Logga in
Logga in

Östergötland Väg 51 förbi Finspång

Vi planerar att bygga en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken genom centrum. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny sträckning av väg 51 förbi Finspång.

Varför?

Minska trafikmängden och bullret genom Finspång samt öka framkomligheten.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan. Utifrån arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har vi genomfört inventeringar och fältundersökningar.

Om projektet

I dag går väg 51 rakt genom centrala Finspång. Vi planerar nu att bygga en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken. På så sätt kan vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Genom att minska trafiken genom centrum minskar vi även bullernivån, ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten för gående, cyklister och annan lokal trafik.

Byggstarten är planerad till 2025 och arbetet beräknas sen ta två år.

Tidsplan

Ett skriftligt samråd genomfördes i februari–mars 2021. Inkomna yttranden sammanfattades i en samrådsredogörelse. Därefter skickades samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut om projektet kan innebära betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen fattade 14 juni 2021 beslut om att projektet kan innebära betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram.

Under våren och sommaren 2022 genomfördes geotekniska-, miljötekniska- och vägtekniska undersökningar  för att få ett bra underlag till vägplanen.

Vintern/våren 2021 påbörjades projekteringen av väg 51 Förbi Finspång. Under 2023 beräknas ett samråd med de som särskilt berörs genomföras med ett förslag till ny väg 51 Förbi Finspång. 

Under 2023 skickas miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillsammans med samrådshandling till Länsstyrelsen för godkännande av MKB.

Vägplanen färdigställs till en Granskningshandling som beräknas ställas ut i under 2023. I samband med granskning har man möjlighet att yttra sig över vägplanen ytterligare en gång.

Vägplanen beräknas skickas in till Juridik och Planprövning för fastställelse.

8 Planerad byggstart 2025

9 Beräknas bli klart 2027

Översiktskarta

Översiktskarta väglinge förbi väg 51, Finspång.

Projektet går vidare med alternativ Malviken, den blå sträckningen i norr. 
Se översiktskartan i sin helhet (png, 1,5 MB)

Projekt i närheten

Kontakt

Erik Fransson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 12