Logga in
Logga in

Skåne E65, Svedala–Börringe, motorvägsutbyggnad

Vi planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och minska trafikköer längs sträckan.

Vad?

Vi planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten på E65 och på av- och påfart mot flygplatsen.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar för att bygga om E65 mellan Svedala och Börringe för att kunna öka trafiksäkerheten längs sträckan. Vägen är idag en mötesfri landsväg med växelvis så kallad 2+1-väg och 1+1-väg, med korsningar i plan.

Vi kommer att bygga om sträckan mellan Svedala och den nya trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen till motorväg. Sträckan mellan Södra Sturupsvägen och Börringe bygger vi om till mötesfri landsväg med fyra körfält. Utbyggnaden kommer att minska trafikköerna på den i dag hårt trafikerade sträckan mellan Malmö och Malmö Airport (Sturup), och skapa en säkrare väg till och från Ystad.  

Projektet finns med i vår långsiktiga plan som fastställts av regeringen. Vi planerar att påbörja utbyggnaden 2027. 

Vad planerar vi att göra på sträckan?

  • 1,7 kilometer breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 meter bred)
  • 2 kilometer ny motorväg (21,5 meter bred)
  • 1,7 kilometer ny 2+2 landsväg (16,5 meter bred)
  • 5 broar – med spännvidd cirka 15 meter till cirka 70 meter
  • bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder
  • 3,5 kilometer gång- och cykelväg
  • ny rastplats.

Vad gör vi nu?

Vi arbetar nu med att ta fram en vägplan med en miljökonsekvensbeskrivning, för att kunna bygga på ett sätt som tar hänsyn till miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen är inlämnad till Länsstyrelsen för godkännande. Läs mer om arbetet under Dokument för projektet. Där återfinns samrådshandlingarna.

Arkitekttävling om rastplats Börringe

Trafikverket anordnar en inbjuden arkitekttävling. Tävlingsuppgiften består i att gestalta rastplatsen och trafiköarna i trafikplatsen så att dessa bildar en helhet med den värdefulla kulturmiljön och landskapet. 

De tävlande teamen har tagit fram sina tävlingsbidrag och lämnat in dem till oss senast 17 oktober 2023. Vinnare planeras utses i januari 2024. 

Mer information, se:
Program projektävling om rastplats Börringe (pdf, 2,3 MB) 

Tidsplan

Samrådsmöte hölls 9 november 2015 på Nötesjö Konferenshotell och samrådstiden vad 6–30 november 2015.

Samrådsmöte hölls 28 juni 2016 på Nötesjö Konferenshotell och samrådstiden var 21 juni – 13 juli 2016.

3 Granskning av vägplan Vintern 2023/2024

4 Planerad byggstart 2027

Dokument

Bakgrund

Sträckan mellan Svedala och Börringe byggdes 2007 om till en mötesfri landsväg med ömsom 2+1-väg och ömsom 1+1-väg, med en cirkulationsplats vid avfarten till Malmö-Malmö Airport (Sturup) och andra korsningar i plan. Ombyggnaden var en temporär åtgärd för att öka trafiksäkerheten generellt och framkomligheten i korsningen mot flygplatsen. Vägsträckan mellan Malmö och Ystad är idag hårt trafikerad vilket skapar långa trafikköer.

Vägutredning

Vi har gjort en vägutredning inför utbyggnaden mellan Svedala och Börringe. Den befintliga motorvägen förlängs från Svedala fram till den nya trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen, som går mot flygplatsen. Vidare österut byggs vägen till en mötesfri landväg med fyra körfält, liknande den vägen som fortsätter öster mot Skurup. 

Efter vägutredningen har vi tagit ett beslut om bygga ut vägen i en ny sträckning norr om den befintliga vägen.
Läs inriktningsbeslutet med kartbilaga under Dokument

Arkeologiska utredningar

De arkeologiska utredningarna görs i flera steg. Vi gjorde den första arkeologiska utredningen hösten 2015.

Läs mer om den arkeologiska utredningen från 2015 på Riksantikvarieämbetets webbsida.

Under oktober 2016 utförde vi den andra arkeologiska utredningen. Under utredningen sökschaktade vi med grävmaskin på ett antal utvalda platser i området.

Under 2017 genomfördes undersökningar som baserades på resultatet från utredningen som gjordes hösten 2016.

Vägplan under framtagning

Nästa steg i projektet var att ta fram en vägplan. Planen klargör vägens utformning, behov av lokala vägar och vilka fler åtgärder vi behöver utföra för att skapa en säker väg med så små konsekvenser som möjligt. Vägplanen kommer att visa på vilka konsekvenser som utbyggnaden av vägen medför, vilka förslag som har utretts och vilka markanspråk som krävs för att utföra arbetet. Planen omfattar mark för allmän väg och indragning av väg från allmänt underhåll. Enskilda vägar hanteras genom Lantmäteriförättningar.

Kontakt

Johan Månsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 20