storån" skickas till Mark- och miljödomstolen Våren 2022

8 Vägplanen vann laga kraft Februari 2023

9 Dom för vattenverksamhet Storån April 2023

10 Ansökan "Vattenverksamhet passage Göta kanal" skickas till Mark- och miljödomstolen Sommaren 2024

Byggstarten för Förbifart Söderköping beräknas ske tidigast 2025.
Den tidigare Skärgårdslänken är inkluderad i vägplanen.

Nyheter

Frågor och svar

Vi kommer att bygga en akvedukt, där E22 leds under Göta Kanal.

Fyra alternativ för hur E22 ska passera Göta kanal har diskuterats tidigare: Tunnel, båtlyft, högbro och öppningsbar bro.

Vinsterna blir stora både för framkomligheten och för miljön, i och med att trafiken flyttas ut från tätorten. Eftersom betydande delar av den nuvarande genomfartstrafiken flyttas ut till den nya förbifarten minskar både utsläpp och buller.

 

Vägen kommer att övergå i kommunal väghållning. Troligtvis kan den förändras och anpassas till vägens nya funktion, stadsgata, när förbifarten är byggd.

Återställningsarbeten kan dock påbörjas först när förbifarten är klar och tagits i bruk.

Video: Från planering till byggande

Video: Hur får jag ersättning?