Logga in
Logga in

Östergötland Väg 51 förbi Finspång

Vi planerar att bygga en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken genom centrum. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny sträckning av väg 51 förbi Finspång.

Varför?

Minska trafikmängden och bullret genom Finspång samt öka framkomligheten.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan. Utifrån arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har vi genomfört inventeringar och fältundersökningar.

Om projektet

I dag går väg 51 rakt genom centrala Finspång. Vi planerar nu att bygga en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken. På så sätt kan vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Genom att minska trafiken genom centrum minskar vi även bullernivån, ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten för gående, cyklister och annan lokal trafik.

Projektering pågår. Finspångs kommun medfinansierar projektet delvis. Projektets tidplan omarbetas och kommer att kvalitetssäkras under våren 2024

Tidsplan

Ett skriftligt samråd genomfördes i februari–mars 2021. Inkomna yttranden sammanfattades i en samrådsredogörelse. Därefter skickades samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut om projektet kan innebära betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen fattade 14 juni 2021 beslut om att projektet kan innebära betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram.

Under våren och sommaren 2022 genomfördes geotekniska-, miljötekniska- och vägtekniska undersökningar  för att få ett bra underlag till vägplanen.

Översiktskarta

Projektet går vidare med alternativ Malviken, den blå sträckningen i norr. 
Se översiktskartan i sin helhet (png, 1,5 MB)

Kontakt

Erik Fransson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 12