Logga in
Logga in

Östergötland Väg 757, infart Linghem

Vi planerar att bygga en vägtunnel under järnvägen vid Linghem istället för den befintliga järnvägsbron. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny tunnel vid Linghem.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi tar fram förfrågningsunderlag och ansökningshandling till Mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet. Byggstart är planerad till våren 2024.

Om projektet

Vägen under järnvägsbron i östra Linghem är den enda framkomliga vägen för bussar och tung trafik som vill passera järnvägen. Det är också en viktig förbindelse för biltrafik och gång- och cykeltrafik. Undergången är smal och har en snäv kurva på båda sidor som gör det svårt för tung trafik att passera.

Vi planerar därför att bygga en tunnel under järnvägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi har haft samråd och granskning av förslaget, och tar nu fram förfrågningsundelag och ansökningshandlingar till Mark- och miljödomstolen.

Tunnel istället för bro

I tidigare vägplaneskede tittade vi på en bro över järnvägen väster om Linghem. Men i vårt utredningsarbete kom vi fram till att kostnaden för bron överskred projektets budget. Därför beslutade vi att gå vidare med en tunnel under järnvägen i samma läge.

Samråd

Vi har analyserat det underlag som finns. Under juni 2017 hade vi ett samråd för att samla in synpunkter. Vi har även haft samråd med allmänheten, länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings kommun, Östgötatrafiken och alla andra som kan beröras av infarten. Resultaten från samråden har skickats till Länsstyrelsen för beslut, och de har tillstyrkt planen.

Arbete framöver

Vi tar fram förfrågningsunderlag och ansökningshandling till Mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet. Vägplanen är inskickad för fastställelse och vi räknar med att få ett beslut under vintern 2021/2022. 

Hela planläggningsprocessen är en demokratisk process där transparens, prövning och möjlighet till påverkan är viktig. Därför kan tidsplaneringen förändras.

Tidsplan

1 Granskning av vägplan hösten 2019

2 Vi har skickat in vägplanen för fastställelse 2020–pågående

3 Byggstart våren 2024

Projekt i närheten

Kontakt

Henrik Pihl

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 83