Logga in
Logga in

Skåne Väg 1022 Hammar-Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklar och går. Det kommer göra det smidigare för dig att ta dig fram.

Vad?

En ny gång- och cykelväg ska byggas mellan Hammar och Skillinge.

Varför?

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att skapa förutsättningar för ökade cykelmöjligheter samt möjliggöra en säkrare förbindelse för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planeringsarbete pågår.

Om projektet

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir en del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med gång- och cykelvägen beräknas starta tidigast 2023 och den kommer att följa väg 1022 och väg 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ingå i den nationella cykelleden Sydkustleden.

Tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden blir det en cykelsträcka på  90 mil, mellan Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Vill du prenumera på vårt nyhetsbrev?
Kontakta projektledare Kerstin Jensen.
Se mer information under rubriken "kontakt". 

 

 

 

Tidsplan

1 Vägplanen färdigställs Hösten 2022/vintern 2023

2 Fastställelseprövning av vägplan Våren 2023

3 Planerad byggnation av gång- och cykelvägen Planerad byggstart 2025

Frågor och svar

Efter att ha undersökt förutsättningarna att anlägga en gång- och cykelväg längs den statliga vägen 1500/1022 har Trafikverket i ett tidigt skede, efter samråd med Länsstyrelsen, Region Skåne, Ystad och Simrishamns kommuner gått vidare med en dragning längs de statliga vägarna 1022 och 1500. Placering på norra sidan av vägen har samråtts med Länsstyrelsen i ett tidigt skede, på grund av det lagstadgade naturskydd som finns söder om vägen i form av Natura 2000 och naturreservat. Trafikverkets bedömning, efter dialog med Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna är att det inte är möjligt att få tillstånd för intrång i naturskyddade områden i tillräcklig utsträckning för att anlägga gång- och cykelvägen söder om vägen. Det är även fördelaktigt med en dragning längs den norra sidan av vägen då där finns färre anslutande vägar och färre hus i nära anslutning till vägen.

Trafikverket har även inom ramarna för projektet undersökt möjligheten att låta gång- och cykelvägen byta sida med dragning på södra sidan för vissa avgränsade partier. Utredningen visade att det inte är trafiksäkert att göra sidbyten under kortare sträckor. Den norra sidan har ungefär 20 färre utfarter än den södra sidan. Om vägen skulle dras på den södra sidan skulle det innebära att cyklister och fotgängare sommartid måste korsa höga trafikflöden från anslutande vägar och utfarter vid varje målpunkt på södra sidan. Enligt nuvarande förslag behöver cyklister och fotgängare endast korsa höga flöden från anslutande vägar på södra sidan i de fall där de tar sig till en målpunkt på södra sidan väg 1500/1022. 

Tillgänglighet till målpunkter längs med Hammar-Skillinge förbättras för både närboende och besökare, i och med att målpunkterna blir naturliga rastplatser längs den nya gång - och cykelvägen. Den planerade dragningen tillgängliggör även målpunkter för rekreation och friluftsliv på norra sidan så som Mälarhusen Stugby, Skillinge teater och Kåsebergaodlingen. Den nya vägen främjar hållbara transporter, ökad rörlighet och framkomlighet. Turistnäringen bedöms också få positiva effekter av förändringen samtidigt som näringslivets transporter och förutsättningar inte påverkas negativt. 

Då gång- och cykelvägen måste vara hårdgjord enligt kriterierna för den nationella turistcykelled som Sydkustleden är en del av är det heller inte aktuellt att använda befintliga grusade gång- och cykelvägar.

I dagsläget finns det ingen kustnära cykelförbindelse mellan Hammar och Skillinge, vilket behövs för att skapa ett längre sammanhängande stråk mellan Ystad och Simrishamn. Det finns, framförallt på sommarhalvåret, ett stort behov av en säkrare och mer attraktiv cykelmöjlighet mellan Hammar och Skillinge. Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker förbindelse för oskyddade trafikanter som ger bra förutsättningar att nå de viktigaste målpunkter längs kusten och som samtidigt bjuder på en attraktiv möjlighet att cykla längs hela stråket.

På sträckan är friluftsliv och rekreationsmål viktiga målpunkter som är tillgängliga med bil, men inte med cykel. Målpunkterna är inte så tillgängliga med kollektivtrafik på grund av få bussturer per dygn. Bland dessa finns Ales stenar, Skåneleden, Backåkra och Naturreservaten Sandhammaren och Hagestad. I området finns även många strandbad, restauranger, museum, konsthantverkare samt gårdsförsäljning. En separat gång - och cykelväg ökar även barns möjligheter att förflytta sig självständigt. Att kunna ta sig fram säkrare med cykeln innebär också att fler väljer cykeln som färdmedel.

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att ta fram samrådsunderlag för en ny gång- och cykelväg  mellan Hammar och Skillinge. Under framtagande av samrådsunderlaget genomfördes två  samrådsmöten med Länsstyrelsen, 2017-10-25 och 2017-11-22 samt ett med berörda kommuner 2017-11-09. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på den här sidan för allmänheten mellan den 23 november till 13 december 2017. 

Vi har haft ett ytterligare samråd sommaren 2018, för utformningsförslaget av vägplanen som finns att läsa under fliken "Dokument". I den beskrivs de planerade åtgärderna mer i detalj och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning beskriver planens miljökonsekvenser. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på den här sidan under samrådsperioden 1 juni till 1 juli 2018. Det har varit möjligt att lämna synpunkter via brev, e-post, samt öppet hus den 19 juni på Löderups strandbad. Vi tackar för stort engagemang och synpunkter under samrådstiden.

Vi ställde ut vägplanen för granskning 18 december 2019 – 31 januari 2020 samt 23 april–23 maj 2021. Fastighetsägare, allmänhet och myndigheter gavs möjlighet att komma med synpunkter. Trafikverket har beaktat de synpunkter som inkom under granskningsperioden och gjort ändringar där det är möjligt. Fastighetsägare, allmänhet och myndigheter gavs möjlighet att komma med synpunkter. Trafikverket har beaktat de synpunkter som inkom under granskningen och gjort ändringar där det är möjligt.

Dokument

Kontakt

Kerstin Jensen

Telefon: +46 10-123 87 67