Logga in
Logga in

Skåne E22, Hörby–Linderöd, faunapassage

Vi bygger faunapassage för större vilt på E22 mellan Hörby–Linderöd för att öka trafiksäkerheten och få färre viltolyckor.

Vad?

Faunabro över E22 mellan Hörby och Linderöd för större vilt, där vi också ska komplettera med viltstängsel.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och minska på viltolyckor.

Nuläge

Samråd på orten planeras till april 2024.

Om projektet

E22 mellan Hörby och Linderöd i Skåne utgör ett hinder för djur då den innehar en hög årsdygnstrafik. Där det finns stängselöppningar på sträckan sker det i dag viltolyckor. Detta för att E22 sträckan hindrar djur från att röra sig i dess naturliga utbredningsområde.

För att förbättra trafiksäkerheten, minska viltolyckor och samtidigt förhindra att vilt kommer upp på vägen, finns det behov av att förbättra passagemöjligheterna på E22 sträckan Hörby–Linderöd. Sträckan är cirka 19 km, årsdygnstrafik är cirka 10 000 och har en hastighet på 110 km/h där stora delar av vägen är motorväg (2+2 väg) med viltstängsel. Sträckan omges av ett mosaikformat landskap med inslag av skog och brukad mark. ​

Detta ska vi göra

  • Komplettera viltstängsel på sträckan för att förhindra viltolyckor och att djur tar sig innanför stängslat område.
  • Bygga uthopp för att djur som befinner sig innanför stängsel ska ha möjlighet att ta sig ut. 
  • Faunanpassa broar för att minska barriäreffekten som E22 har samt göra det mer attraktivt för vilt att nyttja befintliga passager bättre.
  • Bygge av en planskild faunapassage, bro över E22 för att minska barriäreffekten som E22 har i dag.

Tidsplan

1 Samråd av samrådsunderlag 11–31 oktober 2023

2 Samråd av samrådshandling planutformning April 2024

3 Kungörelse av granskning Augusti 2024

4 Fastställelseprövning Februari 2025

5 Bygghandling 2025-2026

6 Byggstart 2027

Mål

Projektet främjar hållbar infrastruktur, trafiksäkerhet, ekosystem och biologisk mångfald kopplat till målen i Agenda 30.

Det övergripande målet är att öka trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor, vilket bidrar till det transportpolitiska målet.

  • Ett rikt växt- och djurliv
  • Färre omkomna och skadade i trafiken
  • Bidra till ekosystemen och stärka den gröna infrastrukturen

Kontakt

Sergen Yesilkayali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 79 60

Max Höijer

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 91 42