Logga in
Logga in

Skåne E65, Svedala–Börringe, motorvägsutbyggnad

Vi planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och minska trafikköer längs sträckan.

Vad?

Vi planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten på E65 och på av- och påfart mot flygplatsen.

Nuläge

Granskning av vägplan pågår mellan 14-/5-18/6 2024.

Granskning av vägplan

E65 Svedala-Börringe, motorvägsutbyggnad, Svedala kommun
Vi planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe i Svedala kommun, norr om befintliga E65. Vi kommer att bygga om sträckan mellan Svedala och den nya trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen till motorväg. Sträckan mellan Södra Sturupsvägen och Börringe bygger vi om till mötesfri landsväg med fyra körfält. Vägplanen omfattar även indragning av väg från allmänt underhåll. Förändringen omfattar delar av befintliga vägar. Läs om vårt förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen fastställs. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 14 maj – 18 juni 2024.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på denna sida under dokument för projektet samt på Trafikverket, Neptunigatan 52, 211 18 Malmö och på Svedala Kommunhuset, Åbjörngatan 7, 233 80 Svedala.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 18 juni. Ange diarienummer: TRV 2015/41691.

Mer information: Vägplanen berör markavvattningsföretagen Sjödikens invallningsföretag, Börringe klosters dikningsföretag och Börringe Invallning med outredda delägarkretsar. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons.

Kontakt: Johan Månsson, projektledare, tel. 010-124 32 20, johan.mansson@trafikverket.se

Om projektet

Vi planerar för att bygga om E65 mellan Svedala och Börringe för att kunna öka trafiksäkerheten längs sträckan. Vägen är idag en mötesfri landsväg med växelvis så kallad 2+1-väg och 1+1-väg, med korsningar i plan.

Vi kommer att bygga om sträckan mellan Svedala och den nya trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen till motorväg. Sträckan mellan Södra Sturupsvägen och Börringe bygger vi om till mötesfri landsväg med fyra körfält. Utbyggnaden kommer att minska trafikköerna på den i dag hårt trafikerade sträckan mellan Malmö och Malmö Airport (Sturup), och skapa en säkrare väg till och från Ystad.  

Projektet finns med i vår långsiktiga plan som fastställts av regeringen. Vi planerar att påbörja utbyggnaden 2027. 

Vad planerar vi att göra på sträckan?

  • 1,7 kilometer breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 meter bred)
  • 2 kilometer ny motorväg (21,5 meter bred)
  • 1,7 kilometer ny 2+2 landsväg (16,5 meter bred)
  • 5 broar – med spännvidd cirka 15 meter till cirka 70 meter
  • bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder
  • 3,5 kilometer gång- och cykelväg
  • ny rastplats.

Vad gör vi nu?

Vi arbetar nu med att ta fram en vägplan med en miljökonsekvensbeskrivning, för att kunna bygga på ett sätt som tar hänsyn till miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen är inlämnad till Länsstyrelsen för godkännande. Läs mer om arbetet under Dokument för projektet. Där återfinns samrådshandlingarna.

Tidsplan

Samrådsmöte hölls 9 november 2015 på Nötesjö Konferenshotell och samrådstiden vad 6–30 november 2015.

Samrådsmöte hölls 28 juni 2016 på Nötesjö Konferenshotell och samrådstiden var 21 juni – 13 juli 2016.

Granskning av vägplan mellan 14-/5-18/6 2024. 

4 Planerad byggstart 2027

Dokument

Bakgrund

Sträckan mellan Svedala och Börringe byggdes 2007 om till en mötesfri landsväg med ömsom 2+1-väg och ömsom 1+1-väg, med en cirkulationsplats vid avfarten till Malmö-Malmö Airport (Sturup) och andra korsningar i plan. Ombyggnaden var en temporär åtgärd för att öka trafiksäkerheten generellt och framkomligheten i korsningen mot flygplatsen. Vägsträckan mellan Malmö och Ystad är idag hårt trafikerad vilket skapar långa trafikköer.

Vägutredning

Vi har gjort en vägutredning inför utbyggnaden mellan Svedala och Börringe. Den befintliga motorvägen förlängs från Svedala fram till den nya trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen, som går mot flygplatsen. Vidare österut byggs vägen till en mötesfri landväg med fyra körfält, liknande den vägen som fortsätter öster mot Skurup. 

Efter vägutredningen har vi tagit ett beslut om bygga ut vägen i en ny sträckning norr om den befintliga vägen.
Läs inriktningsbeslutet med kartbilaga under Dokument

Arkeologiska utredningar

De arkeologiska utredningarna görs i flera steg. Vi gjorde den första arkeologiska utredningen hösten 2015.

Läs mer om den arkeologiska utredningen från 2015 på Riksantikvarieämbetets webbsida.

Under oktober 2016 utförde vi den andra arkeologiska utredningen. Under utredningen sökschaktade vi med grävmaskin på ett antal utvalda platser i området.

Under 2017 genomfördes undersökningar som baserades på resultatet från utredningen som gjordes hösten 2016.

Vägplan under framtagning

Nästa steg i projektet var att ta fram en vägplan. Planen klargör vägens utformning, behov av lokala vägar och vilka fler åtgärder vi behöver utföra för att skapa en säker väg med så små konsekvenser som möjligt. Vägplanen kommer att visa på vilka konsekvenser som utbyggnaden av vägen medför, vilka förslag som har utretts och vilka markanspråk som krävs för att utföra arbetet. Planen omfattar mark för allmän väg och indragning av väg från allmänt underhåll. Enskilda vägar hanteras genom Lantmäteriförättningar.

Kontakt

Johan Månsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 20