Logga in
Logga in

Östergötland Väg 757, infart Linghem

Vi planerar att bygga en vägtunnel under järnvägen vid Linghem istället för den befintliga järnvägsbron. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny tunnel vid Linghem.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi saknar i dagsläget finansiering för att genomföra projektet.

Om projektet

Vägen under järnvägsbron i östra Linghem är den enda framkomliga vägen för bussar och tung trafik som vill passera järnvägen. Det är också en viktig förbindelse för biltrafik och gång- och cykeltrafik. Undergången är smal och har en snäv kurva på båda sidor som gör det svårt för tung trafik att passera. Vi planerar därför att bygga en tunnel under järnvägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Tunnel istället för bro

I tidigare vägplaneskede tittade vi på en bro över järnvägen väster om Linghem. Men i vårt utredningsarbete kom vi fram till att kostnaden för bron överskred projektets budget. Därför beslutade vi att gå vidare med en tunnel under järnvägen i samma läge. Vi har haft samråd och granskning av förslaget, och vägplanen vann laga kraft 18 juni 2022.

Tidsplan

Under juni 2017 hade vi ett samråd för att samla in synpunkter. Vi har även haft samråd med allmänheten, länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings kommun, Östgötatrafiken och alla andra som kan beröras av infarten. Samrådsunderlag och samrådshandling finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

Resultaten från samråden har skickats till Länsstyrelsen för beslut, och de har tillstyrkt planen.

4 Vägplanen vann laga kraft 18 juni 2022

Projekt i närheten

Kontakt

Henrik Pihl

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 83